Voorbeeld veiligheidsreglement

Bekijk hieronder een voorbeeld veiligheidsreglement. 

Voorbeeld Veiligheidsreglement

Er kunnen zich gevallen voordoen waarin niet door een voorschrift of procedure is voorzien. In dergelijke gevallen dient men in overleg met de Directie dusdanige maatregelen te treffen, dat onaanvaardbaar risico wordt voorkomen.

 

Iedere medewerker is verplicht:

 

1.         gereedschap, machines, toestellen, werktuigen, gevaarlijke stoffen, transportmiddelen en andere hulpmiddelen op de juiste wijze te gebruiken;

2.         bij het verrichten van de werkzaamheden gevaar of hinder voor anderen te voorkomen;

3.         ladders altijd goed op te stellen (goede ondergrond) en zonodig te borgen aan het object;

4.         de op grond van de wettelijke bepalingen door Werkgever ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken. Na gebruik worden de persoonlijke beschermingsmiddelen op de daartoe bestemde plaats opgeborgen. Bij de volgende werkzaamheden zijn persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht:

§  machinale zaag-, boor- en slijpwerkzaamheden: werkkleding, gehoorbescherming, veiligheidsbril en veiligheidsschoenen;

§  werken op daken: werkkleding, passend schoeisel en valbeveiliging.

1.         beveiligingen op werktuigen en toestellen op de juiste wijze te gebruiken en niet te veranderen of buiten noodzaak weg te halen;

2.         bij onderhoud of reparaties aan machines, installaties enz. er voor te zorgen dat de energiebronnen zijn afgesloten en niet door anderen dan hemzelf kunnen worden ingeschakeld;

3.         Indien de werkzaamheden dit vereisen (bij boren en zagen) gehoorbeschermers te dragen;

4.         indien de werkzaamheden dit vereisen een veiligheidshelm te dragen;

5.         bij het boren  onder de tafels een veiligheidsbril te dragen;

6.         de door hem opgemerkte gevaren voor de veiligheid of de gezondheid terstond ter kennis te brengen aan het leidinggevend personeel;

7.         elektrische toestellen en machines aan het eind van de werktijd zoveel mogelijk spanningsvrij te maken;

8.         beschadigingen of gebruik van kleine blusmiddelen onmiddellijk aan de Directie te melden;

9.         (brand-)gevaarlijke stoffen in de daartoe bestemde opslagplaatsen op te bergen;

10.      na beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden en na beëindiging van een karwei de materialen, gereedschappen, hulpmiddelen en afval op te ruimen;

11.      beschadigde, slecht functionerende of kapotte gereedschappen, hulpmiddelen, machines, apparaten enz. buiten gebruik te stellen, er voor te zorgen dat anderen er geen gebruik van kunnen maken en één en ander ter vernietiging of reparatie aan te bieden.

Iedere medewerker heeft het recht om het werk te onderbreken en de onderbreking voort te zetten, indien en zolang naar zijn redelijk oordeel gevaar voor personen aanwezig is. De onderbreking dient dan wel aan de bedrijfsleiding gemeld te worden.

 

Voorbeeld veiligheidsreglement

Het is verboden:

 

1.         machines, toestellen, werktuigen, gevaarlijke stoffen, transportmiddelen en andere hulpmiddelen te gebruiken indien men hiervoor geen voorlichting of onderricht heeft genoten;

2.         te roken en open vuur te gebruiken op plaatsen waar dit door middel van verbodsborden kenbaar is gemaakt of bij werkzaamheden waar dit door middel van voorschriften is vastgelegd;

3.         materiaal, werkstukken, gereedschappen, transportwerktuigen en dergelijke, zodanig te plaatsen dat paden, uitgangen, wegen, trappen, toegangen tot schakelkasten en -ruimten, afsluiters of brandweermateriaal worden versperd;

4.         kleine blusmiddelen, anders dan bij brand, van hun plaats te verwijderen en te gebruiken;

5.         trapleuningen, hekwerken, traptreden, looproosters, bordesvloeren, putdeksels, kortom alles wat aanleiding kan geven tot vallen, geheel of gedeeltelijk te verwijderen zonder dat afdoende maatregelen zijn getroffen;

6.         zich tijdens onweer en storm op hooggelegen plaatsen in de buitenlucht te bevinden;

7.         machines onbeheerd te laten draaien, indien zij voor een ieder toegankelijk zijn;

 

Indien je werkzaamheden bij derden verricht dien je voor aanvang van de werkzaamheden, van de ter plaatse geldende regelgeving op de hoogte te zijn gesteld. Als dit niet is gebeurt begin je niet met de uitvoering van de werkzaamheden.

 

 

Verkeer en transport voorbeeld veiligheisreglement

 

Een transportwerktuig moet steeds in goede staat verkeren. Indien enig gebrek of defect aan het transportwerktuig wordt geconstateerd dient dit onmiddellijk gemeld te worden. Wanneer door het gebrek of defect het veilig gebruik van het transportwerktuig in gevaar kan worden gebracht, mag het niet in gebruik worden genomen alvorens het deugdelijk is hersteld.

 

Met transportwerktuigen mogen slechts handelingen worden verricht door personen die met de bediening en met de aard van de werkzaamheden vertrouwd zijn en bekend zijn met de bij het transportwerktuig behorende bedieningsvoorschrift. Deze personen moeten hiervoor zijn opgeleid of geïnstrueerd en opdracht tot het verrichten van de handelingen hebben gehad.

 

Het is bestuurders van transportwerktuigen niet toegestaan personen met hun werktuig te vervoeren, tenzij dit veilig kan geschieden op een doelmatige, speciaal voor het vervoer van passagiers ingerichte en bestemde zit- of staanplaats.

Voorbeeld veiligheidsreglement

Download voorbeeld veiligheidsreglement

Download een voorbeeld veiligheidsreglement in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.