Voorbeeld Gedragscode

Voorbeeld Gedragscode- in de gedragscode staat beschreven hoe de organisatie verwacht dat men met elkaar, de klanten, collega's en een ieder hoort om te gaan. In een gedragscode worden de normen en waarden van een bedrijf weergegeven. Er staat in wat als acceptabel en onacceptabel gedrag wordt beschouwd. Het doel van een de code is om een standaard te stellen voor je bedrijf hoe men met elkaar omgaat en hoe men zich gedraagt.


Wat is een gedragscode?

Een gedragscode wordt bij bedrijven vaak gebruikt om te bepalen wat gepast gedrag is voor de werknemers onder elkaar. Ook voor leden van een vereniging of club, of voor studenten wordt vaak een gedragscode opgesteld.

De inhoud van de gedragscode is afhankelijk van het type bedrijf of vereniging. Over het algemeen staat er in een gedragscode het volgende omschreven:


  • Hoe men onderling met elkaar omgaat;
  • Hoe men met vertrouwelijke informatie omgaat;
  • Hoe men met belangenverstrengeling omgaat;
  • Hoe er met veiligheid wordt omgegaan;


Een gedragscode is een dynamisch document, wat betekent dat het belangrijk is om deze steeds onder de loop te nemen en aan te passen indien nodig.


Voorbeeld Gedragscode 

Bekijk hieronder een voorbeeld van een gedragscode. Je kunt het document downloaden in Word en direct bewerken. 


Voorbeeld-gedragscode-nl

Bekijk

bekijk-template-voorbeeld

Download

download-template-voorbeeld

Voorbeeld Gedragscode Maken

Bekijk hieronder de voorbeeld gedragscode. Het opstellen van een gedragscode is belangrijk om te zorgen dat je (personeels)leden weten wat de normen en waarden zijn binnen het bedrijf. Met behulp van een gedragscode kun je ervoor zorgen dat iedereen weet hoe ze met elkaar om moeten gaan en wat de standaarden zijn binnen het bedrijf. 


In een gedragscode worden zaken als communicatie, veiligheid, discriminatie en integriteit besproken. Het is een handstuk voor de omgang met elkaar en de bedrijfsmiddelen. Ook is vertrouwelijkheid vaak een onderdeel van de gedragscode. 


Voorbeeld Gedragscode: Eerlijk en Integer

Bij (Bedrijf) zijn eerlijkheid en integriteit de sleutelwoorden. Dit houdt in dat we altijd eerlijk en integer handelen en alle vormen van bedrog en onethisch gedrag vermijden. We houden ons aan de geldende wetgeving en rapporteren verdachte situaties direct.


Voorbeeld Gedragscode: Professioneel

Wij zijn een professioneel bedrijf en we verwachten van elkaar dat wij ons ten alle tijden op een professionele wijze opstellen. Wij wijzen erop dat deze gedragsregels gelden voor iedere vorm van contact of communicatie, dus ook voor contact via e-mail of uitingen via social media. We verwachten van medewerkers dat zij overtredingen van deze gedragsregels melden aan het management.


Voorbeeld Gedragscode: Discriminatie

Wij behandelen collega’s, klanten en derden altijd op een respectvolle wijze. Elke vorm van discriminatie wordt vermeden, denk bijvoorbeeld aan discriminatie op basis van ras, geslacht, leeftijd, religie, nationaliteit of andere kenmerken. Iedere medewerker dient hieraan te voldoen. We verwachten van medewerkers dat zij het goede voorbeeld geven en collega’s die dit niet doen hierop aanspreken. Discriminatie moet direct worden gemeld aan het management.


Voorbeeld Gedragscode: Belangen

Beslissingen worden enkel genomen in het belang van het bedrijf en noot ten behoeve van persoonlijk gewin. De bedrijfsbelangen worden ten alle tijden gewaarborgd. We verwachten van medewerkers dat zij het goede voorbeeld geven en collega’s die dit niet doen hierop aanspreken. Belangenverstrengeling oet direct worden gemeld aan het management.


Voorbeeld Gedragscode: Intimidatie

Intimidatie in welke vorm dan ook wordt ten alle tijden vermeden. Wij gebruiken geen intimidatie in bijvoorbeeld de vorm van seksuele intimidatie, pesten of bedreiging. Iedere medewerker dient hieraan te voldoen. We verwachten van medewerkers dat zij het goede voorbeeld geven en collega’s die dit niet doen hierop aanspreken. Oneerlijke behandeling moet direct worden gemeld aan het management.


Voorbeeld Gedragscode: Vertrouwelijke informatie

Onder vertrouwelijke informatie verstaan we alle informatie waar medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden mee in aanraking komen. Informatie wordt alleen uitgewisseld voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Van medewerkers wordt ook verwacht dat zij passende maatregelen treffen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie uitlekt door onachtzaamheid, slordigheid of indiscreet gedrag.


Voorbeeld Gedragscode: Media

Wij zorgen ervoor dat er in (social)media enkel juiste informatie over (Bedrijf) wordt geschreven. Als er op internet (of elders) feitelijke onjuistheden over (Bedrijf) worden aangetroffen, word je verzocht de website of discussie te melden bij het management.


Voorbeeld Gedragscode: Bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen worden alleen voor zakelijke doeleinden gebruikt en misbruik of diefstal van bedrijfsmiddelen is ten strengste verboden. Bedrijfsmiddelen worden gebruikt als zijnde eigen middelen (als een goed huisvader), waarbij er alles wordt gedaan om schade te voorkomen. Van medewerkers wordt ook verwacht dat zij passende maatregelen treffen om te voorkomen dat er schade en of diefstal aan bedrijfsmiddelen plaatsvindt door onachtzaamheid of slordigheid. We verwachten van medewerkers dat zij het goede voorbeeld geven en collega’s die dit niet doen hierop aanspreken. Schade of diefstal moet direct worden gemeld aan het management.


Voorbeeld Gedragscode: Milieu

Wij zijn een bedrijf waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Wij zorgen dan ook bij alle handelingen dat wij rekening houden met het milieu en proberen waar nodig positieve veranderingen toe te passen.


Bekijk en download de Voorbeeld gedragscode in Nederlands en Engels

Voorbeeld Gedragscode Nederlands

voorbeeld-gedragscode

Bekijk

bekijk-template-voorbeeld

Download

download-template-voorbeeld

Voorbeeld Gedragscode Engels

voorbeeld-gedragscode-Engels

Bekijk

bekijk-template-voorbeeld

Download

download-template-voorbeeld

Lees meer over het opstellen van een gedragscode op Wikipedia

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's