Formulier Bijzonder Verlof

Formulier bijzonder verlof, een standaard formulier voor de aanvraag van bijzonder verlof in Word of Excel. Standaard aanvraag bijzonder verlof met de regels en uitgangspunten voor de aanvraag.  

 

Formulier bijzonder verlof aanvraag - bekijk en download

Bekijk en download de standaard formulieren. 


Formulier bijzonder verlof Word

formulier-bijzonder-verlof-word

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

button-download-voorbeeld-template

Formulier bijzonder verlof Excel

formulier-bijzonder-verlof-excel

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

button-download-voorbeeld-template

Formulier bijzonder verlof uitleg

Bijzonder verlof geldt in een aantal gevallen als doorbetaald verlof. De werknemer krijgt verlof toegekend van de werkgever en krijgt daarbij doorbetaald. Vooraf dient (indien mogelijk) schriftelijk een verzoek voor het bijzonder verlof te worden ingediend bij de werkgever. 


Redelijk standaard toekenningen voor bijzonder verlof zijn:

ü  gedurende de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie bij het overlijden van de partner of kind van de werknemer

ü  twee aaneengesloten dagen verlof  bij huwelijk of partnerregistratie van de werknemer        

ü  twee aaneengesloten dagen bij overlijden van een (schoon)ouder van de werknemer

ü  twee aaneengesloten dagen bij bevalling van de partner

ü  twee aaneengesloten dagen bij adoptie

ü   gedurende de uren die nodig zijn voor een afspraak in het ziekenhuis met een maximum van 4 uur per dag, mits een schriftelijk  bewijs kan worden overlegd.


Over het algemeen geldt dat van de werknemers wordt verwacht dat zij er zoveel mogelijk voor zorgen dat bijzondere gebeurtenissen buiten de normale werktijden plaatsvinden. Gebeurtenissen buiten de werktijden worden niet gecompenseerd, ook worden werktijden in principe niet verschoven.

Om werknemers te stimuleren kan er een regeling worden getroffen voor werknemers die nauwelijks gebruik maken van bijzonder verlof en/ of nauwelijks ziek zijn.

 

Bekijk hierbiven een voorbeeld aanvraag formulier voor bijzonder verlof. Je werknemers kunnen dit formulier invullen voor de schriftelijke aanvraag van het bijzonder verlof. Het kan natuurlijk voorkomen dat de werknemer niet in staat is tijdig een schriftelijke aanvraag te doen. In geval van calamiteiten zal de werknemer de aanvraag niet op tijd kunnen indienen en wellicht geen formulier kunnen invullen. Afhankelijk van de situatie kan er dan alsnog sprake zijn van betaald bijzonder verlof. 

 

Bijzonder verlof is een typisch Nederlandse term die verwijst naar buitengewoon verlof of vrije tijd die wordt verleend om bepaalde redenen, zoals persoonlijke of familiale noodsituaties, een sterfgeval, huwelijk, geboorte of adoptie van een kind, of bijvoorbeeld een verhuizing.

In Nederland zijn werkgevers wettelijk verplicht om hun werknemers een minimum aantal dagen betaald verlof per jaar te geven, maar daarnaast kunnen werkgevers om verschillende redenen extra dagen buitengewoon verlof aanbieden. Het exacte aantal dagen en redenen voor het verlenen van bijzonder verlof kan per werkgever en branche verschillen. Het kan zijn dat het bijzonder verlof in de cao geregeld is, of dat er in een arbeidsovereenkomst of personeelshandbboek regels staan over het bijzonder verlof. 

Om bijzonder verlof aan te vragen, moeten werknemers doorgaans hun werkgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen en de nodige documentatie of bewijsstukken verstrekken om hun verzoek te staven. Werkgevers kunnen hun eigen beleid en procedures hebben voor het toekennen van bijzonder verlof en kunnen van werknemers eisen dat ze specifieke richtlijnen volgen of bepaalde informatie verstrekken voordat ze het verlof goedkeuren.

Je kunt het formulier gebruiken voor de reguiere aanvraag van bijzoder verlof. Ook kan je afspreken dat er bij noodgevallen een bepaalde procedure geldt voor de aanvraag. 

Als de aanvraag niet onder het bijzonder verlof valt, kan de werknemer er meestal voor kiezen om regulier onbetaald verlof aan te vragen. Zorg er altijd voor dat je de minimaal wettelijke regels hanteert voor het bijzonder verlof. Deze kan je terugvinden op de website van de Rijksoverheid


Wettelijk is de werkgever in ieder geval bijzonder verlof toe te kennen in de volgende situaties:

  • de begrafenis van een familielid;
  • uw huwelijk of van een familielid;
  • uw ambtsjubileum;
  • een verhuizing;
  • een examen;
  • een doktersbezoek;
  • activiteiten voor een vakbond.


Daarnaast kan het zijn dat er rechten voor bijzonder verlof gelden in de volgende gevallen, dit is dan apart geregeld in een cao of personeelshandboek:

Sollicitatie: Je hebt recht om te solliciteren. Als dit alleen tijdens werktijden kan, is de werkgever verplicht om daar vrij voor te geven. Het kan ook zijn dat deze uren betaald worden door de werkgever en gelden als bijzonder verlof. 

Doktersbezoek: Je hebt het recht om naar de dokter te gaan. Als dit alleen tijdens werktijd kan, heb je recht op bijzonder verlof voor een afspraak bij de dokter. 

Afspraak verloskundige: Zwangere vrouwen hebben recht om naar de verloskundige te gaa. Als dit alleen tijdens werktijd kan, heb je recht op bijzonder verlof. 


Naast bijzonder verlof is er ook calamiteiten verlof. Dit is bijvoorbeeld als een direct familielid komt te overlijden en jij de aangewezen persoon bent om alle zaken rondom het overlijden te regelen. Werknemers kunnen recht hebben op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof voor zeer dringende, onverwachte of bijzondere persoonlijke situaties. Dit verlof kan van een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. De werkgever betaalt het salaris door tijdens het verlof.


Bijzonder verlof en calamiteiten verlof heeft vaak te maken met minder leuke zaken. Het is daarom belangrijk dat er duidelijkheid over is bij de werkgever en werknemer en dat de procedure rondom de aanvraag voor iedereen helder is. 


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's