Voorbeeld Plan van Aanpak Verzuim

Op deze pagina treft u een Voorbeeld Plan van aanpak Verzuim. U stelt nadat er een probleemanalyse is gemaakt door de arbodienst of de bedrijfsarts een plan van aanpak op om de acties te omschrijven die nodig zijn om de gestelde doelen te behalen. Afhankelijk van de reden van verzuim en hetgeen tijdens de gesprekken met de arts zijn besproken, worden bepaalde doelen gesteld. 

Bekijk hieronder het Voorbeeld Plan van Aanpak Verzuim

Voorbeeld Plan van aanpak

Werknemersgegevens                                               Werkgeversgegevens

Naam                                                                  Naam bedrijf

Adres                                                                  Adres

Postcode en plaats                                        Postcode en plaats

Telefoonnummer                                          Telefoonnummer

BSN                                                                      Contactpersoon

Geboortedatum                                                             Contractnummer

 

Gegevens Arbodienst

Naam                                   vestiging                             Casemanagement

Telefoonnummer           Adres                                   Postcode en plaats

 

 Opgemaakt op _____(datum opgemaakt)

 

Verzuimgegevens

Eerste arbeidsongeschiktheid dag _____(datum)

Verloop van het verzuim ____(peildatum, arbeidsongeschiktheid percentage)

 

1.       Einddoel Plan van Aanpak

In dit onderdeel omschrijven de werkgever en werknemer wat het einddoel is van het plan van aanpak. Dit wordt gedaan aan de hand van het advies dat de bedrijfsarts geeft tijdens het spreekuur bij de arts.  

Het einddoel is vaak dat de werknemer de huidige functie hervat. De werkhervatting kan op korte termijn zijn, maar dit kan ook op de lange termijn zijn, ook na de periode van twee jaar.

 

Wanneer er geen mogelijkheden zijn voor de hervatting van de werkzaamheden binnen de eigen functie, zal gekeken worden naar andere mogelijkheden. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat er naar een andere passende functie wordt gekeken binnen het bedrijf, of dat er naar mogelijkheden buiten het bedrijf gekeken wordt. Wanneer dit bij u van toepassing is kunt u zich indien gewenst laten adviseren en begeleiden door een arbeidsdeskundige. Hieronder staan de voorbeelden van het einddoel:

 

ü  Werkhervatting in eigen functie

ü  Gedeeltelijke werkhervatting in eigen functie

ü  Werkhervatting in een andere functie bij de eigen werkgever

ü  Gedeeltelijke werkhervatting in een andere functie bij de eigen werkgever

ü  Gehele of gedeeltelijke werkhervatting bij een andere werkgever

ü  Ander einddoel, namelijk:

 

2.       Afspraken

Per probleemgebied uit de probleemanalyse worden de activiteiten beschreven, die zijn afgesproken om tot re-integratie van de werknemer te komen. Per activiteit wordt aangegeven wie de activiteit uitvoert en wat de planning ervan is.

 

3.       Evaluatiemomenten

In dit onderdeel staan de afspraken over data en tijden waarop de voortgang van het Plan van aanpak wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Zorg ervoor dat u een goed dossier aanlegt met alle informatie over het verzuim. De probleemanalyse, eventuele correspondentie tussen de werknemer en werkgever enzovoorts. In de evaluatiemomenten houdt u bij wanneer er wordt geëvalueerd en worden eventueel aanvullingen gemaakt op de bestaande documenten.

 

4.       Casemanager

Werkgever en werknemer wijzen samen een casemanager aan, die de voortgang van het Planvan aanpak bewaakt. De casemanager neemt het initiatief voor de vervolgacties en  vervolggesprekken en bewaakt of de afspraken worden nagekomen.

 

Gegevens casemanager:

Naam en functie, Adres en woonplaats, Telefoonnummer

 

Ondertekening

Namens werkgever                                                                                     Werknemer

Naam, Functie                                                                                               Naam, Functie                                                                

Datum                                                                                                                Datum

Handtekening                                                                                                 Handtekening

 


Download het Plan van Aanpak verzuim in Word. 

Lees meer over de regels en verplichtingen rondom het verzuim van uw medewerkers op de site van de rijksoverheid