Voorbeeld Plan van Aanpak Verzuim

Voorbeeld Plan van aanpak Verzuim: Dit document stel je op nadat er een probleemanalyse is gemaakt door de arbodienst of de bedrijfsarts. Een plan van aanpak wordt gemaakt om de acties te omschrijven die nodig zijn om de gestelde doelen te behalen. Afhankelijk van de reden van verzuim en hetgeen tijdens de gesprekken met de arts zijn besproken, worden bepaalde doelen gesteld. 


De werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. De werkgever kan hierbij hulp inroepen van een re-integratie bureau of een arbodienst. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Bekijk en download het Voorbeeld Plan van Aanpak Verzuim

voorbeeld-plan-van-aanpak-verzuim

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

button-download-voorbeeld-template

Bekijk hieronder het Voorbeeld Plan van Aanpak Verzuim

PLAN VAN AANPAK - VERZUIM

 

Werknemersgegevens                                      Werkgeversgegevens

Naam                                                             Naam bedrijf

Adres                                                             Adres

Postcode en plaats                                          Postcode en plaats

Telefoonnummer                                             Telefoonnummer

BSN                                                               Contactpersoon

Geboortedatum                                               Contractnummer


Gegevens Arbodienst

Naam                           vestiging                               Casemanagement

Telefoonnummer           Adres                                     Postcode en plaats


Plan van Aanpak opgemaakt op _____(datum opgemaakt)


Verzuimgegevens

Eerste arbeidsongeschiktheid dag _____(datum)


1.      Einddoel Plan van Aanpak

In dit onderdeel omschrijven de werkgever en werknemer wat het einddoel is van het plan van aanpak. Dit wordt gedaan aan de hand van het advies dat de bedrijfsarts geeft tijdens het spreekuur bij de arts.  

Het einddoel is vaak dat de werknemer de huidige functie hervat. De werkhervatting kan op korte termijn zijn, maar dit kan ook op de lange termijn zijn, ook na de periode van twee jaar.

Wanneer er geen mogelijkheden zijn voor de hervatting van de werkzaamheden binnen de eigen functie, zal gekeken worden naar andere mogelijkheden. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat er naar een andere passende functie wordt gekeken binnen het bedrijf, of dat er naar mogelijkheden buiten het bedrijf gekeken wordt. Wanneer dit bij u van toepassing is kunt u zich indien gewenst laten adviseren en begeleiden door een arbeidsdeskundige. Hieronder staan de voorbeelden van het einddoel:


  • Werkhervatting in eigen functie
  • Gedeeltelijke werkhervatting in eigen functie
  • Werkhervatting in een andere functie bij de eigen werkgever
  • Gedeeltelijke werkhervatting in een andere functie bij de eigen werkgever
  • Gehele of gedeeltelijke werkhervatting bij een andere werkgever
  • Ander einddoel, namelijk:


2.      Afspraken

Per probleemgebied uit de probleemanalyse worden de activiteiten beschreven, die zijn afgesproken om tot re-integratie van de werknemer te komen. Per activiteit wordt aangegeven wie de activiteit uitvoert en wat de planning ervan is.


3.      Evaluatiemomenten

In dit onderdeel staan de afspraken over data en tijden waarop de voortgang van het Plan van aanpak wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Zorg ervoor dat u een goed dossier aanlegt met alle informatie over het verzuim. De probleemanalyse, eventuele correspondentie tussen de werknemer en werkgever enzovoorts. In de evaluatiemomenten houdt u bij wanneer er wordt geëvalueerd en worden eventueel aanvullingen gemaakt op de bestaande documenten.


4.      Casemanager

Werkgever en werknemer wijzen samen een casemanager aan, die de voortgang van het Plan van aanpak bewaakt. De casemanager neemt het initiatief voor de vervolgacties en vervolggesprekken en bewaakt of de afspraken worden nagekomen.

Gegevens casemanager:

Naam en functie, Adres en woonplaats, Telefoonnummer


Ondertekening


Namens werkgever                                                                                     Werknemer

Naam, Functie                                                                                            Naam, Functie

Datum                                                                                                       Datum

Handtekening                                                                                             Handtekening

Plan van aanpak verzuim - verzuimrgelement

Voor bedrijven is het aan te raden om een verzuimrgelement te maken. Hierin staan de afspraken voor wanneer een medewerker ziek wordt. Het is van belang om voordat er eventueel verzuim intreedt, je duidelijke afspraken maakt over het verzuim met je medewerkers. Op deze manier is het voor zowel jou als werkgever, als de werknemer en de Arbodienst, duidelijk wat de gang van zaken is tijdens het verzuim. Wat zijn de verplichtingen van de werknemer, de werkgever en de Arbodienst? Dat staat er allemaal in vermeld. 


In het verzuimrgelement staan bijvoorbeeld afspraken over de wijze van ziekmelding:

Indien u ziek bent, bent u verplicht zich persoonlijk, voor aanvang van de werkzaamheden, doch uiterlijk voor (tijd) uur op de dag van ziekte ziek te melden bij het bedrijf waar de werkzaamheden verricht zouden worden en bij (bedrijfsnaam). Als u tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken dan meldt u dit bij (bedrijfsnaam) en bij de directe leidinggevende van het bedrijf waar de werkzaamheden verricht worden.

Alleen in geval er sprake is van bijzondere omstandigheden kan iemand anders, namens u, de ziekmelding op bovenstaande wijze doorgeven aan (bedrijfsnaam) en het bedrijf waar u werkt. Indien u in uw vakantie ziek wordt, bent u ook verplicht dit op de dag van ziekte te melden. Deze melding dient u, persoonlijk, bij (bedrijfsnaam) te doen.


Ook staan er afspraken in over de bereikbaarheid van de medwerkers tijdens ziekte:

Een van de medewerkers van (naam) zal uiterlijk binnen 24 uur na uw ziekmelding telefonisch contact met u opnemen. Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat er controle kan plaatsvinden in de vorm van een huisbezoek. Ook kunt u een oproep verwachten voor het spreekuur van de bedrijfsarts, gedurende de periode dat u ziek bent.

U bent verplicht om thuis te blijven en contact mogelijk te maken tot het 1e contact en/of bezoek heeft plaatsgevonden. Na het 1e contact geldt, tijdens de 1e 2 weken van ziekte, de verplichting om thuis te blijven tot 10.00 uur ’s morgens en tussen 12.00 uur en 14.30 uur ’s middags.

U dient ervoor te zorgen dat u op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur bereikbaar bent voor de casemanager van (naam).

Mocht u gedurende uw ziekteperiode een nieuw telefoonnummer krijgen, dan dient u dit altijd door te geven aan de casemanager van (naam).

Als u op een ander adres verblijft, dient u dit direct telefonisch te melden aan de casemanager van (naam). Indien en voor zover u in strijd met voorgaande bepalingen niet bereikbaar bent, kan dit gevolgen hebben voor het recht en/of hoogte van uw Ziektewetuitkering.


Bekijk hier het volledige voorbeeld van een verzuimreglement en lees meer over het verzuimprotocol op de website van de Rijksoverheid


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's