Beeindigingsovereenkomst

Een beeindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd,  wordt overeengekomen wanneer de werkgever en werknemer besluiten om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedkeuren te beëindigen. Bekijk en download hieronder een voorbeeld. 


alle-contracten

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Bekijk en Download de Voorbeeld Beeindigingsovereenkomst

Voorbeeld-Beeindigingsovereenkomst

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

download-template-voorbeeld

Voorbeeld Beeidigingsovereenkomst

Bekijk hieronder het voorbeeld van een beeindigingsovereenkomst. Je kunt deze overeenkomst gebruiken als opzetje voor de beeindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedkeuren. 


Voorbeeld Beeidigingsovereenkomst - Kop

Ondergetekenden:

Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

en

Naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer

In aanmerking nemende:

 • Dat werknemer sinds (datum) bij werkgever in dienst is, laatstelijk in de functie van (functie) voor (aantal) uur per week tegen een salariëring ter hoogte van € (bedrag) bruto exclusief vakantietoeslag;
 • Dat werknemer sindsdien zijn werkzaamheden met enthousiasme en inzet heeft verricht;
 • Dat de functie is komen te vervallen door een reorganisatie wegens bedrijfseconomische redenen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:


Voorbeeld Beeidigingsovereenkomst - Artikel 1

 • De tussen werknemer en werkgever bestaande arbeidsovereenkomst eindigt met ingang van (datum).
 • Werknemer neemt van (datum) tot (datum) de openstaande vakantiedagen op. Werknemer verklaart hierbij alle vakantiedagen tot aan de beëindigingsdatum te hebben genoten. Werkgever is dan ook geen vergoeding verschuldigd voor openstaande vakantiedagen.
 • Werknemer zal per heden worden vrijgesteld van zijn verplichting tot het uitvoeren van werkzaamheden, onder doorbetaling van zijn salaris, zodat hij zich kan richten op het vinden van een nieuwe baan.


Voorbeeld Beeidigingsovereenkomst - Artikel 2

 • Partijen zullen zich ervoor inzetten een aan werknemer toe te kennen WW-uitkering zoveel als mogelijk veilig te stellen. Werkgever zal in dit verband zorgdragen voor een zorgvuldige invulling van de papieren op basis waarvan de uitkeringsinstantie het recht op een uitkering vaststelt. Werkgever kan uiteraard niet garanderen dat werknemer de uitkering krijgt. Een en ander hangt af van diverse factoren waarop werkgever geen invloed heeft.
 • Werkgever maakt per (datum) een eindafrekening op, waarbij het pro rata vakantiegeld aan werknemer zal worden vergoed. Werkgever zal werknemer op zijn verzoek een in positieve bewoordingen opgesteld getuigschrift en dito referenties verstrekken.
 • Partijen verlenen elkaar over en weer finale kwijting, zodra partijen aan de verplichtingen in gevolge deze overeenkomst hebben voldaan, zodat partijen van elkaar over en weer niets meer te vorderen hebben.


Voorbeeld Beeidigingsovereenkomst - Artikel 3

 • Werknemer zal op geen enkele wijze aan wie dan ook mededeling doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende werkgever, waarvan hij in het kader van zijn werkzaamheden bij werkgever heeft kennisgenomen en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen.
 • Partijen zullen zich ten opzichte van de ander (blijven) gedragen naar de eisen van het normale maatschappelijke verkeer en zich onthouden van negatieve berichtgeving over de ander en verplichten zich om ten opzichte van elkaar en derden volstrekt vertrouwelijk met de inhoud van deze overeenkomst om te gaan.
 • Partijen zullen intern en extern over het vertrek van werknemer aangeven dat wegens de reorganisatie de functie is komen te vervallen en in goed gezamenlijk overleg hebben besloten het dienstverband te beëindigen.
 • Partijen doen afstand van hun recht om vanwege het bepaalde in artikel 6:265 BW ontbinding van deze overeenkomst te vorderen.


Voorbeeld Beeidigingsovereenkomst - Artikel 4

Werknemer heeft een bedenktijd van 2 weken na tekenen van de vaststellingsovereenkomst. Binnen deze periode kan werknemer zonder opgaaf van redenen schriftelijk terugkomen op de gemaakte afspraken.


Voorbeeld Beeidigingsovereenkomst - Ondertekening

Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud te (Plaats) d.d. (Datum).

Naam Werknemer                                                                                                            Naam Werknemer

Handtekening                                                                                                                     Handtekening

……………………………..                                                                                                           …………………………..In een beeindigingsovereenkomst wordt vaak een artikel opgenomen over het behoud van uitkering. Dat wordt opgenomen, omdat als een werknemer op eigen initiatief ontslag neemt, het recht op een uitkering komt te vervallen. Met een beeindigingsovereenkomst zal in de meeste gevallen de werknemer wel nog recht hebben op een uitkering. Het geeft een stukje extra zekerheid voor de werknemer op deze manier. 


Een beendigingsovereenkomst wordt ook vaak overeengekomen als een werknemer langer dan 2 jaar ziek is. In dat geval mag de werknemer ontslagen worden, maar dat zou dan via een ontslagvergunning moeten gebeuren. Door middel van een beeindigingsovereenkomst/ vaststellingsovereenkomst kan ook met wederzijds goedkeuren de arbeidsovereenkomst worden beeindigd. Hierbij geldt ook dat er goed gekeken moet worden naar de voorwaarden, zodat de werknemer het recht op een uitkering zal behouden. 


Of het nu via een onstlagvergoeding gaat, of via een vaststellingsovereenkomst, het moet duidelijk zijn dat het een redeljik ontslag is. De werkgever moet dit kunnen aantonen. Lees meer over de vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte op de website van het UWV en bekijk onze voorbeeld vaststellingsovereenkomst bij ziekte


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's