beeindigingsovereenkomst

Bekijk alle contracten

Een beeindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd,  wordt overeengekomen wanneer de werkgever en werknemer besluiten om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedkeuren te beëindigen. Bekijk en download hieronder een voorbeeld. 


Model Beeindigingovereenkomst

 

Ondergetekenden:

 1. Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

en

 1. De heer/ mevrouw naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer.

 

In aanmerking nemende:

 

 • Dat werknemer sedert _____ bij werkgever in dienst is, laatstelijk in de functie van ______ voor __ uur per week tegen een salariëring ter hoogte van € ____ bruto exclusief vakantietoeslag;
 • Dat werknemer sindsdien zijn werkzaamheden met enthousiasme en inzet heeft verricht;
 • Dat werknemer per _____ door de Arbo-arts is geadviseerd te re-integreren met spoedig uitzicht op volledig herstel;
 • Dat de functie is komen te vervallen door een reorganisatie wegens bedrijfseconomische redenen.
 • Dat werkgever bij volledig herstel van werknemer een ontslagvergunning zal aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen. 
 • Dat tussen partijen een uitvoerige bespreking heeft plaatsgehad over de noodzakelijk geworden beëindiging van het dienstverband;
 • Dat partijen de navolgende afspraken over de afwikkeling van het dienstverband hebben gemaakt, dit ter afwikkeling van alle aanspraken die over en weer mochten bestaan.

 

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt in deze Beeindigingsovereenkomst:

 

1.       Werknemer meldt zich per _____ beter om zijn werkzaamheden te verrichten.

 

2.       De tussen werknemer en werkgever bestaande arbeidsovereenkomst eindigt met ingang van _____.

 

 1. Partijen zullen zich ervoor inzetten een aan werknemer toe te kennen WW-uitkering zoveel als mogelijk veilig te stellen. Werkgever zal in dit verband zorgdragen voor een zorgvuldige invulling van de papieren op basis waarvan de uitkeringsinstantie het recht op een uitkering vaststelt. Werkgever kan uiteraard niet garanderen dat werknemer de uitkering krijgt. Een en ander hangt af van diverse factoren waarop werkgever geen invloed heeft.

 

 1. Werknemer neemt van _____ tot ______ zijn openstaande vakantiedagen op. Werknemer verklaart hierbij alle vakantiedagen tot aan de beëindigingsdatum te hebben genoten. Werkgever is dan ook geen vergoeding verschuldigd voor openstaande vakantiedagen.

 

 1. Werknemer zal per heden worden vrijgesteld van zijn verplichting tot het uitvoeren van werkzaamheden, onder doorbetaling van zijn salaris, zodat hij zich kan richten op het vinden van een nieuwe baan.

 

 1. Werkgever maakt per ______ een eindafrekening op, waarbij het pro rata vakantiegeld aan werknemer zal worden vergoed.

 

 1. Werkgever zal werknemer op zijn verzoek een in positieve bewoordingen opgesteld getuigschrift en dito referenties verstrekken.

 

 1. Werknemer zal op geen enkele wijze aan wie dan ook mededeling doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende werkgever, waarvan hij in het kader van zijn werkzaamheden bij werkgever heeft kennisgenomen en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen.

 

 1. Uiterlijk op ____ zal werknemer alle eigendommen van werkgever die hij uit hoofde van of in verband met het dienstverband in zijn bezit heeft, waaronder de sleutel van de zaak, in onbeschadigde staat aan werkgever retourneren.

 

 1. Partijen zullen zich ten opzichte van de ander (blijven) gedragen naar de eisen van het normale maatschappelijke verkeer en zich onthouden van negatieve berichtgeving over de ander.

 

 1. Partijen zullen intern en extern over het vertrek van werknemer aangeven dat wegens de reorganisatie zijn functie is komen te vervallen en in goed gezamenlijk overleg hebben besloten het dienstverband te beëindigen.

 

 1. Partijen doen afstand van hun recht om ingevolge het bepaalde in artikel 6:265 BW ontbinding van deze overeenkomst te vorderen.

 

 1. Partijen verplichten zich om ten opzichte van elkaar en derden volstrekt vertrouwelijk met de inhoud van deze overeenkomst om te gaan.

 

 1. Partijen verlenen elkaar over en weer finale kwijting, zodra partijen aan de verplichtingen in gevolge deze overeenkomst hebben voldaan, zodat partijen van elkaar over en weer niets meer te vorderen hebben.

 

Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud.

 

Plaats:                                                                              Plaats:

Datum:                                                                             Datum:

 

 

……………………………..                                       ……………………………..

 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Download beeindigingsovereenkomst

Download de voorbeeld beeindigingsovereenkomst in Word. Laat de beeindigingsovereenkomst door een jurist of advocaat nakijken voordat u hem afsluit met de medewerker.