Formulier Inlenersbeloning

Voorbeeld formulier inlenersbeloning: je kunt dit formulier gebruiken wanneer je als uitzendbureau of detacheringsbureau je medewerker ergens inzet. Door middel van dit formulier kun je ervoor zorgen dat de betreffende medewerker dezelfde rechten ontvangt als andere medewerkers bij die specifieke opdrachtgever.


Je bent wettelijk verplicht om te zorgen dat de medewerkers gelijkwaardige rechten hebben als de medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn bij de betreffende medewerkers. Zorg er dus altijd voor dat je weet welke rechten de medewerers hebben bij het bedrijf. Dit kan je doen door middel van dit formuier. 


Formulier Inlenersbeloning - Bekijk en download het formulier

Bekijk en download de voorbeeld formulieren in pdf of Word. 


formulier-inlenersbeloning-pdf

button-bekijk-voorbeeld-template
button-download-voorbeeld-template

formulier-inlenersbeloning-word

button-bekijk-voorbeeld-template
button-download-voorbeeld-template

Het hanteren van de inlenersbeloning is wettelijk vastgelegd om het verschil in beloning tussen uitzendkrachten en personeel met rechtstreeks dienstverband tegen te gaan. Middels het formulier kan je precies achterhalen welke rechten de werknemers hebben die rechtstreeks in dienst zijn bij de werkgever en er op die manier voor zorgen dat de uitzendkrachten minimaal dezelfde rechten hebben. 


Onderdelen inlenersbeloning

De volgende punten uit de bij de inlener geldende CAO moeten worden toegepast:

  • Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
  • ATV / ADV dagen
  • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
  • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
  • Onkostenvergoedingen
  • Periodieken


Let op! Wanneer de inlener zelf ook nog een eigen arbeidsvoorwaardenreglement kent voor haar werknemers, bovenop de cao, dan geldt deze ook voor de uitzendkrachten die bij de inlener zijn tewerkgesteld. Het is namelijk ‘inlenersbeloning’ en geen ‘cao-beloning’. Dus houdt je echt aan de rechten die de werknemers daadwerkelijk krijgen. 


Wanneer de opdrachtgever niet is aangesloten bij een cao, kun je nog steeds gebruik maken van het formulier inlenersbeloning. De rechten zoals hierboven omschreven staan waarschijnlijk in de contracten of het personeelsreglement van de opdrachtgever en kunnen worden overgenomen. De afdeling personeelszaken kan het formulier invullen en zorgen dat alle gegevens correct zijn. 


Voorbeeld formulier inlenersbeloning

Bekijk hieronder een voorbeeld formulier inlenersbeloning. 

 

Gegevens kandidaat

Naam                                                                                            _________________________

 

Gegevens Inlener

Bedrijfsnaam                                                                               _________________________

KVK nummer                                                                                _________________________

Branche                                                                                        _________________________

 

CAO gegevens

Valt uw onderneming onder een cao?                                 □ Ja      □ Nee

Zo ja, welke?                                                                                _________________________

 

Arbeidsvoorwaardenregeling

Is er een indelingsmethodiek, functie en/of beloningsgebouw van toepassing?  □ Ja*    □ Nee

* Indien ja, kopie bijvoegen

 

Functie

Functienaam werknemer                                                         _________________________

Hoeveel uur bedraagt een volledige werkweek?               □ 36     □ 38     □ 39     □ 40     □ anders __

 

Loon

Functie/salarisgroep waarin functie is ingedeeld               _________________________

Geldend periodeloon in bijbehorende schaal                    _________________________

Wijze/methodiek waarop uurloon wordt berekend          _________________________

Uurloon (bruto)                                                                                         _________________________

 

Arbeidsduurverkorting (ADV)

Is er sprake van arbeidsduurverkorting?                               □ Ja      □ Nee

Zo ja, hoe luidt deze regeling?                                                Zo ja, hoe luidt deze regeling?

 

Toeslagen

Wanneer is er sprake van overwerk?                                   _________________________

Hoeveel bedraagt de toeslag?                                                _________________________

Wanneer is er sprake van onregelmatige werktijden?     _________________________

Hoeveel bedraagt de toeslag?                                                _________________________

Wanneer sprake van verschoven uren?                               _________________________

Hoeveel bedraagt de toeslag?                                                _________________________

Is er een ploegentoeslag van toepassing?                           □ Ja      □ Nee

Zo ja, hoeveel bedraagt de toeslag?                                     _________________________

 

Loonsverhoging

Datum initiële loonsverhoging conform cao                      _________________________

Hoogte initiële loonsverhoging conform cao                     _________________________

 

Datum periodieken                                                                    _________________________

Hoogte periodieken                                                                   _________________________


 

Onkostenvergoeding

Welke kostenvergoedingen (zoals bijvoorbeeld reiskosten, pensionkosten, gereedschapskosten) worden vrij van loonheffing verstrekt?

 

Onkostenvergoeding Hoogte                

 

 

Ondertekening

Plaats                                                                                                           _________________________

Datum                                                                                                          _________________________

 

Handtekening                                                                                             _________________________

Naam                                                                                                           _________________________

Functie                                                                                                         _________________________

  

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Formulier inlenersbeloning aanvulling arbeidsovereenkomst

Het formulier inlenersbeloning is ter aanvulling van de arbeidsovereenkomst die je hebt met de betreffende medewerker. Het kan zijn dat de extra voorwaarden verschillen per project van de medewerker als deze bij verschillende werkgevers werkzaam is. Hieronder staan de basis gegevens die in een arbeidsovereenkomst staan:


Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen werkgever en werknemer, waarin de rechten, plichten en verplichtingen van beide partijen worden vastgelegd. Hieronder is een voorbeeld van een beknopte arbeidsovereenkomst:

Tussen:

Werkgever: [Naam bedrijf]

Adres: [Adres bedrijf]

En:

Werknemer: [Naam werknemer]

Adres: [Adres werknemer]

Aanstelling

De werkgever aanstelt de werknemer als [functie].

Arbeidsduur

De werknemer zal fulltime werken, [aantal uren per week].

Verloning

De verloning van de werknemer bedraagt [bedrag per maand/uur].

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn overeengekomen conform het [arbeidsvoorwaardenreglement/CAO].

Proeftijd

Er is een proeftijd van [aantal weken/maanden] overeengekomen.

Beëindiging

De arbeidsovereenkomst kan door beide partijen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van [aantal weken/maanden].

Overige bepalingen

De arbeidsovereenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.

Getekend te [plaats], op [datum].

Werkgever: [handtekening werkgever]

Werknemer: [handtekening werknemer]


Bekijk de voorbeeld arbeisovereenkomsten op carlastemplates.com. 

Vraag altijd iemand die precies weet wat de beloningen zijn van de medewerkers om het formuier in te vullen. Dit is iemand van de afdelig personeel, hr, of financien. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Vaak is de recruiter waar je contact mee hebt degene die ook het formuier kan invullen. Zorg er daarnaast voor dat ook duidelijk gecommuniceerd wordt wanneer er wijzigingen zijn bij de inlener. 


Vergelijkbare Pagina's