Gedragscode

Op deze pagina treft u een voorbeeld van een gedragscode. 

In deze code staan regels en richtlijnen die verwacht worden. Het doel vande code is om een standaard te stellen voor hoe men zich moet gedragen en om te zorgen dat de integriteit en ethiek wordt gewaarborgd. Dit document wordt veel gebruikt binnen bijvoorbeeld de medische wereld en zakelijke instellingen.In een gedragscode staan regels en richtlijnen met betrekking tot hoe men met elkaar om gaat, hoe men met vertrouwelijke informatie omgaat en hoe conflicten worden opgelost. Ook zaken zoals seksuele intimidatie vallen onder de gedragscode.

Het is van belang dat de gedragsco9de bij iedereen waarvoor hij bestemd is bekend is. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld een kopie van de gedragscode bij indiensttreding te overhandigen. Ook wordt de gedragscode vaak op de website geplaatst zodat hij voor iedereen in te zien is.

En wat als men zich niet aan de gedragscode houdt? Dan wordt het gedrag alsnog afgedwongen door middel van een berisping, schorsing of ontslag. Uiteraard afhankelijk van de mate ervan en eventuele eerdere waarschuwingen.


Onderdelen Gedragscode

Onderdelen van een gedragscode:

Enkele onderdelen van een gedragscode zijn:

  • Normen en waarden: Alle medewerkers worden geacht ethisch te handelen volgens de normen en waarden van (bedrijf). Ook wordt men geacht zich aan de wet- en regelgeving te houden.
  • Respect: Bij (Bedrijf) vinden wij het van belang dat er een veilige werkomgeving is voor onze medewerkers waarin respect en waardering voor elkaar de regel zijn.
  • Discriminatie: Bij (Bedrijf) wordt iedereen gelijk behandeld ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, religie of seksuele geaardheid.
  • Vertrouwelijke informatie: Bij (Bedrijf) wordt vertrouwelijk omgegaan met alle bedrijfsinformatie, klantinformatie, informatie van collega’s en overige informatie van derden.
  • Intimidatie: Intimidatie in welke vorm dan ook is niet toegestaan bij (Bedrijf).
  • Veiligheid: Veiligheid is een belangrijk aspect bij (Bedrijf). Iedereen wordt geacht zich aan de veiligheidsprocedures te houden en direct melding te maken van onveilige situaties.
  • Gebruik van bedrijfsmiddelen: Onze bedrijfsmiddelen worden met verantwoording en enkel voor zakelijke doeleinden gebruikt.


Voorbeeld gedragscode

Gedragscode: 1. Loyaliteit t.o.v. de werkgever

De werknemer dient het bedrijfsbelang (in plaats van persoonlijke belangen of gevoelens) als uitgangspunt te nemen bij de uitoefening van de functie. Daarmee dient hij tevens het belang van de klanten.

1.1 Persoonlijke belangen, die mogelijk strijdig zijn met de bedrijfsbelangen, dienen door de werknemer uit eigen beweging te worden gemeld aan zijn leidinggevende.

1.2 De werknemer dient het vragen om dan wel accepteren van geld, leningen en kredieten van huidige of potentiële leveranciers na te laten. Tevens dient hij het accepteren van geschenken, amusement, gunsten of diensten van hen te vermijden. Zelfs de schijn van beïnvloedbaarheid moet hierbij worden vermeden.

Uitzondering zijn geschenken met een waarde onder de € 50,- en met een alledaags karakter (bos bloemen, fles wijn of cadeaubon). Het is echter niet toegestaan deze zaken aan te nemen van een relatie waarmee op dat moment wordt gesproken of onderhandeld over opdrachtverlening. Alle kerstpakketten/geschenken die medewerkers ontvangen, ongeacht hun functie of afdeling, worden verzameld ten behoeve van een Kerst evenement voor alle medewerkers.

1.3 Alle middelen en bronnen van informatie die de werknemer ter beschikking staan vanwege het dienstverband met de werkgever dienen enkel in het bedrijfsbelang te worden gebruikt.

1.4 Betrokkenheid van de werknemer bij het accepteren of bedingen van gereduceerde prijzen bij leveranciers voor producten of diensten voor persoonlijk niet-zakelijk gebruik door de medewerkers is alleen toelaatbaar met instemming van de werkgever.


2. Gedragscode: Leveranciers rechtvaardig behandelen

De werknemer dient een positieve relatie met leveranciers te onderhouden, waarbij ook de belangen van de leverancier in het oog moeten worden gehouden.

 

2.1 De werknemer dient alle leveranciers van correcte en niet-misleidende informatie te voorzien.

2.2 De werknemer mag leveranciers niet onder druk zetten om informatie over concurrenten te verstrekken.

2.3 De werknemer dient de leverancier duidelijk te wijzen op de mogelijke consequenties wanneer hij voor een onverantwoord groot deel van zijn omzet afhankelijk wordt van de werkgever, indien de werknemer daarmee bekend is.


3. Gedragscode: Eerlijke concurrentie ondersteunen

Relevante leveranciers moet een gelijke mogelijkheid worden geboden om mee te dingen naar opdrachten.

 

3.1 Prijs-, product en proces-technische informatie die tijdens het uitoefenen van de functie verkregen is van leveranciers dient vertrouwelijk te worden behandeld.

3.2 De werknemer dient alle potentiële leveranciers van gelijke informatie te voorzien.

3.3 Koppeling van inkoopovereenkomsten van verkoopovereenkomsten (reciprociteit) dient te worden vermeden wanneer dit de concurrentie beperkt.

3.4 Leveranciersselectie dient primair te geschieden op basis van objectieve criteria en dus niet op grond van persoonlijke voorkeuren.


4. Gedragscode: Reputatie van de professie hoog houden

Een reputatie van betrouwbaarheid is noodzakelijk voor het goed functioneren van de werknemer.

4.1 De werknemer dient te allen tijde het hoogst mogelijke niveau van deskundigheid na te streven.

4.2 Afspraken en overeenkomsten dienen te worden nagekomen.

4.3 De werknemer dient, waar mogelijk, een bijdrage te leveren aan de bevordering van de kwaliteit en het aanzien van de inkoopfunctie.


Bekijk en Download de gedragscode

Voorbeeld-Gedragscode

button-bekijk-voorbeeld-template
button-download-voorbeeld-template

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Bekijk ook de voorbeeld contracten op topvoorbeelden.com


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's