Opbouwschema

Dit opbouwschema is een onderdeel van het plan van aanpak conform de Wet Poortwachter. Het Plan van aanpak stel je 8 weken na de ziekmelding samen met de zieke werknemer op. In het plan van aanpak worden de maatregelen besproken waarmee de zieke werknemer weer zo snel mogelijk aan de slag kan gaan. In het Opbouwschema maak je zodra de werknemer weer deels aan de slag kan gaan een schema voor de werkuren waarmee de werknemer belast kan worden volgens de arts. 


De werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. De werkgever kan hierbij hulp inroepen van een re-integratie bureau of een arbodienst. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Voorbeeld-opbouwschema-ziekte

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

button-download-voorbeeld-template

Voorbeeld opbouwschema

OPBOUWSCHEMA

Werknemer                       :

Leidinggevende :

Casemanager                    :


Werknemer heeft zich vanaf ___ ziek gemeld. Sindsdien heeft werknemer diverse gesprekken gehad en is gestart met bepaalde behandelingen die zouden kunnen helpen in het herstel.

Werknemer is d.d. (datum) naar de bedrijfsarts geweest voor het opstellen van een probleemanalyse. Tevens is daar bepaald wat de beperkingen/ mogelijkheden van werknemer zijn en in hoeverre hij/ zij belastbaar is voor werkzaamheden.

De bedrijfsarts heeft geconcludeerd dat werknemer momenteel _______________.

Om die reden hebben werkgever en werknemer afgesproken dat ______________.

Tevens adviseert de bedrijfsarts om wekelijks op te bouwen met een (tijd) per dag.

Vanwege bovenstaande redenen hebben werkgever en werknemer in overleg een opbouwschema gemaakt.

(Minimale) uren opbouw per week

Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Totaal


Werkgever en werknemer zullen het opbouwschema wekelijks evalueren en daar waar nodig bijstellen. Indien noodzakelijk kan gedurende het re-integratietraject een gesprek bij de Bedrijfsarts worden gepland.

Datum ondertekening                  :

Handtekening werknemer          :

Handtekening werkgever            :

(casemanager)


Het opbouwschema wordt samen met de case manager, de zieke medewerker en eventueel leidinggevende opgesteld. Er wordt een plan gemaakt om weer te integreren. Het kan zijn dat de medewerker in de eigen functie terug zal keren, maar er kan ook gekozen worden om de medewerker in een andere bijvoorbeeld lichtere functie terug te laten keren. Wanneer er sprake is van een arbeidsconflict kan er ook besloten worden om ergens andere te gaan re-integreren. De medewerker gaat dan bij een ander bedrijf werken. 


opbouwschema-uren

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Opbouwschema - Verzuimreglement

Voor bedrijven is het aan te raden om een verzuimrgelement te maken. Hierin staan de afspraken voor wanneer een medewerker ziek wordt. Het is van belang om voordat er eventueel verzuim intreedt, je duidelijke afspraken maakt over het verzuim met je medewerkers. Op deze manier is het voor zowel jou als werkgever, als de werknemer en de Arbodienst, duidelijk wat de gang van zaken is tijdens het verzuim. Wat zijn de verplichtingen van de werknemer, de werkgever en de Arbodienst? Dat staat er allemaal in vermeld. 


In het verzuimrgelement staan bijvoorbeeld afspraken over de wijze van ziekmelding:

Indien u ziek bent, bent u verplicht zich persoonlijk, voor aanvang van de werkzaamheden, doch uiterlijk voor (tijd) uur op de dag van ziekte ziek te melden bij het bedrijf waar de werkzaamheden verricht zouden worden en bij (bedrijfsnaam). Als u tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken dan meldt u dit bij (bedrijfsnaam) en bij de directe leidinggevende van het bedrijf waar de werkzaamheden verricht worden.

Alleen in geval er sprake is van bijzondere omstandigheden kan iemand anders, namens u, de ziekmelding op bovenstaande wijze doorgeven aan (bedrijfsnaam) en het bedrijf waar u werkt. Indien u in uw vakantie ziek wordt, bent u ook verplicht dit op de dag van ziekte te melden. Deze melding dient u, persoonlijk, bij (bedrijfsnaam) te doen.


Ook staan er afspraken in over de bereikbaarheid van de medwerkers tijdens ziekte:

Een van de medewerkers van (naam) zal uiterlijk binnen 24 uur na uw ziekmelding telefonisch contact met u opnemen. Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat er controle kan plaatsvinden in de vorm van een huisbezoek. Ook kunt u een oproep verwachten voor het spreekuur van de bedrijfsarts, gedurende de periode dat u ziek bent.

U bent verplicht om thuis te blijven en contact mogelijk te maken tot het 1e contact en/of bezoek heeft plaatsgevonden. Na het 1e contact geldt, tijdens de 1e 2 weken van ziekte, de verplichting om thuis te blijven tot 10.00 uur ’s morgens en tussen 12.00 uur en 14.30 uur ’s middags.

U dient ervoor te zorgen dat u op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur bereikbaar bent voor de casemanager van (naam).

Mocht u gedurende uw ziekteperiode een nieuw telefoonnummer krijgen, dan dient u dit altijd door te geven aan de casemanager van (naam).

Als u op een ander adres verblijft, dient u dit direct telefonisch te melden aan de casemanager van (naam). Indien en voor zover u in strijd met voorgaande bepalingen niet bereikbaar bent, kan dit gevolgen hebben voor het recht en/of hoogte van uw Ziektewetuitkering.

Bekijk hier het volledige voorbeeld van een verzuimreglement en lees meer over het verzuimprotocol op de website van de RijksoverheidVergelijkbare Pagina's