Voorbeeld fietsplan

Op deze pagina treft u een voorbeeld fietsplan. Een fietsplan wordt ingezet om werknemers te stimuleren om met de fiets naar het werk te komen in plaats van met de auto. De werknemer krijgt het bedrag om een nieuwe fiets aan te schaffen van de werkgever en binnen een bepaalde periode worden er bedragen ingehouden bij de werknemer. Deze regeling is fiscaal aantrekkelijk voor de werknemer. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Voorbeeld fietsplan doel

Door middel van een fietsplan worden werknemers door hun werkgever gestimuleerd om met de fiets naar het werk te gaan. Het doel van dit plan is om meer gebruik te laten maken van de fiets, minder belasting voor het milieu en het verkeer en een betere gezondheid voor de medewerkers. Een fietsplan is de regeling waarbij werknemers de mogelijkheid krijgen een fiets aan te schaffen of te leasen via een fiscaal gunstige regeling.

Een fietsplan is steeds meer de standaard bij grotere bedrijven. Dat komt omdat het kan bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het kan de gezondheid van de medewerkers verbeteren. Voor de werkgever heeft het ook voordelen zoals het verlagen van de reiskosten en meer plek op de parkeerplaats.

De werkgever kan in het plan een (belastingvrije) vergoeding geven voor de aanschaf van een fiets. Ook kan ervoor worden gekozen om een de fiets via een leasecontract aan te bieden aan de medewerkers, waarin per maand een bedrag wordt betaald voor het gebruik van de fiets.

Verder kan het gebruik van de fiets worden gestimuleerd door de voorzieningen te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan goede stallingen voor de fiets, verkleedruimtes voor het opfrissen na een lange fietstocht en een fietsenmaker die met regelmaat komt.Voorbeeld Fietsplan bekijk en download

Voorbeeld Fietsplan

Bij (Bedrijf) wordt het gebruik van een fiets door haar medewerkers gestimuleerd. Het gebruik van een fiets geeft minder belasting voor het milieu, het verkeer en een betere gezondheid voor de medewerkers

Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd door middel van een fiscaal aantrekkelijke regeling. De regeling ziet er als volgt uit:

Stap 1: Werknemer kiest een fiets naar wens uit bij een erkende fietsenwinkel. Voor deze fiets vraag werknemer een offerte aan voor de aanschaf of lease van de fiets.

Stap 2: Werknemer overhandigt de offerte van de aanschaf of lease van de fiets aan werkgever, met het verzoek deze te beoordelen.

Stap 3: Bij akkoord draagt werkgever zorg voor de administratieve afhandeling van de aanschaf van de fiets. Er wordt daarbij een termijn afgesproken waarin de fiets wordt afgelost door de werknemer. Wanneer er gekozen wordt voor een leaseconstructie, zal het contract worden afgesloten tussen werknemer en de leasemaatschappij.

Stap 4: Werknemer betaalt maandelijks via het brutosalaris de leasekosten terug aan de werkgever.

Stap 5: Aan het einde van de afgesproken periode kan de werknemer de fiets overnemen voor een restbedrag of inleveren bij het bedrijf.Voorbeeld-Fietsplan
button-bekijk-voorbeeld-template
button-download-voorbeeld-template


Arbeidsovereenkomst

Een fietsplan is een aanvulling op een arbeidsovereenkomst. Bekijk hier de basis van een arbeidsovereenkomst. 

Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen werkgever en werknemer, waarin de rechten, plichten en verplichtingen van beide partijen worden vastgelegd. Hieronder is een voorbeeld van een beknopte arbeidsovereenkomst:


Werkgever: [Naam bedrijf]

Adres: [Adres bedrijf]


Werknemer: [Naam werknemer]

Adres: [Adres werknemer]


Aanstelling

De werkgever aanstelt de werknemer als [functie].


Arbeidsduur

De werknemer zal fulltime werken, [aantal uren per week].


Verloning

De verloning van de werknemer bedraagt [bedrag per maand/uur].


Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn overeengekomen conform het [arbeidsvoorwaardenreglement/CAO].


Proeftijd

Er is een proeftijd van [aantal weken/maanden] overeengekomen.


Beëindiging

De arbeidsovereenkomst kan door beide partijen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van [aantal weken/maanden].


Overige bepalingen

De arbeidsovereenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.


Getekend te [plaats], op [datum].


Werkgever: [handtekening werkgever]

Werknemer: [handtekening werknemer]Gebruiksovereenkomst fiets

Het kan ook zijn dat de fiets eigendom blijft van de werkgever en een gebruiksovereenkomst wordt afgesloten. 


Voorbeeld gebruiksovereenkomst

De ondertekenden:

1.       (Naam werkgever) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen werkgever,

en

2.       (Naam werknemer) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen werknemer,

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1               Werkgever stelt aan werknemer een fiets ter beschikking. Voor het aanvaarden ofwel in gebruik nemen van een door werkgever ter beschikking gestelde fiets is werknemer verplicht deze gebruikersovereenkomst te tekenen.


Artikel 2               De werknemer aan wie een fiets ter beschikking gesteld wordt, krijgt deze gebruikersovereenkomst als aanvulling op zijn arbeidsovereenkomst.

Werkgever stelt de fiets zijnde een [type fiets] met de volgende codes beschikbaar voor zakelijk gebruik. Serienummer:

In principe wordt de gebruikersovereenkomst aangegaan voor de duur van arbeidsovereenkomst. Indien de situatie hiertoe aanleiding geeft wordt deze periode herzien. Het is werknemer niet toegestaan de fiets te verhuren dan wel uit te lenen aan derden.


Artikel 3               Schade aan de fiets in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, dient direct te worden gemeld aan werkgever.

In geval van schade/diefstal aan de  fiets zal werknemer zo mogelijk door de politie daarvan proces-verbaal laten opmaken en zorgen voor getuigen(verklaringen). Indien de verzekeraar op grond van het ontbreken van een proces-verbaal en/of andere door de werknemer redelijkerwijze te verstrekken gegevens/bewijzen niet tot vergoeding van de schade mocht overgaan, is werknemer daarvoor verantwoordelijk.

Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik van de fiets of als gevolg van nalatigheid of ondeskundig gebruik zijn voor rekening van werknemer voor zover deze niet door de verzekeringsmaatschappij worden vergoed.


Artikel 4               Beëindiging van de gebruikersovereenkomst respectievelijk van het gebruik van de gebruiksovereenkomst fiets eindigt:

ü  indien werknemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet tijdig of niet naar behoren nakomt; werkgever kan deze overeenkomst dan onmiddellijk beëindigen, onverminderd het recht van werkgever op schadevergoeding;

ü  op het tijdstip dat de projectovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt beëindigd om welke reden dan ook;

ü  indien er sprake is van een ernstige overtreding of misdrijf van de zijde van werknemer; dit ter beoordeling van werkgever;

ü  door schriftelijke opzegging van de gebruikersovereenkomst fiets door werknemer.


Artikel 5               Werkgever behoudt zich het recht voor deze gebruikersovereenkomst fiets. Wijzigingen zullen schriftelijk aan werknemer worden toegestuurd. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra beide partijen voor akkoord hebben ondertekend.


Voorgaande gebruikersovereenkomsten fiets komen hiermee te vervallen.

Situaties waarin de regeling niet voorziet zullen in goed overleg tussen werkgever en werknemer worden opgelost.


De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te (Plaats)  op (Datum).

Handtekening werkgever                                                                               Handtekening werknemerLees meer over het fietsplan op de website van de Belastingdienst

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's