Voorbeeld Verzuimreglement

Voorbeeld verzuimreglement: Het is van belang om voordat er eventueel verzuim intreedt, je duidelijke afspraken maakt over het verzuim met je medewerkers. Op deze manier is het voor zowel jou als werkgever, als de werknemer en de Arbodienst, duidelijk wat de gang van zaken is tijdens het verzuim. Wat zijn de verplichtingen van de werknemer, de werkgever en de Arbodienst? Dat staat er allemaal in vermeld. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Voorbeeld Verzuimrgelement - Bekijk en Download

voorbeeld-verzuimreglement
voorbeeld-verzuimreglement-inhoudsopgave

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

button-download-voorbeeld-template

Voorbeeld verzuimreglement 

Bekijk hieronder het gratis voorbeeld:


Voorbeeld Verzuimreglement Artikel 1, algemeen

(bedrijfsnaam) B.V. is eigenrisicodrager voor de Ziektewet. (naam) draagt, in opdracht van (bedrijfsnaam) zorg voor de uitvoering van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het eigenrisicodrager schap Ziektewet.

(bedrijfsnaam) heeft (naam) aangesteld om zorg te dragen voor o.a. de verzuimadministratie, de claimbeoordeling ziektewet, re-integratie naar werk en vaststelling van het dagloon. De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt te allen tijde gerespecteerd. (naam) laat zich in de verzuimbegeleiding ondersteunen door een arbodienst.


Voorbeeld Verzuimreglement Artikel 2, Ziekmelding

Indien u ziek bent, bent u verplicht zich persoonlijk, voor aanvang van de werkzaamheden, doch uiterlijk voor (tijd) uur op de dag van ziekte ziek te melden bij het bedrijf waar de werkzaamheden verricht zouden worden en bij (bedrijfsnaam). Als u tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken dan meldt u dit bij (bedrijfsnaam) en bij de directe leidinggevende van het bedrijf waar de werkzaamheden verricht worden.

Alleen in geval er sprake is van bijzondere omstandigheden kan iemand anders, namens u, de ziekmelding op bovenstaande wijze doorgeven aan (bedrijfsnaam) en het bedrijf waar u werkt. Indien u in uw vakantie ziek wordt, bent u ook verplicht dit op de dag van ziekte te melden. Deze melding dient u, persoonlijk, bij (bedrijfsnaam) te doen.


Voorbeeld Verzuimreglement Artikel 3, Thuisblijven/Bereikbaarheid

Een van de medewerkers van (naam) zal uiterlijk binnen 24 uur na uw ziekmelding telefonisch contact met u opnemen. Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat er controle kan plaatsvinden in de vorm van een huisbezoek. Ook kunt u een oproep verwachten voor het spreekuur van de bedrijfsarts, gedurende de periode dat u ziek bent.

U bent verplicht om thuis te blijven en contact mogelijk te maken tot het 1e contact en/of bezoek heeft plaatsgevonden. Na het 1e contact geldt, tijdens de 1e 2 weken van ziekte, de verplichting om thuis te blijven tot 10.00 uur ’s morgens en tussen 12.00 uur en 14.30 uur ’s middags.

U dient ervoor te zorgen dat u op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur bereikbaar bent voor de casemanager van (naam).

Mocht u gedurende uw ziekteperiode een nieuw telefoonnummer krijgen, dan dient u dit altijd door te geven aan de casemanager van (naam).

Als u op een ander adres verblijft, dient u dit direct telefonisch te melden aan de casemanager van (naam). Indien en voor zover u in strijd met voorgaande bepalingen niet bereikbaar bent, kan dit gevolgen hebben voor het recht en/of hoogte van uw Ziektewetuitkering.


Voorbeeld Verzuimreglement Artikel 4, Bedrijfsarts

U bent verplicht gehoor te geven aan een oproep van de bedrijfsarts om op het spreekuur te verschijnen. Indien u daar absoluut niet toe in staat bent, of alweer aan het werk bent, geeft u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak door aan de casemanager van (naam).

Afspraak is afspraak (bedrijfsnaam) en (naam) verwachten dat u zich houdt aan de afspraken zoals die door (bedrijfsnaam) en (naam) in het kader van het verzuim en de verzuimbegeleiding met u worden gemaakt.


Voorbeeld Verzuimreglement Artikel 5, Verblijf in het buitenland

Indien u tijdens uw (vakantie)verblijf in het buitenland ziek wordt, gelden ten aanzien van de wijze van ziekmelden dezelfde regels als bij een ziekmelding in Nederland. U dient zich ziek te melden bij (bedrijfsnaam) conform de bovenstaande procedure van ziekmelding. Bij thuiskomst meldt u zich telefonisch bij de casemanager van (naam).

Als u tijdens ziekte naar het buitenland wilt, dan dient u dit minimaal twee weken van tevoren bij de casemanager van (naam) te melden. (naam) wijst u er op dat u zich ook tijdens een verblijf in het buitenland dient te houden aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de Ziektewet. Vertrek naar het buitenland mag geen belemmering zijn voor herstel en/of re-integratie.


Voorbeeld Verzuimreglement Artikel 6, (Gedeeltelijk) Herstel

Het is mogelijk dat u uw werkzaamheden gedeeltelijk hervat of andere vervangende werkzaamheden gaat verrichten. Mocht u hierdoor nog gedeeltelijk recht hebben op een Ziektewetuitkering, dient u zich te houden aan de regels in dit verzuimreglement.

Zodra u volledig hersteld bent, dient u dit direct, doch uiterlijk op de tweede dag van uw herstel, te melden bij (naam) (zie onderstaand telefoonnummer) én bij (bedrijfsnaam).


Voorbeeld Verzuimreglement Artikel 7, Ziekengeld

Conform de cao zijn er (aantal) wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Wachtdagen zijn niet aan de orde wanneer u binnen een periode van vier weken opnieuw arbeidsongeschikt raakt en er bij de eerste ziekmelding reeds rekening is gehouden met wachtdagen. U ontvangt echter bij uw loon wachtdagcompensatie zodat de (aantal) 2 wachtdagen hiermee worden gecompenseerd.

Uiterlijk vier weken na ontvangst van uw ziekmelding zal (naam) wekelijks het ziekengeld aan u overmaken. De hoogte van uw ziekengeld is gebaseerd op uw dagloon. Het dagloon wordt berekend conform het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. Uw loongegevens worden verkregen uit de polis administratie van het UWV. Alle wijzigingen die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor uw ziekengeld, dienen direct door u gemeld te worden bij de casemanager van (naam).


Voorbeeld Verzuimreglement Artikel 8, Activiteiten gericht op werkhervatting

Als u ziek bent, dient u alles in het werk te stellen om weer gezond te worden zodat u spoedig uw werk kunt hervatten. Uw overige activiteiten mogen uw genezing niet belemmeren.

Daarnaast dient u voldoende inspanningen te verrichten, bv. sollicitaties, om (passend) werk te verkrijgen. Hiervoor zal een opbouwschema worden gemaakt. 


Voorbeeld Verzuimreglement Artikel 9, Privacy

Er zal op worden toegezien dat privacygevoelige gegevens zorgvuldig worden behandeld. De arbodienst zal geen medische gegevens verstrekken zonder dit met u overlegd te hebben.


Voorbeeld Verzuimreglement Artikel 10, Casemanagers

(naam) De casemanagers van (naam) zijn te bereiken op: (telefoonnummer, mailadres).


Voorbeeld Verzuimreglement Artikel 11, Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten

Het niet naleven van de regels in dit ziekteverzuimreglement kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw Ziektewetuitkering. Deze sancties zijn opgenomen in het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten. U ontvangt in dit geval een beslissing van het UWV. Tegen deze beslissing kunt u bezwaar maken. De bezwaarprocedure wordt vermeld in de beslissing.


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Lees meer over de wet en regelgeving rondom verzuim op de website van de Rijksoverheid en bekijk het voorbeeld plan van aanpak bij ziekte


Vergelijkbare Pagina's