Studiekostenregeling

De studiekostenregeling wordt aangeboden indien de werkgever bijdraagt aan de studiekosten van de werknemer. Voor zowel de werkgever als de werknemer kan het volgen van een studie voordelen bieden. Daarom komt het regelmatig voor dat de werkgever (een deel van) de studiekosten met bepaalde voorwaarden betaalt. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Studiekostenregeling - Voorbeeld Documenten

Beklijk en download de voorbeeld documenten voor de studieregeling. 


Studiekostenregeling Voorbeeld

voorbeeld-studiekostenregeling

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

button-download-voorbeeld-template

Studiekostenregeling Overeenkomst

voorbeeld-studiekostenregeling-overeenkomst

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

button-download-voorbeeld-template

Studiekostenregeling Formulier

voorbeeld-studiekostenregeling-aanvraagformulier

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

button-download-voorbeeld-template

Voorbeeld studiekostenregeling inhoud

De medewerker die voor studiefaciliteiten in aanmerking wil komen, kan het verzoek indienen via het aanvraagformulier ‘Studiekostenregeling’ voor aanvang van de studie. De medewerker stuurt daarbij de voor de beoordeling door werkgever noodzakelijke gegevens, met een schatting van de studiekosten.


1.       Algemene Voorwaarden

Studiefaciliteiten worden verleend voor een bepaalde termijn overeenkomstig de normaal te achten studieduur. In overleg, enkel met goedkeuring van de werkgever, kan deze termijn worden verlengd.

 1. Verleende studiefaciliteiten kunnen – al dan niet tijdelijk – worden ingetrokken indien werkgever van oordeel is dat betrokkene niet in die mate studeert en/of vorderingen maakt dat medewerker in staat kan worden geacht de studie binnen de in lid 1 genoemde termijn te voltooien. De intrekking geschiedt niet indien de betrokken medewerker aannemelijk maakt dat deze omstandigheid niet aan hem te wijten is.
 2. Medewerker zal werkgever regelmatig op de hoogte houden van behaalde resultaten en studievorderingen in het algemeen.


2.       Tegemoetkoming Studiekosten

 1. Voor volledige tegemoetkoming komen in aanmerking alle noodzakelijk geachte kosten die door medewerker voor de studie op verzoek van werkgever worden gemaakt, omdat dit voor de loopbaanontwikkeling van medewerker noodzakelijk wordt geacht.
 2. Voor een studie die op eigen verzoek van medewerker met instemming van werkgever wordt gevolgd, komen de noodzakelijk gemaakte kosten voor cursus- en lesgelden, de examen- en diplomakosten, alsmede de aanschafkosten van het verplbedrijfht gestelde studiemateriaal voor een tegemoetkoming in aanmerking.


Het percentage waarop de tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk wordt vastgesteld, is afhankelijk van de mate waarin de studie aansluit op de loopbaanplanning van medewerker.

 1. De reiskosten van en naar de cursuslocatie worden uitsluitend voor een studie die op verzoek van werkgever wordt gevolgd, vergoed.
 2. Een tegemoetkoming in studiekosten wordt pas verleend nadat medewerker het aanvraagformulier ‘Studiekostenregeling’ heeft ondertekend.


3.       Terugbetaling tegemoetkoming studiekosten

Medewerker is verplicht tot terugbetaling van de aan hem verleende tegemoetkoming in de studiekosten indien:

a.       de arbeidsovereenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd voordat 36 maanden zijn verstreken na het voltooien of beëindigen van de studie;

b.       de studie niet met goed gevolg is afgesloten.


Voor iedere maand dat het dienstverband van medewerker na het voltooien of beëindigen van de studie korter duurt dan 36 maanden dient medewerker 1/36e deel van de totale aan de studie verbonden kosten terug te betalen.


4.       Studieverlof

Medewerkers aan wie studiefaciliteiten zijn verleend en die een dienstverband hebben van minimaal 32 uur, kunnen in aanmerking komen voor studieverlof.


Voorbeeld studiekostenregeling tips 

 • Om problemen te voorkomen dient er vooraf duidelijkheid te zijn over de regeling. Met een heldere procedure, een goed contract en een goede monitoring, kunnen problemen achteraf voorkomen worden. Op deze pagina vind je informatie over de regeling, een voorbeeld van het aanvraagformulier voor de werknemer, en een voorbeeld overeenkomst. 
 • Je kunt ervoor kiezen om een aparte overeenkomst te maken met de afspraken tussen de werkgever en werknemer, of je kunt ervoor kiezen om de regeling standaard in je personeelshandboek of reglement te vermelden. 
 • Voor de regeling is het uiteraard van belang dat de werknemer een studie gaat volgen die een meerwaarde heeft voor de werkgever. De werkgever dient tevens verantwoording af te leggen tegenover de fiscus, wanneer de studiekosten worden afgetrokken.
 • De werkgever en werknemer bespreken van te voren wat de hoogte is van de bijdrage. Het kan zijn dat de werkgever de gehele studie betaald, het kan ook zijn dat er wordt afgesproken dat een deel van de kosten wordt vergoed en de medewerker een percentage mee betaald.
 • Van te voren maakt de medewerker een overzicht met de verwachte kosten. Hieronder vallen ook de kosten voor literatuur, examens, reiskosten, enzovoorts.
 • In de regeling wordt afgesproken wat er gebeurd wanneer de werknemer de studie niet, of niet op tijd heeft afgerond. Hier kan een terugbetalingsregeling voor worden afgesproken. Deze regeling kan op verschillende manieren worden uitgezet, bijvoorbeeld in percentages in geval van behaalde deelcertificaten.
 • Naast de kosten voor de studie, kunnen er tussen werknemer en werkgever afspraken worden gemaakt over studiedagen. Dit kan apart in de regeling worden opgenomen. Het is gebruikelijk dat de werknemer in ieder geval betaald verlof krijgt voor de examendata.


Voorbeeld Overeenkomst Studiekostenregeling

Ondergetekenden:

Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

en

De heer/ mevrouw naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer.

bevestigen hierbij een opleidingsovereenkomst te zijn aangegaan onder de volgende voorwaarden en bepalingen:


1.        Studie / Opleiding:

Werknemer gaat gedurende zijn arbeidsovereenkomst met de werkgever de hieronder beschreven opleiding volgen:

Naam opleiding, startdatum, Einddatum, Kosten opleiding: Totale kosten                 

Wanneer de opleiding niet met goed gevolg wordt doorlopen, door onvoldoende aanwezigheid of bij klachten van het opleidingsinstituut, wordt de opleiding gestaakt en is de werknemer verplicht alle bovengenoemde kosten terug te betalen aan de werkgever.

Als de werknemer niet slaagt voor het examen zal de werkgever eenmalig de kosten betalen van een herexamen. Eventuele extra herexamens komen volledig voor rekening van de werknemer.


2.        Overige bepalingen:

De opleiding zal geheel betaald worden door de werkgever. Daar tegenover staat een evenredige terugbetalingsregeling als de werknemer uit dienst treedt binnen (periode).

 

De terugbetalingsregeling ziet er als volgt uit;

 • Als de werknemer binnen (periode) stopt met werken in dienst van de werkgever, geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van de volledige opleidingskosten (100%).
 • Als de werknemer binnen (periode) stopt met werken in dienst van de werkgever, geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van de helft (50%) van de opleidingskosten.
 • Als de werknemer binnen (periode) stopt met werken in dienst van de werkgever,  geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van een kwart (25%) van de opleidingskosten.
 • Als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd geldt er geen terugbetalingsregeling.


3.        Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Aldus in tweevoud opgemaakt.


Ondergetekende verklaart de inhoud voor gezien en akkoord, nadat de werknemer nogmaals op de consequenties is gewezen.


Datum:                                                                                                                  Plaats:

Naam werkgever                                                                                                 Naam medewerker:

Handtekening                                                                                                       Handtekening

Lees meer over de vergoeding van de studie op de website van de Rijksoverheid


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's