Voorbeeld personeelshandboek

Bekijk hieronder een voorbeeld personeelshandboek. Dit handboek kunt u gebruiken als aanvulling op een arbeidsovereenkomst, ter ondersteuning en uitbreiding. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten.


Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


personeelshandboek
bekijk-voorbeeld


download-voorbeeld


In een personeelshandboek staat alle informatie voor de personeelsleden die ze nodig hebben. Je kunt het zien als een soort handleiding in aanvulling op de arbeidsovereenkomst. Voorbeelden van onderwerpen die te pas komen in een personeelshandboek zijn:


  • Verzuim
  • Werktijden
  • Rusttijden
  • Richtlijnen
  • Soorten dienstverband
  • Regeling voor bijzonder verlof
  • Beeindiging van het dienstverband
  • Werkwijzes


Hieronder staat een voorbeeld van een standaard personeelshandboek. 


Voorbeeld personeelshandboek

Inhoudsopgave

 

 

 

Inhoudsopgave

 

Inleiding_ 3

 

1      Arbeidstijd en vrije tijd_ 4

 

1.1        Arbeidsduur en arbeidstijden_ 4

 

1.2        Overwerk en compensatie 4

 

1.3        Vakantiedagen_ 5

 

1.4        Algemeen erkende feestdagen_ 5

 

1.5        Verlof 6

 

1.5.1     Bijzonder verlof 6

 

1.5.2     Zwangerschap en bevalling_ 6

 

1.5.3     Onbetaald verlof 7

 

1.5.4     Meldingen_ 7

 

2      Algemene richtlijnen_ 8

 

2.1        Gedrag naar opdrachtgevers en collega’s 8

 

2.2        Alcohol, drugs en medicijnen tijdens werktijd_ 8

 

2.3        Hygiëne, en uiterlijke verzorging_ 9

 

2.4        Roken_ 9

 

2.5        Bedrijfscultuur 9

 

2.6        Omgangsvormen_ 9

 

2.7        Seksuele intimidatie 9

 

2.8        Geheimhouding_ 10

 

2.9        Urenverantwoording_ 10

 

2.10      Projectverantwoording_ 10

 

2.11      Bedrijfseigendommen en gereedschappen_ 11

 

2.12      Telefoneren_ 11

 

2.13      Internetgebruik 11

 

2.14      Functioneren_ 12

 

2.15      Sanctiebeleid_ 12

 

2.15.1       Maatregelen vanuit de arbeidsovereenkomst 12

 

2.15.2       Maatregelen vanuit de Arbowet 13

 

2.16      Bewijs van goed gedrag_ 13

 

2.17      Vergoedingen_ 13

 

2.17.1       Maaltijdvergoeding_ 13

 

2.17.2       Parkeerkostenvergoeding_ 13

 

2.18      Uitbetaling salaris 14

 

2.19      Spaarloonregeling_ 14

 

2.20      Magazijn_ 14

 

3      Dienstverband_ 15

 

3.1        Wijziging personeelsgegevens 15

 

3.2        Vakantietoeslag_ 15

 

3.3        Studiekostenregeling_ 15

 

4      Beëindiging en schorsing dienstverband_ 16

 

4.1        Beëindiging dienstverband_ 16

 

4.2        Uitbetalen bij beëindiging dienstverband_ 16

 

4.3        Ontslag om dringende redenen_ 17

 

4.4        Schorsing_ 17

 

5      Arbo beleid_ 18

 

5.1        RI&E 18

 

5.2        Ziekte 18

 

5.3        Arbeidsonstandigheden spreekuur 18

 

5.4        PAGO_ 19

 

5.5        BHV_ 19

 

5.6        Voorlichting_ 19

 

6      Lease auto_ 20

 

6.1        Bijtelling_ 20

 

6.2        Gebruik 20

 

6.3        Eigen bijdrage 21

 

6.4        Ziekte 21

 

6.5        Onderhoud, reparatie en technische inspectie 21

 

6.6        Brandstof 22

 

6.7        Schades en boetes 23

 

6.8        Beëindiging van het gebruik van de lease-auto_ 23

 

Bijlage 1        Verzuimreglement 24

 

Bijlage 2        Veiligheidsregels 30

 

Bijlage 3        Loonstrookje 32

 

 

 

 

 

 

Inleiding

 

 

 

Het Personeelshandboek Werkgever is bestemd voor alle werknemers die in dienst zijn bij Werkgever. Met vragen over het Personeelsreglement kun je terecht bij de Binnendienst.

 

 

 

 

 

Iedere werknemer ontvangt een exemplaar van dit handboek, wat zowel Werkgever als Werknemer ter goeder trouw zullen naleven en handhaven. Op het moment dat er een herziend personeelshandboek verschijnt vervalt het tot dan toe geldende handboek. Wanneer er nieuwe wet- of regelgeving van dwingendrechtelijke aard van toepassing wordt, zal deze wet- of regelgeving de in dit beschreven handboek regels vervangen.

 

 

 

 

 

In dit handboek komen de volgende termen voor:

 

 

 

Werkgever:                                          Werkgever Naam BV

 

Werknemer:                                         Degene die met Werkgever een arbeidsovereenkomst heeft gesloten

 

Opdrachtgever:                                 Cliënt van werkgever waarvoor de medewerker werkzaamheden uitvoert

 

Maandsalaris:                                     De overeengekomen bruto beloning die maandelijks wordt uitgekeerd

 

Jaarsalaris:                                          12x het bruto maandsalaris

 

Jaarinkomen:                                      Het bruto jaarsalaris vermeerderd met de vakantietoeslag

 

Arbeidsongeschikt:          Geheel of gedeeltelijk ziek, dan wel geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt in de zin van de (sociale verzekerings)wetgeving

 

Contractvorm:                                                ▪           onbepaalde tijd

 

                                                                                   ▪           bepaalde tijd

 

                                                                                   ▪           uren

 

Full-time dienstverband:         Een dienstverband van 40 uur per week

 

Deeltijd dienstverband:                      Dienstverband voor slechts een gedeelte van een gebruikelijke werkweek

 

Arbeidsduur/ werktijd:                        De overeengekomen werktijd per week

 

 

1                     Arbeidstijd en vrije tijd

 

 

 

 

 1.1      Arbeidsduur en arbeidstijden voorbeeld personeelshandboek

 

 

De normale arbeidsduur, exclusief reistijd voor woon-werk verkeer, bedraagt 40 uur in de week. Deze uren zijn in de regel verspreid over 5 werkdagen met variabale werktijden. De werktijden kunnen in principe over de gehele lengte van de dag (en nacht) ingedeeld worden, al naar gelang het project dit noodzakelijk maakt. Avond tijden worden indien mogelijk zo snel mogelijk aan de projectmedewerkers doorgegeven. De projecten en werktijden zullen een week van te voren aan de projectleiders worden doorgegeven, wijzigingen voorbehouden. De projectleider communiceert deze aan zijn projectteam. Wanneer het niet duidelijk is wat de planning is kan je zelf bellen met de projectleider of binnendienst. Thuis blijven omdat er geen planning is doorgegeven is uitgesloten.

 

 

 

Omdat er vaak gezamenlijk naar de projecten gereden wordt, is het noodzakelijk dat iedereen op tijd is. Indien je te laat bent, zal er maximaal 10 minuten gewacht worden. Hierna rijdt de bus verder en moet je, na contact met de binnendienst, eventueel op eigen gelegenheid en op eigen kosten naar het project gaan. Indien je niet op het afgesproken project verschijnt zal dit berekend worden als onbetaald verlof.

 

 

 

Wanneer er geen werkzaamheden op de projecten zijn, word je verwacht naar het kantoor in Rotterdam te komen. Hier zijn altijd werkzaamheden te verrichten in het magazijn. Wanneer er werkzaamheden op kantoor worden verricht kunnen er geen overuren of reisuren gemaakt worden. Wanneer je 1 uur reistijd hebt kan er maximaal 7 uur op kantoor gewerkt worden.

 

 

 

Per werkdag van 8 uur heb je recht op 3 pauzes. ’s Ochtends een korte pauze van 10 minuten, ‘s middags een lunch/rookpauze van 45 minuten en later in de middag wederom een korte pauze van 10 minuten. De lunch/rookpauze is voor eigen rekening en wordt in mindering gebracht op het aantal werkuren. Het is toegestaan om met goedkeuring van de projectleider langer pauze te houden, echter dient dit wel gemeld te worden op het werkbriefje.

 

 

 

1.2       Overwerk en compensatie voorbeeld personeelshandboek

 

 

Er is sprake van overwerk indien:

 

·         in één week het totaal van de arbeidsuren hoger is dan 40 uur en/of

 

·         in een dienst of gebroken dienst de werktijd langer is dan 10 uur.

 

 

 

Overwerk gebeurt enkel en alleen in overleg of in opdracht van de binnendienst en/of de projectleider. Wanneer er werkzaamheden op het kantoor in Rotterdam verricht worden, omdat er op dat moment geen projectwerkzaamheden zijn, mag je nooit meer dan 40 uur per week werken.

 

 

 

Er wordt getracht overwerk twee weken van te voren aan te kondigen. Het kan echter voorkomen dat tijdens de uitvoer van een project wordt geconstateerd dat overwerk noodzakelijk is waardoor het niet mogelijk is het overwerk eerder door te geven.

 

 

 

 

Werkzaamheden in de avonduren en in het weekend worden extra vergoed. Hiervoor geldt het volgende overzicht:

 

 

 

 

 

Werkgever behoudt zich het recht om tijd voor tijd op te dragen. 

 

 

 

De overuren die je opbouwt kun je opnemen als extra verlof (tijd voor tijd), tot een maximum van 40 uur per jaar. Deze overuren dien je op te nemen in hetzelfde jaar als waarin ze zijn ontstaan. Het opnemen van extra verlof gebeurt altijd in overleg met de binnendienst en is afhankelijk van de geplande werkzaamheden.

 

 

 

Je kunt er ook voor kiezen (een deel van) de overuren uit te laten betalen. Uitbetaling zal in dit geval een maand na de uitvoer plaatsvinden.

 

 

 

1.3       Vakantiedagen voorbeeld personeelshandboek

 

 

Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar. Het aantal vakantiedagen bedraagt 24 per jaar. Werknemers, die in de loop van het vakantiejaar in dienst treden of de dienst verlaten, hebben voor dat jaar recht op een evenredig deel van het aantal vakantiedagen.

 

 

 

Je kunt in overleg met de binnendienst maximaal 5 vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar. Deze vakantiedagen dien je dan wel  voor 1 april van dat jaar op te nemen. Na 1 april komen deze vakantiedagen te vervallen, tenzij je hiervoor tijdig in overleg met de werkgever, een afwijkende regeling treft. Voor werknemers, die in de loop van het kalenderjaar de dienst verlaten worden tegoeden of tekorten per uur  tegen 100% van het dagloon verrekend.

 

 

 

1.4       Algemeen erkende feestdagen voorbeeld personeelshandboek

 

 

Op onderstaande jaarlijkse feestdagen wordt er niet gewerkt, tenzij bedrijfstechnische of bedrijfseconomische  redenen werk noodzakelijk maken. In dit geval zal er 200% worden uitbetaald. Deze dagen zijn:

 

Nieuwjaarsdag

1e en 2e Paasdag

1e en 2e Pinksterdag

1e en 2e Kerstdag

Hemelvaartsdag

Koninginnedag

Bevrijdingsdag, om de vijf jaar gerekend vanaf 1945.

 

 

 

 

1.5       Verlof voorbeeld personeelshandboek

 

 

1.5.1     Bijzonder verlof  voorbeeld personeelshandboek

 

 

In onderstaande gevallen heeft de werknemer recht op bijzonder verlof met behoud van salaris:

 

 

 

Eén week bij:

 

Overlijden van echtgeno(o)t(e);

Overlijden van een bloedverwant eerste of tweede lijn (kinderen, ouders, broers, zussen).

 

 

Twee dagen bij:

 

Huwelijk van Werknemer;

Bevalling echtgenote;

Overlijden van een bloedverwant eerste of tweede lijn van de echtgeno(o)t(e).

 

 

Eén dag bij:

 

Huwelijk van een ouder, schoonouder, eigen of pleegkind, broer, zus, zwager of schoonzus;

25-,40-,50-,of 60-jarig huwelijksjubileum van Werknemer, ouders, schoonouders, en grootouders;

bij verhuizing (hooguit 1-maal per jaar);

bij ondertrouw ;.Overlijden van grootouders.

 

 

De noodzakelijke tijd voor:

 

het consulteren van een huisarts, tandarts, specialist of andere geneeskundige hulp;

sollicitatie ( in en na overleg met en na goedkeuring van de Directie);

herhalingsoefeningen, militaire oefeningen of bij het vervullen van een door de wet of overheid opgelegde verplichting die niet buiten de overeengekomen werktijden kan geschieden, wordt verlof verleend voor het vervullen van deze verplichting.

 

 

In overleg:

 

in overleg met en met toestemming van de projectleider kan voor het doen van examens vrijaf gegeven worden met behoud van salaris, indien het een door Werkgever goedgekeurde en bekostigde studie betreft;

Buitengewoon verlof in overige niet genoemde gevallen, kan al dan niet met behoud van salaris desgevraagd door de Directie worden verleend.

 

 

 

 

1.5.2     Zwangerschap en bevalling voorbeeld personeelshandboek

 

 

Een werkneemster heeft in verband met haar bevalling recht op 16 weken verlof met behoud van salaris.

 

In de regel gaat het zwangerschapsverlof 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in. Indien gewenst kan de werkneemster ervoor kiezen langer door te werken. Het verlof gaat in dit geval later in.

 

 

 

 

 

 

1.5.3     Onbetaald verlof voorbeeld personeelshandboek

 

 

Onbetaald verlof kan na goedkeuring van Werkgever worden gegeven, tenzij bedrijfsbelangen in het geding komen. Over de periode van het onbetaald verlof vindt geen uitbetaling plaats van het maandsalaris en vaste kostenvergoedingen, noch vindt over deze periode toekenning van vakantiedagen plaats. De vakantietoeslag en de gratificatie worden naar verhouding van het aantal niet gewerkte uren ten opzichte van het aantal gewerkte uren verminderd. Deelname in de pensioenregeling blijft onveranderd van kracht indien dit gebeurt op eigen kosten van Werknemer en geen strijdigheid ontstaat met geldende fiscale wet- en regelgeving.

 

 

 

 

 

1.5.4     Meldingen voorbeeld personeelshandboek

 

 

In geval van bijzonder verlof dien je dit tijdig te melden bij Werkgever. Vakantiedagen dien je, voor zover het een langere periode betreft, minimaal 30 dagen van te voren aan te vragen bij Werkgever. Hierbij mag de continuïteit van een uit te voeren project nooit in gevaar komen. Bij voorkeur plan je je vakantie in een periode met een gemiddeld lagere bezettingsgraad.

 

 

 

Je kan maximaal 2 weken aaneengesloten vakantie opnemen. Bij uitzondering kan (in individuele gevallen) van deze regel worden afgeweken. Vakantieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 

 

2                     Algemene richtlijnen

 

 

 

 

2.1       Gedrag naar opdrachtgevers en collega’s voorbeeld personeelshandboek

 

 

Werken bij Werkgever, betekent werken in een team. Iedere dag opnieuw moeten we de klus met elkaar klaren. Goede samenwerking vormt dan ook de basis voor succes en plezier in het werk. In een team werken betekent elkaar ondersteunen waar dat nodig is en duidelijk communiceren. Op de werkvloer wordt alleen gecommuniceerd omtrent de uitvoer van het project. Privé-zaken worden niet op de werkvloer besproken.

 

 

 

Naar de klant toe wordt een professionele werkhouding verwacht. De belangen van de klant staan immers altijd voorop in ons werk. Zowel projectleiders als projectmedewerkers werken daarom nauwkeurig en staan de klant op vriendelijke en beleefd te woord. Het contact met de opdrachtgevers verloopt via de projectleiders. Bij vragen, problemen of klachten wordt de projectleider door de klant benaderd. De projectleider handelt deze netjes af en houdt de klant goed op de hoogte omtrent de stand van zaken.

 

 

 

Medewerkers van Werkgever FD BV zullen zich altijd aanpassen aan de huisregels van de opdrachtgever. Deze kunnen afwijken van de huisregels van Werkgever FD BV.

 

 

 

 

 

2.2       Alcohol, drugs en medicijnen tijdens werktijd voorbeeld personeelshandboek

 

 

Het is ten strengste verboden voorafgaand aan of tijdens je werk alcohol of andere verdovende middelen te gebruiken. Ook niet als ze door de klant worden aangeboden. Als je medicijnen hebt gekregen van je huisarts die je reactiesnelheid ongunstig beïnvloeden (let op oranje of gele sticker op de verpakking), moet je de binnendienst hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

 

 

Als uitzondering geldt dat op vrijdag na werktijd er op kantoor een glas bier of een glas wijn gedronken kan worden in de bedrijfskantine, waarbij de hoeveelheid alcohol en het alcohol percentage te allen tijde onder de wettelijk toegestane promillages blijft. Het is pertinent niet toegestaan om, wanneer er meer dan het toegestane promillage is geconsumeerd, je op de openbare weg te begeven met een voertuig zijnde o.a. een fiets, brommer, motor, auto (al dan niet een bedrijfsauto). De directie neemt uitdrukkelijk afstand van haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid wanneer er schade, letsel of aansprakelijkheid (van onder andere derden en van welke aard dan ook) ontstaat, als men zich niet houdt of heeft gehouden aan bovenstaande afspraken.

 

 

 

 

2.3       Hygiëne, en uiterlijke verzorging voorbeeld personeelshandboek

 

 

Houdt het magazijn, de bedrijfswagens en de externe werklocaties netjes. Denk ook aan de persoonlijke hygiëne. Het is belangrijk dat je er goed verzorgd uitziet. Dit betekent bijvoorbeeld dat de heren glad geschoren zijn en dat de kleding schoon is en er netjes uitziet. Het dragen van witte sportschoenen is niet toegestaan. Er mogen geen oorbellen of piercings zichtbaar gedragen worden.

 

 

 

Werknemers van Werkgever FD BV zijn verplicht de opgedragen bedrijfskleding te dragen.

 

 

 

2.4       Roken voorbeeld personeelshandboek

 

 

In het bedrijfspand en op locatie bij de opdrachtgever mag alleen worden gerookt in de daarvoor bestemde ruimtes.

 

2.5         Bedrijfscultuur voorbeeld personeelshandboek

 

 

Ons bedrijf wordt gekenmerkt door een informele werksfeer. Problemen zijn er naar ons idee om te worden opgelost. Dus blijf er niet mee rondlopen maar maak ze kenbaar, dan zoeken we samen naar een oplossing. Bij problemen kun je terecht bij de Directie of Projectmanager.

 

 

 

2.6       Omgangsvormen voorbeeld personeelshandboek

 

 

Om goed te kunnen samenwerken, dien je erop alert te zijn ongewenst gedrag te signaleren en te voorkomen. Onder ongewenst gedrag verstaan we onder andere: onheuse bejegening, seksuele intimidatie agressie en discriminatie vanwege uiterlijk, ras, leeftijd, religie, nationaliteit, functie of seksuele geaardheid. Klachten over ongewenst gedrag zullen door de Directie serieus worden behandeld. Indien een medewerker een vorm van ongewenst gedrag signaleert kan hij dit melden bij een vertrouwenspersoon, in ons geval de directie of Projectmanager.

 

 

 

De vertrouwenspersoon heeft tot taak de persoon die een klacht heeft inzake ongewenst gedrag bij te staan, te begeleiden en van advies te dienen. Door onderzoek en overleg met de betrokkenen zal de vertrouwenspersoon trachten een oplossing van het gesignaleerde probleem te vinden. Tevens kan de vertrouwenspersoon de klager, indien gewenst, ondersteunen bij het indienen van de klacht bij de Directie en/of in het geval van een strafbaar feit, bij het doen van aangifte bij de politie. De vertrouwenspersoon zal pas handelingen voor het uitvoeren van zijn/haar functie verrichten, wanneer de medewerker die de klacht heeft ingediend hiervoor toestemming geeft.

 

 

 

2.7       Seksuele intimidatie voorbeeld personeelshandboek

 

 

De Arbowet verplicht ons een beleid te voeren tot het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie (ongewenst gedrag). Met seksuele intimidatie wordt de als ongewenst ervaren seksueel getinte aandacht bedoeld, die verbaal (opmerkingen), non-verbaal (gebaren) of fysiek (aanrakingen) kan zijn. Let wel: niet alle seksueel getinte aandacht is seksuele intimidatie. We spreken van intimidatie als medewerkers bovenstaande vormen van aandacht als negatief ervaren of er last van hebben. Ook als iemand er niets mee bedoelt of zich er niet van bewust is dat seksueel getinte aandacht onwelkom is, spreken we van seksuele intimidatie.

 

 

 

Ons beleid is gericht op het creëren van een werkomgeving vrij van ongewenste intimidatie en ander ongewenst gedrag. De klachtenprocedure omtrent ongewenst gedrag verloopt als volgt:

 

 

 

Probeer het probleem bespreekbaar te maken. Indien dit geen resultaat oplevert kun je de klacht melden bij de vertrouwenspersoon, die de klacht vervolgens in een persoonlijk gesprek met de medewerker zal bespreken. Indien gewenst wordt de klacht ingediend bij de Directie, die uiteindelijk beslist of en zo ja, welke sancties er worden genomen.

 

2.8       Geheimhouding voorbeeld personeelshandboek

 

 

Iedere werknemer, in welke functie dan ook aangesteld, verplicht zich zowel tijdens als beëindiging van het dienstverband, tot geheimhouding omtrent alle bijzonderheden en aangelegenheden van de opdrachtgever of Werkgever. Het is ten strengste verboden inlichtingen of gegevens over bedrijven mondeling of schriftelijk te verstrekken aan derden. Een en ander contractueel overeengekomen met ieder individu.

 

2.9       Urenverantwoording voorbeeld personeelshandboek

 

 

Werkgever is een bedrijf dat haar dienstverlening door middel van urenfacturering aan haar cliënten in rekening brengt. De urenregistratie is dan ook een essentiële schakel in de facturering, de omzetbepaling en uiteindelijk het bedrijfsresultaat van Werkgever. Het is daarom belangrijk de uren op een eenduidige manier te registeren.

 

 

 

Je dient dan ook je gewerkte uren en aanvullende informatie volgens de volgende procedure aan Werkgever te vertrekken.

 

 

 

De urenregistraties worden per week ingevuld op de door Werkgever voorgeschreven wijze en dienen uiterlijk de woensdag in de eerstvolgende week bij de projectleider dan wel de Directie te worden ingeleverd. Je bent zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van de werkbriefjes door Werkgever. De opgegeven werkbriefjes zullen worden gecontroleerd aan de hand van de opgegeven uren door de projectleider. Het niet of te laat inleveren van de urenregistratie kan resulteren in het verschuiven van de betaaldatum van het overwerk danwel het salaris. Na 3 maanden vervalt het recht op declaratie van de overuren.

 

 

 

Belangrijk: Het is niet de bedoeling dat de binnendienst wekelijks om de urenbriefjes moet vragen. Zorg zelf voor het op tijd inleveren ervan!

 

 

 

2.10     Projectverantwoording voorbeeld personeelshandboek

 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de projectleider de projecten op de juiste wijze te administreren. Tijdens de uitvoer van het project wordt op de tekening of op de werkplekken bijgehouden welke producten zijn ingezet per werkplek. In de afrondingsfase worden de producten en ingezette uren op het projectbriefje ingevuld. Het projectbriefje wordt altijd ondertekend door de opdrachtgever of de dealer. Wanneer de opdrachtgever niet aanwezig is tijdens kantooruren neemt de Projectleider contact op met de Projectmanager of binnendienst. Zorg ervoor dat je niet op het laatste moment het uren danwel materialenbriefje laat ondertekenen, e.e.a. kan tussentijds.

 

 

 

De projectadministratie is een essentiële schakel in de facturering, de omzetbepaling en uiteindelijk het bedrijfsresultaat van Werkgever. Het is daarom belangrijk de projectbriefjes op een eenduidige manier te registeren.

 

 

 

Niet opgeschreven materialen welke wel zijn ingezet op het project worden verhaald op de projectleider.

 

 

 

Het projectbriefje wordt maximaal 3 werkdagen na afronding van het project ingeleverd bij de binnendienst. Dit kan zijn door middel van overhandiging aan de binnendienst te Rotterdam, via de post, collega’s of fax. De projectleider houdt altijd een kopie van het werkbriefje in zijn eigen administratie. Jaarlijks wordt deze projectadministratie in samenwerking met de binnendienst gearchiveerd.

 

 

 

Belangrijk: Het is niet de bedoeling dat de binnendienst wekelijks om de projectbriefjes moet vragen. Zorg zelf voor het op tijd inleveren ervan!

 

 

 

2.11     Bedrijfseigendommen en gereedschappen voorbeeld personeelshandboek

 

 

Alle bedrijfseigendommen en gereedschappen, van welke aard dan ook, die aan Werknemer ter beschikking zijn gesteld, zijn en blijven eigendom van Werkgever. Deze bedrijfseigendommen en gereedschappen moeten dan ook bij beëindiging van het dienstverband bij Werkgever worden ingeleverd.

 

 

 

Bij diefstal van bedrijfseigendommen en gereedschappen door een werknemer volgt ontslag op staande voet en wordt aangifte gedaan bij de politie.

 

 

 

Bij verlies, diefstal, slecht onderhoud/gebruik dat te wijten is aan nalatigheid/ toedoen van de betreffende werknemer wordt de schade ingehouden op het eerstvolgende salaris. Houd er rekening mee dat wanneer je een bedrijfseigendom of gereedschap uitleent aan een derde, je nog steeds verantwoordelijk en dus aansprakelijk bent voor het betreffende bedrijfseigendom of gereedschap.

 

 

 

2.12     Telefoneren

 

 

Het is niet toegestaan tijdens werktijd privé te telefoneren met de voorzieningen van Werkgever danwel eigen voorzieningen zonder toestemming van de Projectleider of de Werkgever. De telefoonrekeningen van bedrijfstelefoons worden gecontroleerd aan de hand van specificaties. Wanneer hieruit blijkt dat er onrechtmatig (privé) gebruik gemaakt wordt van telecomdiensten en/ of bij overmatig privé-gebruik van de telefoon, zullen de kosten hiervan ingehouden worden op het eerstvolgende salaris.

 

 

 

2.13     Internetgebruik voorbeeld personeelshandboek

 

 

Het is niet toegestaan tijdens werktijd via internet te chatten en/ of pornografische sites te bekijken. Tevens is het niet toegestaan om niet relevante sites te bezoeken. Er wordt tijdens werktijden alleen gebruik gemaakt van internet, indien dit voor de uitvoer van de werkzaamheden benodigd is (routebeschrijvingen/ adressen etc.)

 

 

 

 

 

2.14     Functioneren voorbeeld personeelshandboek

 

 

Minimaal één keer per jaar krijgt iedere werknemer een evaluatie van de projectleider, het functioneringsgesprek. Naast de betreffende medewerker en de projectleider zal ook iemand van de Directie deelnemen aan het gesprek. Het gesprek begint met een éénzijdige beoordeling van de projectleider over de te beoordelen periode. Daarna is er ruimte voor discussie, wordt het algemene functioneren besproken en worden concrete afspraken gemaakt. Deze afspraken worden op papier gezet en ondertekend. In het volgende gesprek wordt getoetst of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. In het functioneringsgesprek kan de medewerker zijn leidinggevende aanspreken op het eventueel niet danwel niet voldoende functioneren. De directie zal meningen en uitspraken in behandeling nemen en respecteren.

 

 

 

2.15     Sanctiebeleid voorbeeld personeelshandboek

 

 

Regels en procedures worden afgesproken en vastgelegd om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt. Het is dan ook van het grootste belang dat iedereen deze regels opvolgt. Helaas is het noodzakelijk om in diverse gevallen maatregelen te nemen om medewerkers te wijzen op het volgen van de afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in dit sanctiebeleid. Het sanctiebeleid geldt voor alle in dit handboek omschreven onderwerpen met betrekking tot het functioneren van de medewerker.

 

2.15.1  Maatregelen vanuit de arbeidsovereenkomst voorbeeld personeelshandboek

 

 

Disciplinaire maatregelen die genomen kunnen worden bij het meerdere malen overtreden van de regels zijn:

 

mondelinge waarschuwing van de medewerker door de Directie of de Projectmanager/ Projectleider;

herhaling van de waarschuwing en, zo nodig, vastleggen in het personeelsdossier;

schriftelijke waarschuwing van de werknemer met de mededeling dat bij volharding ontslag zal volgen;

schorsing met behoud van salaris. Tijdens het onderzoek kan een procedure met betrekking tot ontslag gestart worden;

ontslag via een procedure bij het arbeidsbureau of de kantonrechter;

op non-actief stellen zonder behoud van het salaris.

 

 

 

 

 

2.15.2  Maatregelen vanuit de Arbowet voorbeeld personeelshandboek

 

 

Met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen worden in artikel 12 van de Arbeidsomstandighedenwet een aantal zaken genoemd. Artikel 12, lid a t/m d, is onder de Wet Economische Delicten (WED) gebracht. Als de medewerker zich niet aan de onder lid a t/m d genoemde gevallen houdt, dan is hij strafbaar en kan hem door de overheid een boete opgelegd worden.

 

2.16     Bewijs van goed gedrag voorbeeld personeelshandboek

 

 

Werknemers van Werkgever FD BV dienen in het bezit te zijn van een bewijs van goed gedrag. Indien tijdens de werkzaamheden danwel de contractsduur het bewijs van goed gedrag wordt ingetrokken kan dit leiden tot ontslag. De aanvraag hiervan verloopt via de binnendienst en kan ter discussie worden gesteld.

 

2.17     Vergoedingen voorbeeld personeelshandboek

 

 

Vergoedingen worden na goedkeuring van de binnendienst op declaratiebasis vergoed. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een declaratieformulier. Wanneer de bonnen voor de 15e van elke maand worden ingeleverd wordt het declaratiebedrag bij het salaris van die betreffende maand gestort. Uiteraard kan declaratie van grote bedragen per direct worden teruggevorderd. Na 2 maanden vervalt het recht op vergoeding.

 

2.17.1  Maaltijdvergoeding voorbeeld personeelshandboek

 

 

Wanneer je dienst aanvangt voor 16.00 uur en eindigt na 21.00 uur, of wanneer je een dienst draait van langer dan 10 factuurabele uren, krijg je op declaratiebasis een maaltijdvergoeding van maximaal € 10,-. Maaltijdvergoeding geldt niet indien de opdrachtgever of werkgever voor een maaltijd zorgt. Voor bepaalde projecten kan een speciale regeling worden getroffen in overleg met de binnendienst.

 

2.17.2  Parkeerkostenvergoeding voorbeeld personeelshandboek

 

 

Wanneer parkeerkosten worden gemaakt, worden deze kosten vergoed bij overhandiging van de bon. Werknemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig opwaarderen van de parkeermeter. Wanneer werknemer niet genoeg middelen heeft om hierin te voorzien kan de werknemer een voorschot opvragen bij de binnendienst.

 

 

 

2.17.3  Reistijdenvergoeding

 

 

 

Wanneer er meer dan 45 minuten (enkele reis) en meer dan 40 kilometer (enkele reis) moet worden gereisd, wordt de werkelijke tijd van de heenreis opgeteld bij het aantal werkuren. Indien het totaal aantal uren over de 40 uur per werkweek komt, zullen deze reisuren altijd tegen 100% worden uitbetaald.

 

 

 

 

 

 

2.18     Uitbetaling salaris voorbeeld personeelshandboek

 

 

Het in de arbeidsovereenkomst overeengekomen salaris zal aan het eind van de maand worden uitbetaald. Getracht zal worden dit rond de 26e te storten.

 

 

 

Er worden geen voorschotten op het salaris gegeven. Eerdere uitebetalingen zijn tevens niet mogelijk.

 

 

 

2.19     Spaarloonregeling voorbeeld personeelshandboek

 

 

Iedere werknemer wordt in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de levensloopregeling.

 

De levensloopregeling houdt in dat je iedere maand een deel van je brutosalaris spaart. Het geld dat wordt gespaart kan worden gebruikt voor de financiering van verlof tijdens de loopbaan. Het verlof mag ook ingaan voorafgaand aan het pensioen, waardoor een soort zelf bij elkaar gespaard ‘prépensioen’ ontstaat.

 

Je mag zelf beslissen waarvoor je de verlofperiode wil gebruiken. Wel moet de werkgever instemmen met het verlof, behalve als er een wettelijk recht bestaat (zoals bij ouderschapsverlof en het langdurig zorgverlof).

 

 

 

Per jaar mag er maximaal 12 procent worden gespaart van het brutoloon dat in dat jaar wordt verdiend.  In totaal mag maximaal 210% van het bruto jaarsalaris worden gespaard. Het bedrag dat er wordt gespaart, stort de werkgever op een speciale geblokkeerde spaarrekening. Het geld mag ook als premie in een ‘levensloopverzekering’ worden gestort. Over deze storting is geen loonheffing  verschuldigd, maar wel de gebruikelijke premies voor de werknemersverzekeringen.

 

 

 

Wanneer je gebruik wil maken van de levensloopregeling kan je een afspraak maken bij afdeling personeelszaken. Uiteraard kan je ook een afspraak maken wanneer je nadere informatie wenst over de levensloopregeling.

 

 

 

2.20     Magazijn voorbeeld personeelshandboek

 

 

Het zonder toestemming producten uit het magazijn wegnemen wordt gezien als diefstal. In principe dient een medewerker geen producten uit het magazijn weg te nemen anders dan producten door de directie opgedragen.

 

 

3                     Dienstverband

 

 

 

 

Voor aanvang van het dienstverband tekent Werknemer een arbeidsovereenkomst waar dit handboek deel van uitmaakt. Het dienstverband wordt, tenzij bij arbeidsovereenkomst anders bepaald, aangegaan voor bepaalde tijd. In de arbeidsovereenkomst worden functie, aanvangsdatum, aanstellingsomvang en salaris van Werknemer aangegeven. Tevens omvat de arbeidsovereenkomst onder meer een geheimhoudings- en concurrentiebeding. De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand, tenzij dit in de arbeidsovereenkomst anders is bepaald.

 

 

 

3.1       Wijziging personeelsgegevens voorbeeld personeelshandboek

 

 

Om administratieve en fiscale redenen dien je de volgende wijzigingen ten behoeve van het personeelsdossier, onmiddellijk mee te delen aan afdeling personeelszaken:

 

-           wijzigingen in de burgerlijke staat ( bijv. huwelijk, echtscheiding);

 

-           wijzigingen in de gezinssamenstelling;

 

-           wijzigingen in het adres en/of de woonplaats;

 

-           wijzigingen in telefoonnummer / e-mailadres;

 

-           wijzigingen van bank-/girorekeningen;

 

-           alle overige wijzigingen die van belang kunnen zijn voor Werknemer en Werkgever.

 

 

 

3.2       Vakantietoeslag voorbeeld personeelshandboek

 

 

Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Jaarlijks in de maanden mei/juni zul je 8 % van je bruto jaarsalaris als vakantietoeslag uitbetaald krijgen. Dit bedrag kan veranderen als de wetgever hiertoe een andere beslissing neemt. Bij beeindiging dienstverband geschied de uitkering als hierboven over het evenredig aantal gewerkte dagen.

 

 

 

3.3       Studiekostenregeling voorbeeld personeelshandboek

 

 

Het is mogelijk om tijdens je dienstverband bij Werkgever een studie te volgen, mits deze in het belang is van het bedrijf. Je kunt hiervoor op eigen initiatief een verzoek indienen bij de Directie. Werkgever kan dan eventueel tegemoet komen in de les- en examengelden en de aanschaf van verplichte studieboeken. 50% van de kosten zijn dan declareerbaar bij het met goed gevolg afleggen van de eindtoets.

 

 

 

Bij verbreken van het dienstverband, kan Werkgever, rekening houdend met de duur van het dienstverband, terugbetaling bedingen van de in het laatste cursusjaar door Werknemer ontvangen vergoeding, indien deze vergoeding een jaarlijks, op de lijst van variabelen vast te stellen bedrag, te boven gaat.

 

 

 

Examendagen van de door Werkgever gefinancierde cursussen zijn, voor zover die vallen op normale werkdagen, voor rekening van de Werkgever met een maximum van 2 dagen per kalenderjaar.

 

 

 

 

 

 

4                     Beëindiging en schorsing dienstverband

 

 

4.1       Beëindiging dienstverband voorbeeld personeelshandboek

 

 

Bepaalde tijd

 

Een dienstverband voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging van Werkgever vereist is, tenzij anders vermeld is in de individuele arbeidsovereenkomst. Werkgever en Werknemer zullen desgewenst voor het einde van het dienstverband overleg plegen over eventuele voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Tevens kan een dienstverband voor bepaalde tijd eindigen door de onderstaande punten bij dienstverband voor onbepaalde tijd.

 

 

 

Onbepaalde tijd

 

Een voor onbepaalde tijd afgesloten arbeidsovereenkomst kan beëindigen door:

 

opzegging door Werkgever of Werknemer, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en het opzegtermijn. Opzegging van de arbeidsovereenkomst dient schriftelijk en met inachtneming van de geldende opzegtermijn te geschieden. Je dient het ontslagschijven te richten een de Directeur;

opzegging door Werkgever nadat de Werknemer gedurende een jaar arbeidsongeschikt is geweest;

het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;

overlijden.

 

 

 

 

4.2       Uitbetalen bij beëindiging dienstverband voorbeeld personeelshandboek

 

 

In de periode dat het dienstverband tussen Werkgever en de Werknemer zal zijn beëindigd (en bij uitzondering ten hoogste één periode later), zal de totale salarisafwikkeling over die periode plaatsvinden, rekening houdend met nog te verrekenen bedragen.

 

Het vakantiegeld van de periode mei tot en met de periode waarin je dienstverband afloopt, alsmede nog niet genoten vakantiedagen, zullen in de periode na afloop van het dienstverband worden uitbetaald of ingehouden, wanneer je bijvoorbeeld teveel vakantiedagen hebt opgenomen.

 

 

 

Bij het beëindigen van het dienstverband zal Werknemer tevens alle bedrijfseigendommen en bescheiden in moeten leveren. Denk aan bedrijfskleding, gereedschap en telefoon. Niet retour gebrachte eigendommen zullen verrekend worden in de totale salarisafwikkeling.

 

 

 

 

4.3       Ontslag om dringende redenen voorbeeld personeelshandboek

 

 

Er wordt van u verwacht dat u zich aan bepaalde gedragscodes houdt. Bij onderstaande zaken worden disciplinaire maatregelen getroffen (inclusief ontslag op staande voet):

 

diefstal;

vechten, intimidatie, gebruik van dreigend en/of misplaatst taalgebruik tegen collega’s of leidinggevenden en opdrachtgevers;

overtreden van veiligheids- en gezondheidsregels;

werkweigering en gezagsondermijning;

opzettelijk schade toebrengen aan producten en/of eigendommen van Werkgever FD BV of de opdrachtgever;

afwezigheid zonder deugdelijke verklaring;

gebruik van drugs binnen de werktijd of buiten werktijd zodanig dat het functioneren hierdoor beïnvloed wordt;

nuttigen van alcoholische dranken onder werktijd, behoudens bij recepties en borrels;

gokken en wapenbezit op het terrein van Werkgever FD BV of de opdrachtgever;

ongeoorloofde afwezigheid van de werkplek;

niet houden aan de werktijden (te laat komen of zonder toestemming voor einde werktijd naar huis gaan);

onzorgvuldig beheer van gereedschap, materialen etc.

Wanneer de medewerker niet meer inzetbaar is op projecten/ zijn functie niet kan uitoefenen door bijvoorbeeld het verlies van rijbewijs of bewijs van goed gedrag.

 

 

Werkgever FD BV hanteert een sanctiebeleid. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding worden eerst mondelinge, dan schriftelijke waarschuwingen gegeven. Indien het gedrag van de werknemer niet na schriftelijke waarschuwingen verbetert, kan een ontslagprocedure volgen. Indien een overtreding zeer zwaar wordt beoordeeld (zoals onder andere vechten, diefstal en werkweigering), kan ontslag op staande voet volgen.

 

 

 

Voordat er over gegaan wordt op het ontslag om dringende redenen kan Werkgever, afhankelijk van de noodzaak tot het instellen van een onderzoek, besluiten de Werknemer te schorsen. Een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal de Werknemer schriftelijk, met vermelding van de redenen worden medegedeeld.

 

 

 

4.4       Schorsing voorbeeld personeelshandboek

 

 

Werkgever heeft het recht een werknemer te schorsen, maar alleen indien zij hiervoor gegronde redenen heeft en na een schriftelijke opgave van deze redenen. Werknemer zal hiervoor eerst de gelegenheid krijgen een gesprek aan te gaan met Werkgever Wanneer het vermoeden bestaat dat een werknemer zich aan handelingen schuldig heeft gemaakt, die een dringende reden voor ontslag kunnen vormen, kan de werknemer door Werkgever, in afwachting van nader onderzoek en besluitvorming, voor een periode van maximaal weken geschorst worden met inhouding van salaris.

 

 

 

 

 

 

5                     Arbo beleid

 

 

 

 

De Directie zal bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemeen ondernemingsbeleid mede gericht zijn op het bewerkstelligen van een zo groot mogelijke veiligheid en een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en welzijn, om ziekteverzuim te  voorkomen. Tevens zal het beleid gericht zijn op een zo goed mogelijke bescherming van het  milieu.

 

 

 

Het beleid is gericht op het bevorderen en handhaven van een dusdanige werkwijze en gedrag, dat persoonlijk letsel en/of schade aan de gezondheid van medewerkers en derden, alsmede materiële schade en milieubelastingen (lucht-, water- en  bodemverontreiniging, geluid en andere hinder) worden voorkomen. Uitgangspunt van het beleid is tenminste te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu.

 

 

 

 

 

5.1       RI&E voorbeeld personeelshandboek

 

 

De basis voor het te voeren (Arbo) beleid is gelegd met de uitvoering van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) in versie 1.0 maart 2006. In dit onderzoek is aangegeven welke aandachtspunten (structurele) aandacht behoeven. Vervolgens is het plan van aanpak opgesteld. De RI&E zal periodiek worden herhaald met een frequentie van één keer per 4 jaar, tenzij er grote of noodzakelijke wijzigingen moeten plaatsvinden. Indien dit van toepassing is zal de RI&E in ieder geval worden geactualiseerd.

 

 

 

Van alle medewerkers wordt persoonlijk verwacht deze Arbo regelgeving te respecteren en na te leven en een actieve bijdrage te leveren aan de uitvoering van het Arbo- en  milieubeleid. Om dit te bereiken worden door de directie alle noodzakelijke middelen ter beschikking gesteld.

 

5.2       Ziekte voorbeeld personeelshandboek

 

 

De regels over hoe te handelen bij ziekte zijn vastgelegd in het Verzuimreglement (zie bijlage 1). Hierin is aangegeven welke afspraken er gelden bij ziekte en de rol van de Directie tijdens ziekte van Werknemer.

 

5.3       Arbeidsonstandigheden spreekuur voorbeeld personeelshandboek

 

 

Het Arbeidsomstandigheden spreekuur bied je de gelegenheid om ook als je niet ziek bent, een gesprek te hebben met de bedrijfsarts van de Arbo-dienst. De bedoeling van het spreekuur is om gezondheidsklachten die te maken hebben met het werk te voorkomen dan wel in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken. Voorkomen is immers beter dan genezen! Heb je arbeidsgebonden gezondheidsproblemen of denk je deze te kunnen krijgen dan kun je dit bespreken met de bedrijfsarts. Ook de Directie kan dit idee hebben en de Werknemer adviseren eens met de bedrijfsarts te gaan praten.

 

 

 

 

 

 

5.4       PAGO voorbeeld personeelshandboek

 

 

Het PAGO is een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek dat is toegespitst op de gezondheidsrisco’s die verbonden zijn aan de werkzaamheden. Hierbij gaat het niet om een keuring maar om een preventief onderzoek. Eventuele gezondheidsschade kan zo in een vroegtijdig stadium worden ontdekt. De uitkomsten van het onderzoek vallen onder het medisch geheim en worden niet op individueel niveau besproken met de Werkgever.

 

Deelname aan het PAGO is altijd op basis van vrijwilligheid.

 

5.5       BHV voorbeeld personeelshandboek

 

 

Om snel en goed te kunnen handelen bij calamiteiten wordt een medewerker opgeleid tot Bedrijfs Hulp Verlener (BHV’er). Om de bedrijfshulpverlening adequaat te kunnen blijven uitvoeren volgt de BHV’er tweejaarlijks de verplichte herhalingscursus. Verder worden alle medewerkers regelmatig door de BHV’ers voorgelicht en geïnstrueerd over hoe te handelen bij calamiteiten. Hierdoor zijn alle medewerkers in staat om de volgende handelingen uit te kunnen voeren:

 

 

 

·                                 Het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;

 

·                                 het blussen van een beginnende brand;

 

·                                 het communiceren met de officiële hulpverleners;

 

·                                 het organiseren van een evacuatie.

 

5.6       Voorlichting voorbeeld personeelshandboek

 

 

Er zullen regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd over de risico’s die met het werk samenhangen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld ‘bedrijfshulpverlening’ en ‘juist tillen’. Als de voorlichting gezien je functie relevant is, is het bijwonen van de voorlichting verplicht. Voor de aanvang van een voorlichting dien je de aanwezigheidslijst te ondertekenen. Dit is noodzakelijk, omdat de gegeven voorlichting hiermee ‘aantoonbaar’ is.

 

 

 

 

 

 

6                     Lease auto

 

 

 

 

Wanneer een lease auto ter beschikking wordt gesteld geldt het volgende.

 

 

 

6.1       Bijtelling voorbeeld personeelshandboek

 

 

De leaseauto wordt aangemeld bij de Belastingdienst. Het bedrag van de bijtelling behoort tot het loon en valt dus onder de loonheffing, net als het salaris. Werkgever is dan ook verplicht loonheffing in te houden op de bijtelling,

 

 

 

Bij minder dan 500 kilometer privé-gebruik van de auto, kan de bijtelling achterwege blijven. Dit gebeurt door middel van het opsturen van een verklaring naar de Belastingdienst. Tevens dien je maandelijks een sluitende kilometerregistratie in te leveren. Alleen wanneer je een kopie van de verklaring van de Belastingdienst samen met een sluitende kilometerregistratie bij de Binnendienst inlevert, kan de bijtelling achterwege gelaten worden.

 

 

 

Wanneer blijkt dat er meer dan 500 kilometer per jaar privé gereden wordt, zal er alsnog loonheffing over de bijtelling berekend worden.

 

 

 

6.2       Gebruik

 

 

Het is toegestaan de lease-auto voor privé-gebruik te gebruiken, mits in overleg met de Werkgever en tot een maximum van 5000 kilometer per jaar. Voor het privé gebruik van de auto mag nadrukkelijk niet worden getankt met de door werkgever verstrekte tankpas. De tankpas is enkel voor zakelijk gebruik bestemd.

 

 

 

Tijdens vakantie behoudt de werkgever zich het recht de auto op te eisen. Werknemer kan enkel met de auto op vakantie met schriftelijke toezegging van de werkgever.

 

 

 

De lease-auto mag slechts worden bereden door Werknemer, alsmede met toestemming van Werkgever, door collega-werknemer(s). Voorwaarde is dat men in het bezit is van een in Nederland geldig rijbewijs.

 

 

 

Schade aan de lease-auto en/of interieur van de lease-auto, welke het gevolg is van nalatigheid en/of ondeskundig gebruik van de lease-auto, komt voor rekening van Werknemer. Schade, die om welke reden dan ook niet door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed, is eveneens voor rekening van Werknemer, voorzover deze verwijtbaar is.

 

 

 

Het rijden onder invloed van alcoholhoudende drank, drugs of enig bedwelmend middel, alsmede het gebruiken van de auto voor snelheids-, prestatie- of betrouwbaarheidsritten c.q. het rijden op gesloten circuits en het geven van rijlessen, is verboden.

 

 

 

Werkgever kan te allen tijde aan Werknemer een andere leaseauto toewijzen. Werknemer dient hiermede in te stemmen. Instemming kan slechts op redelijke gronden worden geweigerd.

 

 

 

 

 

 

6.3       Eigen bijdrage  voorbeeld personeelshandboek

Een eigen bijdrage kan onder andere geëist worden indien, naar de mening van Werkgever:

 

·                                 Er bij privé-gebruik, gebruik wordt gemaakt van de zakelijke tankpas;

 

·                                 de verhouding tussen privé-gebruik en zakelijk gebruik daartoe aanleiding geeft;

 

·                                 het brandstofgebruik in belangrijke mate afwijkt van het voorgecalculeerde gebruik.

 

 

 

6.4       Ziekte voorbeeld personeelshandboek

 

 

Werknemer kan bij ziekte of tijdens arbeidsongeschiktheid over de auto blijven beschikken, tenzij Werkgever anders bepaalt. Zo kan Werkgever verlangen dat Werknemer bij ziekte de lease-auto aan een (tijdelijke) vervanger beschikbaar stelt.

 

 

 

6.5       Onderhoud, reparatie en technische inspectie voorbeeld personeelshandboek

 

 

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen te worden verricht door een dealer van het merk van de auto of door een garage welke is aangewezen door de leasemaatschappij. Ingeval het onderhoud geschiedt door een dealer, zal dit worden geregeld in rechtstreeks overleg met de leasemaatschappij.

 

 

 

Wanneer je tengevolge van onderhoud of reparatie de auto gedurende een tijdsduur van meer dan acht werkuren moet missen (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend), zal de leasemaatschappij, indien dit noodzakelijk is, je een zoveel mogelijk gelijkwaardige auto ter beschikking stellen. Indien Werkgever dat noodzakelijk acht, kan door Werkgever ook van genoemde tijdsduur van meer dan acht werkuren worden afgeweken.

 

 

 

Werknemer is verplicht:

 

De leasemaatschappij te allen tijde in staat te stellen controle uit te oefenen op de staat waarin de auto zich bevindt;

voorgeschreven periodieke onderhoudsbeurten tijdig te doen uitvoeren;

Eventuele reparaties tijdig te doen uitvoeren, waardoor grote schade en/of reparaties kunnen worden vermeden;

De auto te gebruiken zoals een goed huisvader betaamt en periodiek de diverse vloeistofniveaus (olie, koelvloeistof etc.) te peilen en indien nodig bij te vullen.

 

 

De vervanging van banden zal geschieden uitsluitend door/of met toestemming van de leasemaatschappij. Als richtlijn geldt een minimum profieldiepte van 2 mm. Je bent verplicht er voor zorg te dragen dat de dealer/garagehouder toestemming van de leasemaatschappij aanvraagt.

 

 

 

Kosten van wassen en poetsen van de auto, inclusief onderhoudsmiddelen en van eventuele stalling zijn voor eigen rekening.

 

 

 

 

 

 

6.6       Brandstof  voorbeeld personeelshandboek

De kosten van brandstof in Nederland zullen, op vertoon van de brandstofpas aan het benzinestation en na ondertekening van de brandstofbon door Werknemer 'voor ontvangst en akkoord', rechtstreeks met de leasemaatschappij worden verrekend.

 

 

 

De in het buitenland getankte brandstof komt voor rekening van Werknemer, tenzij de buitenlandse reis een zakelijk karakter heeft. In dit geval kunnen de kosten van in het buitenland getankte brandstof, in overleg met Werkgever, worden gedeclareerd. Houd er rekening mee dat er in het buitenland geen gebruik kan worden gemaakt van de tankpas.

 

 

 

Bij gebruik van de tankpas dient altijd de kilometerstand worden ingevoerd.

 

 

 

De bonnen van de brandstofpas worden maandelijks ingeleverd bj de binnendienst. Wanneer blijkt dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van de brandstofpas zal een officiele waarschuwing volgen en worden de gemaakte kosten ingehouden op het eerstvolgende salaris.

 

 

 

 

 

 

6.7       Schades en boetes  voorbeeld personeelshandboek

In geval van schade dien je de Binnendienst en de leasemaatschappij onmiddellijk telefonisch op de

 

hoogte te stellen. Je bent hierbij verplicht om de door de leasemaatschappij gegeven instructies voor het doen herstellen van de schade op te volgen.

 

 

 

Binnen 24 uur na de schademelding dien je de verstrekte schade-aangifteformulieren volledig in te vullen, te ondertekenen en rechtstreeks in te dienen bij de leasemaatschappij. Voorts dient zo mogelijk een proces-verbaal of politierapport te worden opgemaakt.

 

 

 

Het is verboden, nadat zich een schade heeft voorgedaan, schuld tegenover wie dan ook te erkennen en/of schadevergoeding toe te zeggen.

 

 

 

De financiële gevolgen van het niet tijdig of niet behoorlijk melden van schade komen voor rekening van Werknemer.

 

 

 

De auto is casco en WA verzekerd, met een eigen risico van gemiddeld € 230,- per gebeurtenis. Indien het eigen risico niet door de verzekeraar wordt vergoed en de schade redelijkerwijs aan Werknemer verwijtbaar is, is Werkgever gerechtigd het bedrag aan eigen risico aan Werknemer in rekening te brengen.

 

 

 

Kosten en boetes als gevolg van (verkeers) overtredingen, strafbare feiten door gebruik van de auto door Werknemer, en hen die met zijn goedvinden de auto besturen, en/ of als gevolg van waarneembare defecten aan de auto, komen geheel voor rekening van Werknemer. Deze kosten en boetes worden van het eerstvolgende salaris ingetrokken.

 

 

 

Schades, waarvoor de leasemaatschappij aansprakelijk gesteld mocht worden ingevolge artikel 31 van de Wegenverkeerswet en die door gebruik van de auto zijn ontstaan, zullen aan Werknemer in rekening worden gebracht, voorzover de schade verwijtbaar is.

 

 

 

 

 

6.8       Beëindiging van het gebruik van de lease-auto voorbeeld personeelshandboek

 

 

De overeenkomst eindigt:

 

Indien Werknemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, onverminderd het recht van Werkgever op schadevergoeding;

Op het tijdstip, dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt beëindigd;

Bij intrekking van het rijbewijs;

Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van de Werknemer van maximaal zes maanden;

Bij einde van de gebruiksperiode;

Indien Werknemer een zodanige functiewijziging of overplaatsing krijgt, dat hij/zij niet langer voor een lease-auto in aanmerking komt;

Bij verlies van de auto en bij zodanige beschadigingen, dat de auto naar het oordeel van assuradeuren niet herstelbaar is;

Indien werknemer op non-actief wordt gesteld

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de nieuwste documenten.