Functieomschrijving Projectleider

Bekijk hieronder een voorbeeld functieomschrijving projectleider. Onder aan de pagina kunt u het voorbeeld downloaden in Word. 


Voorbeeld Functieomschrijving Projectleider

Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor de uitvoer van de projecten op locatie en heb je de leiding over een aantal medewerkers. De belangrijkste taak is dus het coördineren van het project en het aansturen van het projectteam. De projectleider is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn team en geeft het goede voorbeeld.

 

Het coördineren van het project gebeurt in samenwerking met de Binnendienst en omvat de volgende taken:

 

·         Het plannen van de werkzaamheden  functieomschrijving projectleider

De algemene planning wordt wekelijks aan de projectleider geleverd door de Binnendienst. Tijdens het project is het van groot belang dat de Projectleider bij de Binnendienst zo snel mogelijk melding maakt van eventuele problemen en overwerk op de projecten. De Projectleider maakt zelf een taakverdeling en een tijdsplanning binnen de projectgroep, bewaakt deze en geeft hierover regelmatig een terugkoppeling naar de Binnendienst. Wanneer de projectleider op een project mogelijkheden ziet voor een uitbreiding van de opdracht, zal hij dit doorgeven aan de Binnendienst, zodat daar eventueel op ingesprongen kan worden.

 

·         Materiaalbeheer  functieomschrijving projectleider

De Projectleider zorgt ervoor dat de juiste producten en materialen op het project aanwezig zijn. Hiervoor is duidelijke communicatie met de magazijnbeheerder en de Binnendienst noodzakelijk.

 

·         Contact met de opdrachtgever

In principe communiceert de Projectleider alleen met zijn projectgroep en de Binnendienst. Op de werklocatie is de Projectleider echter wel het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Bij problemen of voor het maken van, dient contact opgenomen te worden met de Binnendienst. Er kunnen op locatie door de Projectleider gen afspraken worden gemaakt m.b.t. de planning zonder dat dit met de binnendienst is overlegd.

 

·         Afhandeling project functieomschrijving projectleider

De projectleider is verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van het project. Hiertoe moet hij aan het eind van een project alle uitgevoerde werkzaamheden nalopen en controleren (bv. testen van hardware en checken van bekabeling en montage).

 

Het is de verantwoordelijkheid van de projectleider de projecten op de juiste wijze te administreren. Tijdens de uitvoer van het project wordt op de tekening of op de werkplekken bijgehouden welke producten zijn ingezet per werkplek. In de afrondingsfase worden de producten en ingezette uren op het projectbriefje ingevuld. Het projectbriefje wordt altijd ondertekend door de opdrachtgever of de dealer. Wanneer de opdrachtgever niet aanwezig is tijdens kantooruren neemt de Projectleider contact op met de Projectmanager of binnendienst. Zorg ervoor dat je niet op het laatste moment het uren danwel materialenbriefje laat ondertekenen, e.e.a. kan tussentijds.

 

De projectadministratie is een essentiële schakel in de facturering, de omzetbepaling en uiteindelijk het bedrijfsresultaat van Werkgever. Het is daarom belangrijk de projectbriefjes op een eenduidige manier te registeren.

 

Niet opgeschreven materialen welke wel zijn ingezet op het project worden verhaald op de projectleider.

 

Het projectbriefje wordt maximaal 3 werkdagen na afronding van het project ingeleverd bij de binnendienst. Dit kan zijn door middel van overhandiging aan de binnendienst te Rotterdam, via de post, mail of fax. De projectleider houdt altijd een kopie van het werkbriefje in zijn eigen administratie. Jaarlijks wordt deze projectadministratie in samenwerking met de binnendienst gearchiveerd.

 

Het is niet de bedoeling dat de binnendienst wekelijks om de projectbriefjes moet vragen. Zorg zelf voor het op tijd inleveren ervan!

 

Wanneer er problemen zijn ontstaan welke niet aan de opdrachtgever te verwijten zijn, zal dit door de projectleider op een apart briefje worden vermeld en aan de binnendienst gegeven. De binnendienst wordt van alle vertragingen en problemen op de hoogte gesteld, zowel telefonisch als via het aanvullende projectbriefje.

 

Daarnaast verzorgt de Projectleider de vergoeding van gemaakte kosten voor bijvoorbeeld, eten, parkeren enz. Wanneer van te voren duidelijk is dat er wordt overgewerkt of dat er parkeerkosten gemaakt moeten worden bespreekt de projectleider dit met de binnendienst. De bonnen dienen ter declaratie ingeleverd te worden bij de Binnendienst.

 

De projectleider zorgt voor een werkbriefje per dag zodat wanneer er onverwachts van projectleider wordt verwisseld de administratie op orde is. Hij zal dan onderling met de andere projectleider een totaalbriefje verzorgen.

 

Bij het aansturen van het projectteam zijn de volgende taken aan de orde:

 

·         Plannen van het project

De planning en adresgegevens van het project dienen duidelijk en tijdig gecommuniceerd te worden naar alle medewerkers van het projectteam. De adresgegeven en namen van contactpersonen zijn op te vragen bij de Binnendienst wanneer dit niet in de planning staat.

 

·         Leiden van het team

Gedurende het project zorgt de Projectleider dat iedere werknemer zijn taken op de juiste manier uitvoert en dat er naar de tijdsplanning gewerkt wordt. Hij controleert niet alleen de werkzaamheden, maar let ook op het op tijd komen, het nemen van (rook)pauzes en privé-bellen tijdens het werk. Hiernaast zorgt de Projectleider er ook voor dat zijn team representatief is naar de opdrachtgever toe. Dit houdt in dat er gelet wordt op uiterlijke verzorging (geschoren, oorbellen) en het dragen van juiste werkkleding en schoenen. Een andere belangrijke taak is het motiveren van het team, het bevorderen van een goede samenwerking, en het bemiddelen bij onenigheden. Wanneer er zich problemen voordoen met leden van het team probeert de projectleider deze eerst zelf op te lossen maar rapporteert altijd aan de binnendienst. Wanneer er na enkele waarschuwingen geen verbetering komt zal de Projectleider contact opnemen met de Binnendient welke over zal gaan op het sanctiebeleid.

 

·         Urenregistratie

De Projectleider is verantwoordelijk voor het bijhouden en controleren van de gewerkte uren. Iedere medewerker vult een werkbriefje in, welke door de Projectleider gecontroleerd en ondertekend zal worden.

 

Download de functieomschrijving projectleider

Download de functieomschrijving projectleider in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.