Personeelshandboek voorbeeld werktijden

In het onderdeel personeelshandboek voorbeeld werktijden worden de verschillende tijden besproken en de verlofregelingen. Hoe en wanneer kunt u verlof opnemen en waar krijgt u (on)betaald verlof voor. 


4.1 Personeelshandboek voorbeeld Werktijden en arbeidsduur

Openingstijden werkplaats

ü  De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 40 uur per week.

ü  Overwerk (inclusief de overwerkmaaltijden) buiten de genoemde openingstijden is alleen mogelijk na uitdrukkelijke toestemming van afdeling P&O.

Variabele werktijden

(BEDRIJF) hanteert variabele werktijden voor de werkplaats en kantoor.

Het werken met variabele werktijden kent een aantal spelregels:

ü  Er is een verplichte lunch van 30 minuten.

ü  Er is een koffie-/rookpauze van 15 minuten. Deze geldt in principe voor alle medewerkers, maar kan in overleg met leidinggevende van afgeweken worden.

ü  Medewerkers kunnen variabele aanvangstijden opgeven in het rooster.

ü  De werktijden en werkdagen kunnen maximaal 2x per jaar gewijzigd worden door middel van het wijzigingsformulier (bij de afdeling P&O) in overleg met het afdelingshoofd en/of de leidinggevende.

ü  Voor werkzaamheden buiten de eigen werkplaats worden werknemers geacht zich te houden aan de afspraken die ter plaatse gelden.

Personeelshandboek voorbeeld werktijden registratie

4.2 Aanwezigheidsregistratie

Aanwezigheidsregistratie vindt plaats door middel van een elektronisch kloksysteem.

Iedere werknemer ontvangt hiervoor bij indiensttreding een badge. De badge is strikt voor persoonlijk gebruik en wordt eenmalig verstrekt. Bij aanvang van de werkdag dient vóór het omkleden de badge voor de scanner gehouden te worden. Aan het einde van de werkdag dient de badge ook voor de scanner gehouden te worden. Bij tussentijdse afwezigheid dient de badge gescand te worden en dient de reden van afwezigheid te worden aangegeven. Instructies voor het gebruik en het invoeren van gegevens over afwezigheid zijn te vinden bij het kloksysteem. Het elektronisch kloksysteem is tevens een veiligheidssysteem: in geval van calamiteiten is duidelijk wie aanwezig is op de locatie. De leidinggevende accordeert wekelijks de uren.

Personeelshandboek voorbeeld werktijden ADV

4.3 Arbeidsduurverkorting

Binnen de onderneming hebben werknemers conform de CAO recht op ADV-dagen.

Personeelshandboek voorbeeld werktijden verlof

4.4 Opnemen van vakantie en verlof

Het aantal vakantiedagen is volgens de CAO vastgesteld. Afspraken over (collectieve) vakantieopname en verlof worden gemaakt conform de CAO en in overleg met de Ondernemingsraad.

 

Aanvraag

Vakantiedagen dienen minimaal drie dagen van te voren te worden aangevraagd bij de leidinggevende. Mocht de leidinggevende niet akkoord gaan met de aanvraag, dan dient hij dit zo spoedig mogelijk mee te delen aan de medewerker. In geval van onenigheid beslist het hoofd van de afdeling P&O.

 

Opname

Vakantiedagen kunnen worden opgenomen in hele dagen, halve dagen of (halve) uren.

Na overleg mogen maximaal 15 vakantiedagen, oftewel 3 weken (voor parttimers naar rato), aaneengesloten opgenomen worden. Dit dient minstens twee maanden van te voren aangevraagd te worden bij de leidinggevende, tenzij anders gecommuniceerd is via de gebruikelijke communicatiekanalen. Bij uitzondering mag deze periode met maximaal 10 vakantiedagen, oftewel 2 weken (voor parttimers naar rato), worden verlengd.

Het saldo van de individuele vakantierechten is op te vragen bij de Salarisadministratie.

 

Vervaltermijn

De vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen is 6 maanden, na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd. Wettelijke vakantiedagen die in het jaar zelf worden opgebouwd en niet voor 1 juli van het opvolgende jaar zijn opgenomen, vervallen per die datum. Dit geldt ook voor de arbeidsongeschikte werknemer, tenzij deze niet in staat is geweest om de vakantiedagen op te nemen, op aangeven van de bedrijfsarts. De verjaringstermijn van ADV dagen bedraagt 5 jaar.

Personeelshandboek voorbeeld werktijden onbetaald verlof

4.5 Onbetaald Verlof

Onbetaald verlof wordt slechts in uitzonderingsgevallen verleend en hiervoor is toestemming van de directeur vereist. De medewerker dient zich hierover tijdig te informeren bij de salarisadministratie/afdeling P&O. Het kan zijn dat de werknemer in verband met de Wet Arbeid en Zorg recht heeft op bijvoorbeeld ouderschapsverlof of langdurig zorgverlof. Meer informatie over deze en andere vormen van speciaal onbetaald verlof is te verkrijgen bij de afdeling P&O.

Download personeelshandboek voorbeeld werktijden

Download het personeelshandboek voorbeeld werktijden in Word