Personeelshandboek voorbeeld veiligheid

Op deze pagina treft u het Personeelshandboek voorbeeld veiligheid onderdeel. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe er met de veiligheid van de werknemers wordt omgegaan. 


Personeelshandboek voorbeeld veiligheid 1

6.1 Veiligheid

Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom veiligheid. De werkgever tracht de veiligheid op de werkplek zo goed mogelijk te waarborgen met

behulp van onder andere werkinstructies, veilige machines en gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierbij houdt de werkgever zich aan de wetten en regels omtrent veiligheid en arbeidsomstandigheden zoals die zijn vastgesteld in de Arbowet.

Van de werknemer wordt verwacht dat hij zich bewust is van zijn eigen veiligheid en die van collega’s. Instructies omtrent het handhaven van de veiligheid dienen altijd te worden opgevolgd, ook indien de werknemer zelf anders oordeelt.

In de organisatie zijn preventiemedewerkers aanwezig die tot taak hebben toe te zien op de regelgeving en naleving van veiligheidsvoorschriften. Als de werknemer een onveilige situatie ziet, dient hij die zo spoedig mogelijk te verhelpen. Mocht hij daar niet de mogelijkheid of de bevoegdheid toe hebben, dient hij de situatie te melden bij de preventiemedewerkers.

Het is van groot belang dat iedereen zorgt voor een nette werkplek; dit komt de veiligheid en de kwaliteit van het gefabriceerde product ten goede. De leidinggevenden zien er op toe dat de werkplek, stellingen e.d. regelmatig worden opgeruimd en gecontroleerd.

Personeelshandboek voorbeeld veiligheid 2

6.2 Personeelshandboek voorbeeld veiligheid: Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

De werkgever stelt de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking aan productiepersoneel:

ü  hand- en armbeschermers - been- en voetbescherming

ü  damp- en stofmaskers - valbescherming

ü  oorkappen - veiligheidsbrillen en gezichtsbescherming

ü  oordoppen of otoplastieken - helmen

ü  veiligheidsschoenen

Instructies van leidinggevenden omtrent het gebruik van deze beschermingsmiddelen dienen te allen tijde te worden opgevolgd, ook indien het gebruik naar het eigen oordeel overbodig of

lastig is.

6.2.1. Personeelshandboek voorbeeld veiligheid: Veiligheidsbrillen

Veiligheidsbrillen - op sterkte geslepen - worden door de werkgever vergoed. Indien de werknemer een veiligheidsbril benodigd heeft, dient hij dit aan te geven bij de afdeling Personeel en Organisatie. De maximale vergoeding voor een veiligheidsbril is € 200,- exclusief BTW. Indien uit medisch oogpunt de vergoeding niet toereikend is, kan de directeur besluiten van het maximum bedrag af te wijken. De veiligheidsbrillen worden verstrekt via een door de werkgever aangewezen leverancier.

 

6.2.2 Personeelshandboek voorbeeld veiligheid: Beeldschermbrillen

De werkgever moet conform artikel 5.11 van het Arbobesluit een beeldschermbril verstrekken indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De bedrijfsarts kan deze noodzakelijkheid toetsen. Als de verzekering van de werknemer de bril (deels) vergoedt, hoeft de

werkgever dat deel niet nogmaals te vergoeden. Wanneer de werknemer een beeldschermbril benodigd heeft, dient hij dit aan te geven bij de afdeling P&O (i.v.m. eventuele ogentest). De werknemer dient gebruik te maken van de door (BEDRIJF) aangegeven leverancier(s). Indien de werknemer van een andere leverancier gebruik wenst te maken (vooraf toestemming benodigd van de controller), is dit alleen toegestaan wanneer de leverancier de factuur rechtstreeks stuurt naar de werkgever. Vanwege de werkkostenregeling mag de werknemer de kosten namelijk niet zelf voorschieten, maar dient de rekening rechtstreeks te worden betaald door de werkgever. De maximale vergoeding voor een enkelvoudige computerbril bedraagt € 124,- (glazen en standaard montuur), de maximale vergoeding voor een meervoudige computerbril bedraagt € 207,- (glazen en standaard montuur). De beeldschermbril mag alleen worden gebruikt voor de werkzaamheden bij (BEDRIJF) en blijft achter op de werkplek.

 

6.2.3 Personeelshandboek voorbeeld veiligheid: Otoplastieken

De productiewerknemer kan zich aanmelden voor het aanmeten van otoplastieken bij de afdeling Personeel en Organisatie. De otoplastieken worden verstrekt via een door de werkgever aangewezen leverancier. Bij verlies of beschadiging van otoplastieken, veiligheidsbril of beeldschermbril of bij uitdiensttreding geldt de volgende terugbetalingsverplichting:

ü  binnen zes maanden 90% van de kosten

ü  binnen twaalf maanden 75% van de kosten

ü  binnen 2 jaar 50% van de kosten

ü  binnen 3 jaar 25% van de kosten

ü  daarna worden otoplastieken, beeldschermbril of veiligheidsbril bij verlies of beschadiging volledig door de werkgever vergoed

 

6.2.4 Personeelshandboek voorbeeld veiligheid: Veiligheidsschoenen

Het dragen van veiligheidsschoenen is voor een ieder verplicht in de productiehallen.

Veiligheidsschoenen worden verstrekt door de afdeling facilitair en kunnen uitsluitend worden ingeleverd en geruild indien deze zijn versleten. De werknemer dient zorgvuldig om te gaan met de ter beschikking gestelde schoenen en deze uitsluitend te gebruiken voor de uitoefening van zijn werkzaamheden bij werkgever.

Personeelshandboek voorbeeld veiligheid 3

6.3 Bedrijfskleding

Bedrijfskleding voor (BEDRIJF) wordt via de afdeling P&O verstrekt.

 

Het dragen van bedrijfskleding en veiligheidsschoenen is verplicht voor productiepersoneel.

Bedrijfskleding voor productiemedewerkers ontvangen:

ü  5 t-shirts lange of korte mouwen blauw

ü  De t-shirts dienen in goede staat te verkeren. Nieuwe t-shirts worden verstrekt wanneer de versleten t-shirts worden ingeleverd. Extra t-shirts worden alleen na bijbetaling verstrekt aan de medewerker

ü  3 x werkkleding, namelijk een overall/ Amerikaanse overall/broek en jasje.

ü  buitenjassen voor werknemers die met regelmaat buitenwerkzaamheden verrichten.

 

De toekenning van buitenjassen gebeurt via de afdelingshoofden.

Personeelshandboek voorbeeld veiligheid 4

6.4 Personeelshandboek voorbeeld veiligheid: Bedrijfshulpverlening (BHV)

In de productie is te allen tijde tenminste één BHV-er aanwezig. Deze is herkenbaar aan een

BHV-embleem. De BHV-ploeg wordt regelmatig door de brandweer getraind. In geval van calamiteiten dienen de instructies van de BHV-ploeg en/of plaatselijke brandweer stipt te worden opgevolgd. Tevens zijn in alle werkruimten op duidelijk zichtbare plaatsen brandblussers aanwezig. De namenlijst van de BHV-ploeg bevindt zich op de publicatieborden. De BHV is bereikbaar op het interne telefoonnummer (TELEFOONNUMMER).

 

Bij werkzaamheden in de avonduren (na de reguliere werktijden) en op zaterdag dient een BHV-er aanwezig te zijn. Persoonlijk afmelden bij de BHV na de werkzaamheden is verplicht.

Ten behoeve van een adequate hulpverlening zijn er EHBO tassen, koffers, dozen aanwezig. Op de plattegrond met vluchtwegen is aangegeven waar deze zich bevinden in de organisatie. De AED hangt in de machinehal. Wanneer de werknemer een ongeval ziet gebeuren, dient hij zo snel mogelijk een EHBO-er in te schakelen.

De instructies van de EHBO-er en/of arts dienen stipt te worden opgevolgd. De namenlijst van de EHBO-ers bevindt zich op de publicatieborden. De EHBO is bereikbaar op het interne telefoonnummer (TELEFOONNUMMER).

Bij calamiteiten buiten werktijd dient 112 gebeld te worden.

 

Download Personeelshandboek voorbeeld veiligheid

Download Personeelshandboek voorbeeld veiligheid in zijn geheel in Word.