Personeelshandboek voorbeeld dienstverband

Op deze pagina treft u het onderdeel Personeelshandboek voorbeeld dienstverband. Hierin komt de cao aan de orde, de verschillende soorten dienstverbanden, en informatie omtrent wijzigingen en uit dienst treden. 


Hoofdstuk 1 personeelshandboek voorbeeld Dienstverband

1.1 CAO

De werkgever valt onder de werkingssfeer van de CAO (Naam CAO). Doordat de CAO algemeen bindend is verklaard, is de werkgever wettelijk verplicht zich aan de bepalingen van de CAO te houden. De CAO is tot stand gekomen door overleg tussen de betrokken werkgeversorganisaties en betrokken werknemersvakorganisaties.

De CAO stelt regels omtrent de volgende onderwerpen: dienstverband, medezeggenschap, arbeidstijden, verplichtingen van de werknemer, salarissen, toeslagen, overuren, reis- en verblijfskosten, vakantierechten, verlof, arbeidsongeschiktheid, pensioenregeling, vervroegde uittreding en werkgelegenheid. Het complete exemplaar van de CAO ligt ter inzage bij de afdeling P&O, of is te downloaden via de site van de FNV.

1.2 De arbeidsovereenkomst

Elke werknemer ontvangt bij zijn aanstelling in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst wordt door de werkgever in tweevoud getekend en tezamen met verschillende formulieren aan de werknemer uitgereikt (of naar de werknemer verzonden). Tevens wordt gewezen op het Personeelshandboek. De werknemer tekent de arbeidsovereenkomst en stuurt één getekend exemplaar voor de eerste werkdag terug naar de afdeling P&O. De nieuwe werknemer legitimeert zich voordat de dienstbetrekking wordt aangegaan met zijn paspoort of ID-kaart en laat de afdeling P&O een kopie hiervan maken. De werknemer dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren bij inspecties op de werkplek. De gegevens van de werknemer worden zorgvuldig bewaard in een (digitaal) dossier bij de afdeling P&O. De afdeling P&O heeft inzicht in alle dossiers; werknemers hebben inzage in hun eigen dossier. De wet op de privacy wordt door de werkgever in acht genomen.

 

Na goed functioneren zal de werknemer na 1 contract voor bepaalde tijd, of na 2 contracten voor bepaalde tijd een vaste aanstelling krijgen. De werknemer ontvangt n dat geval een nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

1.3 Functiewijziging

Bij een duurzame en duidelijk aanwijsbare functiewijziging ontvangt de werknemer een schriftelijke bevestiging, waarin wordt vermeld:

ü  de datum van wijziging

ü  de functie waarin de werknemer wordt aangesteld

ü  de salarisgroep en het bijbehorende salaris

Einde dienstverband

De wijze waarop de arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd, is vastgelegd in de CAO.

Er zal bij het einde van het dienstverband een exit gesprek worden ingepland met afdeling P&O en de direct leidinggevende.

Download personeelshandboek voorbeeld dienstverband

Download het gehele personeelshandboek voorbeeld in Word