Voorbeeld Algemene Voorwaarden

Voorbeeld Algemene Voorwaarden, download de template en maak je voorwaarden in een handomdraai. 


Bij een offerte worden vaak algemene voorwaarden gestuurd. Dit zijn de voorwaarden die gelden als jullie een overeenkomst met elkaar afsluiten. In de algemene voorwaarden staan zaken zoals:

  1. Wijze van betalen: De betalingsvoorwaarden zijn een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden. Het is goed om vooraf af te stemmen wanneer er betaald gaat worden zodat er voor beide partijen duidelijkheid is. Je kunt in de voorwaarden vermelden wat de betalingstermijn is en wat er gebeurt op het moment dat de afnemer niet op tijd betaalt (eventuele boetes, incassokosten en het incassotraject). 
  2. Leveringsvoorwaarden: Dit zijn zaken zoals de levertijd, de eventuele transportkosten en eventuele beperkingen bij levering. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid voor de levering zodat er geen onnodig tijdsverlies zal ontstaan. Ook kan het zijn dat levering op een bepaalde verdieping plaats moet vinden wat extra kosten met zich meebrengt. Kaart dit soort zaken goed af in je algemene voorwaarden. 
  3. Garantie: In je algemene voorwaarden staat vaak ook omschreven wat de garantie is van je producten of diensten. Het is goed om dit duidelijk te omschrijven zodat de garantie van te voren helder is bij de afnemer. Kijk ook naar de wet en regelgeving op dit gebied, want deze zal altijd prefeleren boven je voorwaarden. 
  4.  Retourbeleid: Vaak kunnen producten binnen een bepaalde periode onder voorwaarden geretourneerd worden. Dit retourbeleid kan je in je algemene voorwaarden vermelden. Bijvoorbeeld dat de producten binnen (aantal) dagen kosteloos kunnen worden geretourneerd. Of dat er aan de retourzending juist wel kosten verbonden zijn. 
  5. Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van de verkoper voor eventuele schade of verlies kan in de voorwaarden worden gedefinieerd. Denk dan aan bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor gebreken in het product of de dienst. Vanaf wanneer is de afnemer aansprakelijk en tot wanneer is de leverancier aansprakelijk. En welke andere voorwaarden gelden daarbij. 
  6. Geschillen: Mocht het zo zijn dat er ondanks de voorwaarden toch een geschil ontstaat, dan zal dit moeten worden opgelost. In je voorwaarden kan je de procedure hiervoor opnemen. Denk dan bijvoorbeeld aan een klachtenprocedure, het gebruik van arbitrage of bemiddeling bij klachten. 


Bekijk en download Voorbeeld Algemene Voorwaarden

voorbeeld-algemene-voorwaarden
voorbeeld-algemene-voorwaarden-inhoudsopgave

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

button-download-voorbeeld-template

Voorbeeld Algemene Voorwaarden ZZP

Voorbeeld Algemene Voorwaarden: Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(bedrijfsnaam): de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;

Overeenkomst: de afspraken die tussen opdrachtgever en (bedrijfsnaam) zijn gemaakt over het verrichten door (bedrijfsnaam) van werkzaamheden voor Opdrachtgever.


Voorbeeld Algemene Voorwaarden: Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen (bedrijfsnaam) en Opdrachtgever betreffende door Opdrachtgever aan (bedrijfsnaam) opgedragen of op te dragen werkzaamheden, daaronder begrepen een door (bedrijfsnaam) aan Opdrachtgever gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden.

Eventuele opdracht- of andere voorwaarden van Opdrachtgever blijven buiten toepassing, tenzij daarover tussen partijen andere afspraken zijn gemaakt en schriftelijk zijn vastgelegd.


Voorbeeld Algemene Voorwaarden: Artikel 3. Het tot stand komen van overeenkomsten

De overeenkomst met (bedrijfsnaam) komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever getekende offerte of opdrachtbevestiging door (bedrijfsnaam) retour is ontvangen of op het moment dat door Opdrachtgever op een andere wijze, doch uitsluitend schriftelijk, haar aanvaarding kenbaar maakt. 


Voorbeeld Algemene Voorwaarden: Artikel 4. Algemene verplichtingen van (bedrijfsnaam)

(bedrijfsnaam) zal haar diensten naar beste weten en kunnen verrichten en Opdrachtgever onafhankelijk in een vertrouwenspositie ter zijde staan.

(bedrijfsnaam) houdt Opdrachtgever periodiek op de hoogte van de uitvoering van de opdracht en de voortgang daarin. Verder informeert (bedrijfsnaam) Opdrachtgever over eventuele veranderingen over de financiële aspecten van de opdracht en over eventuele overeenkomsten die (bedrijfsnaam) ter vervulling van de opdracht met derden heeft gesloten.

(bedrijfsnaam) houdt van de opdracht een dossier bij. Als en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, zal (bedrijfsnaam) de bescheiden die zij van Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden heeft ontvangen aan deze retourneren.


Voorbeeld Algemene Voorwaarden: Artikel 5. Verplichtingen van opdrachtgever

Opdrachtgever zal (bedrijfsnaam) op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is en is gehouden om bescheiden, welke (bedrijfsnaam) overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht betrekking heeft, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan (bedrijfsnaam) ter beschikking te stellen.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan (bedrijfsnaam) ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.


Voorbeeld Algemene Voorwaarden: Artikel 6. Geheimhouding

(bedrijfsnaam) en Opdrachtgever zijn niet gerechtigd de informatie die aan hen door de wederpartij ter beschikking is gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Tenzij daartoe door (bedrijfsnaam) voorafgaande schriftelijk toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud alle al dan niet schriftelijke uitingen van (bedrijfsnaam), die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er ook voor zorgdragen dat derden niet van deze bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

(bedrijfsnaam) en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.


Voorbeeld Algemene Voorwaarden: Artikel 7. Intellectueel eigendom

(bedrijfsnaam) behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.


Voorbeeld Algemene Voorwaarden: Artikel 8. Financiële bepalingen

In de overeenkomst wordt het met de opdracht gemoeide honorarium van (bedrijfsnaam) vastgelegd.

Het honorarium van (bedrijfsnaam), zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt (per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden) aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en (bedrijfsnaam) hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever en (bedrijfsnaam) verschuldigde bedragen wordt omzetbelasting in rekening gebracht.

(bedrijfsnaam) behoudt zich het recht voor om, in geval van een met Opdrachtgever afgesloten overeenkomst in abonnementsvorm, jaarlijks het honorarium te verhogen met het voor dat jaar van toepassing zijnde indexcijfer. Ook behoudt (bedrijfsnaam) zich het recht voor om op basis van ontwikkelingen in de markt, stijgende kosten of anderszins zijn honorarium aan te passen. In de in de vorige zin van toepassing zijnde gevallen, verplicht (bedrijfsnaam) zich om Opdrachtgever vooraf hierover te informeren, uiterlijk 1 maand voordat genoemde wijzigingen van kracht worden.

Opdrachtgever betaalt de kosten op declaratie van (bedrijfsnaam). De betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum.

Verricht Opdrachtgever de verschuldigde betaling niet binnen de overeengekomen termijn en is de vertraging niet het gevolg van een aan de (bedrijfsnaam) toe te rekenen omstandigheid, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan (bedrijfsnaam) aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijke rentepercentage met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.

Alle door (bedrijfsnaam) in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten om tot voldoening van haar declaratie te geraken, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van (bedrijfsnaam) daartoe aanleiding geeft, is (bedrijfsnaam) gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld overgaat tot vooruitbetaling of (aanvullende) zekerheid stelt in een door (bedrijfsnaam) te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat vooruit te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is (bedrijfsnaam) gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan (bedrijfsnaam) uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Wanneer Opdrachtgever na opdrachtverlening de opdracht annuleert, wordt (percentage)% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Als de werkzaamheden van (bedrijfsnaam) reeds zijn gestart ten tijde van de annulering door Opdrachtgever, worden de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht en verhoogt met (percentage)% van het resterende offertebedrag.


Voorbeeld Algemene Voorwaarden: Artikel 9. Reclames

Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek niet eerder kon ontdekken, aan (bedrijfsnaam) kenbaar te worden gemaakt.

Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft (bedrijfsnaam) de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de door Opdrachtgever al betaald honorarium.


Voorbeeld Algemene Voorwaarden: Artikel 10. Leveringstermijn

(bedrijfsnaam) voert de opdracht uit conform het overeengekomen tijdschema. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel Als dit uit de aard van de opdracht voortvloeit, betreffen de termijnen in het overeengekomen tijdschema geen fatale termijnen.


Voorbeeld Algemene Voorwaarden: Artikel 11. Aansprakelijkheid

(bedrijfsnaam) is jegens Opdrachtgever aansprakelijk:

a. indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming én

b. de opdrachtgever (bedrijfsnaam) schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij (bedrijfsnaam) heeft gesommeerd om de tekortkoming, waarvoor zij aansprakelijk is, binnen een redelijke termijn te herstellen of de uit die tekortkoming voortvloeiende schade te beperken of op te heffen én

c. (bedrijfsnaam) aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.

Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van (bedrijfsnaam), is (bedrijfsnaam) voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, dan wel in geval van een eenmalige opdracht, tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van *bedrijfsnaam) sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Opdrachtgever vrijwaart (bedrijfsnaam) voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan (bedrijfsnaam) onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van (bedrijfsnaam).


Voorbeeld Algemene Voorwaarden: Artikel 12: Opzegging

Ieder van partijen is bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een termijn van 1 maand door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft (bedrijfsnaam) recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan (bedrijfsnaam) zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door (bedrijfsnaam), zal (bedrijfsnaam) in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Indien de overdracht van de werkzaamheden voor (bedrijfsnaam) extra kosten met zich meebrengt, is opdrachtgever verplicht deze aan (bedrijfsnaam) te betalen.


Voorbeeld Algemene Voorwaarden: Artikel 13. Vervaltermijn

Voor zover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens (bedrijfsnaam), in verband met het verrichten van werkzaamheden door (bedrijfsnaam), in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


Voorbeeld Algemene Voorwaarden: Artikel 14. Wijziging 

(bedrijfsnaam) is bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen. De door (bedrijfsnaam) gewijzigde Algemene voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan (bedrijfsnaam) te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst binnen de termijn van dertig dagen op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde algemene voorwaarden krachtens het bepaalde in dat artikel van toepassing zouden worden.


Voorbeeld Algemene Voorwaarden: Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht

Alle geschillen, betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen (bedrijfsnaam) en Opdrachtgever, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen (bedrijfsnaam) is gevestigd. (bedrijfsnaam) heeft het recht een geschil, in afwijking van het voorgaande, voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.

Op de overeenkomst tussen (bedrijfsnaam) en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.


Bekijk ook onze voorbeeld offertes

bekijk-alle-voorbeeld-offertes-word
bekijk-alle-voorbeeld-offertes-excel

Lees meer over het opstellen van Algemene Voorwaarden op de website van de kamer van koophandel


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's