Begeleidende brief horecavergunning

Op deze pagina treft u een Begeleidende brief horecavergunning. Deze kunt u meesturen met uw aanvraag met een toelichting op de gevraagde documentatie. 


Voorbeeld Begeleidende brief horecavergunning

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

Naam gemeente

Straat en huisnummer gemeente

Postcode en plaats gemeente

 

 

Betreft: aanvraag horecavergunning

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij ontvangt u mijn aanvraag voor een horecavergunning. Ik heb nog niet alle gevraagde documenten gereed, deze zullen in een later stadium volgen. In de bijlage van deze brief treft u een toelichting op de gevraagde documentatie.

 

Zodra de ontbrekende documenten binnen zijn, zal ik deze naar u sturen.

 

Bij voorbaat dank voor de behandeling van mijn aanvraag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam

 

Handtekening

Voorbeeld bijlage begeleidende brief horecavergunning

Bijlage toelichting op documentatie

 

ü  Legitimatiebewijs/-bewijzen

Stuur kopieën van geldige legitimatiebewijzen van álle ondernemers en andere personen die als leidinggevenden optreden in de horeca-inrichting.

Zie bijlage

 

ü  Uittreksel Basisregistratie personen

Stuur een uittreksel uit de Basisregistratie personen mee voor die ondernemers en leidinggevenden die niet op een adres in de gemeente Ede staan ingeschreven.

Zie bijlage

 

ü  Verklaring(en) sociale hygiëne

Stuur kopieën van de verklaring(en) sociale hygiëne van ondernemers en andere personen die als leidinggevenden optreden in de horeca-inrichting.

Zie bijlage

 

ü  Situatieschets inrichting

Voeg een situatieschets van uw inrichting toe, liefst op schaal. Hierop moeten de lokaliteiten en terras(sen) waar bezoekers alcohol kunnen drinken genummerd zijn.

Zie bijlage

 

ü  Ondernemingsplan

Stuur een kopie van het ondernemingsplan mee.

Zie bijlage

 

ü  Inkomensbewijs/-bewijzen

Om uw aanvraag te beoordelen, hebben wij per ondernemer kopieën van belastingaangiften of belastingaanslagen van de laatste 3 jaar nodig.

Als u geen belastingaangifte heeft gedaan, dan kunt u volstaan met loonstroken, balansen of uitkeringsbrieven.

Zie bijlage

 

ü  Jaarrekening(en)

Stuur kopieën van de jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar van de (vorige) onderneming mee.

Niet van toepassing. De onderneming is net opgericht.

 

ü  Overname-overeenkomst

U heeft aangegeven dat u een bestaand bedrijf overneemt. Stuur een kopie van de overname-overeenkomst mee. Stuur ook kopieën mee van de bankafschriften van eventuele betalingen aan de vorige exploitant voor inventaris, goodwill, en dergelijke.

zie bijlage.

 

ü  Verklaring betalingsgedrag van de Belastingdienst

Stuur een kopie van de `verklaring betalingsgedrag nakomen fiscale verplichtingen` mee.

Deze verklaring kunt u aanvragen via de website van de Belastingdienst: verklaring betalingsgedrag

Wij hebben deze aangevraagd op ons sofinummer (enkel loonbelasting) en sturen hem z.s.m. op.

 

ü  Beginbalans en exploitatiebegroting

Stuur een kopie van de beginbalans van de onderneming. En stuur een kopie van de exploitatiebegroting van de onderneming.

Zie bijlage

 

ü  Arbeidsovereenkomst(en) leidinggevende(n)

Stuur kopieën van de getekende arbeidsovereenkomst(en) van leidinggevende(n) die niet zelf de ondernemer zijn.

Niet van toepassing.

 

ü  Huurovereenkomst pand

Stuur een kopie van de ondertekende huurovereenkomst voor het pand mee. In het geval van onderverhuur, een verklaring van de pandeigenaar waaruit blijkt dat hij hiervan op de hoogte is. Stuur een kopie van het bankafschrift mee van de betaling van de eerste huur en waarborgsom.

Zie bijlage. Er hebben nog geen betalingen plaatsgevonden.

 

ü  Bewijsstukken inventaris

Stuur een kopie van de ondertekende koop- huur- of leaseovereenkomst voor de inventaris. Voeg een inventarislijst toe. Is er nog geen inventaris aangeschaft, voeg dan de offertes van de inventaris toe.

Zie bijlage inventarislijst

Download voorbeeld begeleidende brief horecavergunning

Download het voorbeeld begeleidende brief horecavergunning in PDF.