Voorbeeld Balans

Hieronder treft u een voorbeeld balans. Een balans is een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een bedrijf, instelling of van een persoon. Het overzicht van de bezittingen, schulden en eigen vermogen kan van een rechtspersoon of niet rechtspersoon zijn.  


Voorbeeld balans

Balans

Bedrijfsnaam

                                  Datum                                    

Activa

Vlottende activa

Liquide middelen

Investeringen

Voorraden

Debiteuren

Vooruitbetaalde kosten

Overige      

Totaal van vlottende activa


Vaste activa

Bezittingen 

Min afschrijvingen      

Netto vaste activa  

Overige activa

Goodwill      

Totaal van overige activa

Totaal van activa


Verplichtingen en eigen vermogen

Lopende verplichtingen

Crediteuren

Salarisvoorziening

Verschuldigde inkomstenbelasting

Ongerealiseerde opbrengsten

Overige

Totaal van lopende verplichtingen


Langetermijnverplichtingen

Uitstaande hypotheek    

Totaal van langetermijnverplichtingen

Eigen vermogen

Investeringskapitaal

Geaccumuleerde ingehouden winst

Totaal van eigen vermogen

Totaal van verplichtingen en eigen vermogen


Saldo

Download voorbeeld balans

Op de balans staat wat de bezittingen zijn (de activa) en wat de schulden zijn (de passiva). De bezittingen zijn onderverdeeld in de vaste en vlottende activa. De vaste activa zijn bezittingen voor de lage termijn, denk hierbij aan machines en vastgoed. De vlottende activa zijn bezittingen die van kortere tijd in bezit zijn, denk hierbij aan voorraden. Onder de schulden valt ook het eigen vermogen. Dit is een schuld aan uzelf vanuit het bedrijf. 


De balans wordt opgesteld aan de hand van uw boekhouding. Veelal wordt dit door een accountant verzorgd. 


De balans is ook een onderdeel van een businessplan. U maakt hierin een balans met de huidige bezittingen en schulden en de verwachte bezittingen en schulden na bijvoorbeeld het eerste boekjaar. Bij de overname van een bedrijf kunt u aan de hand van de balans zien waar u aan toe bent, wat u overneemt. 

Ga naar boven op de pagina voorbeeld balans, of bekijk de andere voorbeelden voor uw administratie, zoals een investeringsbegroting en een exploitatiebegroting

Voor de start van een bedrijf wordt vaak een financieel plan gemaakt door de startende ondernemer. In dit plan worden de verwachtingen voor de komende jaren uiteengezet in de vorm van een exploitatiebegroting, een investeringsbegroting en een financieringsbegroting. Aan de hand van het financieel plan kan worden gekeken of de startende onderneming verwacht rendabel te worden. Dit is interessant voor uzelf en voor eventueel investeerders. Het financieel plan is een belangrijk onderdeel van het ondernemingsplan. Het kan zijn dat financierders zoals bijvoorbeeld een bank het financieel plan als een vereiste opgeven. Voor uzelf is het altijd aan te raden om de cijfers op een rijtje te zetten zodat u niet voor onverwachte situaties komt te staan, of deze in ieder geval zo veel mogelijk beperkt. 

Lees meer over een financieel plan op deze website en op de website van de kamer van koophandel. 

Volg ons op Twitter!