Boekhoudprogramma Excel Kasboek

Uw kas kunt u bijhouden in dit gratis boekhoudprogramma Excel kasboek. Zie hieronder een uitleg om uw kasboek goed bij te houden. bekijk-en-download-financieel-plan
bekijk-e-download-boekhouding-excel


Boekhoudprogramma Excel Kasboek

excel-boekhouding-kas-2023

button-bekijk-voorbeeld-template
button-download-voorbeeld-template


Met behulp van deze Excel kas spreadsheet kun je het kasboek bijhouden. De spreadsheet bestaat uit 12 verschillende pagina's, voor elke maand een aparte spreadsheet. 

Uitleg Boekhouding Excel Kas:

  1. Bij het begin saldo in de maand januari voer je het begin saldo van dat jaar in. dit is het eind saldo van het afgelopen jaar. De volgende maanden rekent de spreadsheet automatisch de begin saldi uit op basis van de ingevoerde mutaties. 
  2. In de eerste kolom voer je het kas nummer in. Dit is een uniek opvolgend nummer wat je zelf uit kunt kiezen. Na het verwerken van je bon in het kasboek en het toekennen van het nummer, schrijf je het nummer op de betreffende kasbon. Zodoende weet je dat de genummerde bonnen reeds door jou zijn verwerkt en kun je als je later boekingen terug zoekt,, deze eenvoudig vinden aan de hand van het nummer. 
  3. In de tweede kolom vermeld je de datum. Dat is de datum die op de kasbon vermeld staat, de datum waarop de aankoop heeft plaatsgevonden. 
  4. In de derde kolom staat de omschrijving van de kasbon. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld: eten/drinken, brandstof, relatiegeschenken, contante stortingen, enzovoorts. 
  5. In de vierde kolom vult je het bedrag exclusief BTW in, dit bedrag staat op elke BTW bon vermeld. Zorg er dus wel voor dat je voor een aankoop voor je bedrijf om een BTW bon vraagt. 
  6. In de vijfde kolom staat het BTW bedrag van 6%, in deze kolom vul je het bedrag aan 6% BTW dat er in rekening is gebracht in. 
  7. In de zesde kolom vul je het bedrag van 21% BTW in, het bedrag wat BTW hoog betreft. 
  8. De laatste kolom rekent aan de hand van de hiervoor ingevoerde gegevens automatisch het totaalbedrag van de bon in. Aan de hand van deze berekening en het totaal bedrag wat op de bon staat, heb je een extra controle dat alle gegevens juist ingevoerd zijn. 

Op deze wijze kun je eenvoudig de boekhouding van je kas verzorgen. Veel kleinere ondernemers kiezen ervoor om het kasboek zelf te verzorgen. Het kost je even tijd om te doen, maar scheelt erg in de kosten van je boekhouder. Op deze wijze kun je eenvoudig kosten besparen. 

Zorg ervoor dat je alle kasbonnen goed bewaard. De BTW kun je in de meeste gevallen terugvragen. Berg de bonnen op, op een goede plek, en werk ze (afhankelijk van de hoeveelheid) 1 keer per maand bij in het kasboek. De bonnen en het kasboek kun je dan aanleveren aan de boekhouder, of zelf verwerken voor de BTW aangifte. 


Boekhoudprogramma Excel kas: Begrotingen

Een exploitatiebegroting is een overzicht van de verwachte omzet en kosten voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor een paar jaar opeenvolgend. Deze begroting kan ook een onderdeel zijn van het businessplan, wanneer je van plan bent om een bedrijf te starten. 


Uit deze calculatie kan worden gehaald hoeveel winst men verwacht te gaan behalen en of het bedrijf dus vruchtbaar zal zijn. De calculatie is een onderdeel van het financiële gedeelte van het ondernemingsplan. Hieronder staat een voorbeeld ervan. De bedragen zijn in dit onderdeel exclusief BTW. In de liquiditeitsbegroting staan de bedragen juist inclusief de BTW. 


FinancieringsbegrotingFinancieel planOp Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Een ander onderdeel van het businessplan is de  financieringsbegroting. Deze calculatie is om in kaart te brengen hoe je de investering uit de investeringsbegroting gaat financieren. Er wordt in het overzicht verschil gemaakt tussen Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen van de onderneming. De calculatie wordt opgemaakt als het investeringsbedrag bekend is.


Het eigen vermogen is het deel van de financiering van de investering door jezelf. Dit kunnen eigen spaargelden en zijn het kan zijn dat je bijvoorbeeld een computer of auto inbrengt als vermogen. Vaak vraagt een investeerder voordat ze willen financieren, een eigen investering van de ondernemer. Dit geeft de investeerder meer zekerheid. Door een goede verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen heeft je bedrijf een goede solvabiliteit, zie hieronder voor meer uitleg. 


Het investeringsbedrag dat niet door jezelf kan worden geïnvesteerd  zal moeten worden verkregen door middel van vreemd vermogen. Vreemd vermogen is vermogen verkregen via investeerders zoals een bank. Vreemd vermogen wordt onderverdeeld in kort en lang vreemd vermogen. Het kort vreemd vermogen, zijn de korte leningen zoals de crediteuren en te betalen belastingen. Lang vreemd vermogen zit langer dan een jaar in het bedrijf en is bijvoorbeeld een lening van een familielid of bank. 


Het financieel plan is een onderdeel van uw ondernemingsplan (businessplan). Hierin maak je een uiteenzetting van alle financiën voor je plan. Wanneer je een investeerder zoekt zal deze om een financieel plaatje vragen. 


Aan de hand van de verwachtingen op financieel gebied kun je zelf, alsook de mogelijke investeerder, bekijken wat de verwachte winst en aflossingscapaciteit is. 


Lees meer over het starten van een bedrijf o pde website van de kamer van koophandelsnelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's