Aanvraag horecavergunning bijlagen

Op deze pagina, Aanvraag horecavergunning bijlagen, zal worden besproken wat u allemaal mee dient te sturen met de aanvraag van de horecavergunning. Het is van belang om de bijlagen zo spoedig mogelijk mee te sturen, omdat er anders onnodig vertraging kan worden opgelopen. Het kan ook zijn dat de gemeente een deadline stelt aan het indienen van de bijlagen van bijvoorbeeld 6 weken. De aanvraag van de horecavergunning duurt ongeveer 6 tot 8 weken. Wanneer de stukken laat worden ingeleverd, kan dit verder uitlopen. 

Aanvraag horecavergunning bijlagen

Als aanvulling op uw aanvraag moeten er nog verschillende bijlagen worden aangeleverd. Sommige bijlagen zijn standaard en anderen hangen af van uw situatie, uw aanvraag. De volgende bijlagen kunnen er gevraagd worden om aan te leveren. Zorg ervoor dat u dit op tijd doet om zodoende onnodige vertraging op te lopen.


De volgende bijlagen zullen moeten worden meegestuurd met de aanvraag:

Aanvraag horecavergunning bijlagen: Leidinggevenden

ü  Legitimatiebewijs/-bewijzen

Stuur kopieën van geldige legitimatiebewijzen van alle ondernemers en andere personen die als leidinggevenden optreden in de horeca-inrichting.

ü  Uittreksel Basisregistratie personen

Stuur een uittreksel uit de Basisregistratie personen mee voor die ondernemers en leidinggevenden die niet op een adres in de gemeente Ede staan ingeschreven.

ü  Verklaring(en) sociale hygiëne

Stuur kopieën van de verklaring(en) sociale hygiëne van ondernemers en andere personen die als leidinggevenden optreden in de horeca-inrichting.

ü  Arbeidsovereenkomst(en) leidinggevende(n)

Stuur kopieën van de getekende arbeidsovereenkomst(en) van leidinggevende(n) die niet zelf de ondernemer zijn.

Aanvraag horecavergunning bijlagen: Locatie

ü  Situatieschets inrichting

Voeg een situatieschets van uw inrichting toe, liefst op schaal. Hierop moeten de lokaliteiten en terras(sen) waar bezoekers alcohol kunnen drinken genummerd zijn.

Aanvraag horecavergunning bijlagen: Onderneming

ü  Ondernemingsplan

Stuur een kopie van het ondernemingsplan mee.

ü  Inkomensbewijs/-bewijzen

Om uw aanvraag te beoordelen, hebben wij per ondernemer kopieën van belastingaangiften of belastingaanslagen van de laatste 3 jaar nodig. Als u geen belastingaangifte heeft gedaan, dan kunt u volstaan met loonstroken, balansen of uitkeringsbrieven.

ü  Jaarrekening(en)

Stuur kopieën van de jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar van de (vorige) onderneming mee.

ü  Verklaring betalingsgedrag van de Belastingdienst

Stuur een kopie van de `verklaring betalingsgedrag nakomen fiscale verplichtingen` mee.  Deze verklaring kunt u aanvragen via de website van de Belastingdienst. Wanneer het een nieuwe onderneming betreft, kunt u een verklaring betalingsgedrag van de ondernemer(s) privé opvragen bij de Belastingdienst. 

ü  Beginbalans en exploitatiebegroting

Stuur een kopie van de beginbalans van de onderneming. En stuur een kopie van de exploitatiebegroting en investeringsbegroting van de onderneming.

Aanvraag horecavergunning bijlagen: Overeenkomsten en bewijsstukken

ü  Overname-overeenkomst

U heeft aangegeven dat u een bestaand bedrijf overneemt. Stuur een kopie van de overname-overeenkomst mee.

ü  Stuur ook kopieën mee van de bankafschriften van eventuele betalingen aan de vorige exploitant voor inventaris, goodwill, en dergelijke.

ü  Huurovereenkomst pand

Stuur een kopie van de ondertekende huurovereenkomst voor het pand mee. In het geval van onderverhuur, een verklaring van de pandeigenaar waaruit blijkt dat hij hiervan op de hoogte is.

ü  Stuur een kopie van het bankafschrift mee van de betaling van de eerste huur en waarborgsom.

ü  Bewijsstukken inventaris

Stuur een kopie van de ondertekende koop- huur- of leaseovereenkomst voor de inventaris. Voeg een inventarislijst toe. Is er nog geen inventaris aangeschaft, voeg dan de offertes van de inventaris toe.

Download aanvraag horecavergunning bijlagen

Download de aanvraag horecavergunning bijlagen compleet in PDF.