Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst

Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst - als je met een ander bedrijf een samenwerking aangaat, dan kan je de afspraken vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst. Je sluit deze overeenkomst af om te zorgen dat het doel van de samenwerking duidelijk is en welke verantwoordelijkheden de partijen hebben ten opzichte van elkaar. 


alle-contracten

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Voorbeeld-samenwerkingsovereenkomst-Word

Wat staat er in een samenwerkingsovereenkomst?

Een standaard samenwerkingsovereenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Identificatie van beide Partijen (NAW gegevens)
  2. Het Doel van de samenwerking
  3. De Verplichtingen van partij A
  4. De Verplichtingen van partij B
  5. Iets over Vertrouwelijkheid
  6. De Duur van de overeenkoms
  7. Mogelijkheden voor Beëindiging van de overeenkomst
  8. Toepasselijk recht en Geschillen
  9. Slotbepalingen
  10. Ondertekening


Bekijk en download de voorbeeld samenwerkingsovereenkomsten

Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst 1

Bekijk hieronder een voorbeeld van een standaard samenwerkingsovereenkomst. 


Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst 1 - Kop

Tussen

(Naam Bedrijf A), gevestigd te (Adres Bedrijf A), hierna te noemen "partij A",

en

(Naam Bedrijf B), gevestigd te (Adres Bedrijf B), hierna te noemen "partij B",


is overeengekomen als volgt:


Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst 1 - Artikel 1: Doel van de samenwerking

Partij A en partij B zullen samenwerken om Geef hier een omschrijving van het doel van de samenwerking. Dat kan van alles zijn – geef helder en beknopt het doel weer] te bereiken.


Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst 1 - Artikel 2: Verplichtingen van partij A

Partij A heeft de volgende verplichtingen:

o   Opsomming van de verplichtingen van partij A;


Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst 1 - Artikel 3: Verplichtingen van partij B

Partij B heeft de volgende verplichtingen:

o   Opsomming van de verplichtingen van partij B;


Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst 1 - Artikel 4: Vertrouwelijkheid

Partij A en partij B zullen vertrouwelijke informatie niet delen met derden zonder toestemming van de andere partij. Zowel tijdens als na beëindiging van deze samenwerkingsovereenkomst bestaat voor Partij A en Partij B de verplichting tot volstrekte geheimhouding over alle bedrijfsaangelegenheden van Partijen.


Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst 1 - Artikel 5: Duur van de overeenkomst

Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op (datum) en duurt to (datum). (Je kunt er ook voor kiezen om geen einddatum te hebben, maar een omschrijving van een bepaald doel dat bereikt moet worden).


Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst 1 - Artikel 6: Beëindiging van de overeenkomst

Deze overeenkomst kan door een van de partijen worden beëindigd met een opzegtermijn van (termijn). De opzegging dient schriftelijk te geschieden.


Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst 1 - Artikel 7: Toepasselijk recht en Geschillen

Op deze samenwerkingsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te [plaats].


Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst 1 - Artikel 8: Slotbepalingen

Eventuele wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen door beide partijen.

Deze overeenkomst is opgemaakt en ondertekend in tweevoud, te (Plaats), op (datum).

Naam Partij A                                                                                                            Naam Partij A

Handtekening                                                                                                           HandtekeningVoorbeeld Samenwerkingsovereenkomst 2

Bekijk hieronder nog een voorbeeld van een basic samenwerkingsovereenkomst. 


Tussen

(Naam Bedrijf A), gevestigd te (Adres Bedrijf A), hierna te noemen "partij A",

en

(Naam Bedrijf B), gevestigd te (Adres Bedrijf B), hierna te noemen "partij B",

Hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen".


is overeengekomen als volgt:


Artikel 1 Omschrijving samenwerking

Het doel van de samenwerking is: Omschrijving van het doel van de samenwerking;

De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt voor risico Partij A/B;

 

Artikel 2 Looptijd van de overeenkomst

De overeenkomst gaat in op (datum) en eindigt op (datum). 

                                                                                                             

Artikel 3 Einde van de overeenkomst

De overeenkomst kan door beide partijen per aangetekend schrijven worden opgezegd waarbij een opzegtermijn van een maand in acht genomen zal worden. Als en vanaf het moment dat een der partijen surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, kan de wederpartij zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Voornoemde opzegging geschiedt bij aangetekend schrijven.

 

Artikel 4 Tarieven

Partij B brengt een tarief van € (bedrag) exclusief BTW, in rekening waartegen de overeengekomen werkzaamheden worden verricht.

 

Artikel 5 Facturering

Facturering vindt (datum) plaats. Partij A is gehouden de factuur te voldoen uiterlijk twee weken na dagtekening van de factuur.

 

Artikel 6 Geheimhouding

Partij A en partij B verklaren vertrouwelijk om te gaan met de bedrijfsgegevens van partijen alsmede gegevens omtrent diens zakelijke relaties. Partijen verplichten zich ertoe bedrijfsgegevens van elkaar alsmede gegevens omtrent diens zakelijke relaties, welke in het kader van deze overeenkomst bij partijen bekend worden, geheim te houden.   


Artikel 7 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn de door Partij A gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing.

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is als bijlage aan deze overeenkomst gehecht. Eventuele algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, van Partij B worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart Partij B een exemplaar van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen.

               

Deze overeenkomst is opgemaakt en ondertekend in tweevoud, te (Plaats), op (datum).

Naam Partij A                                                                                                                   Naam Partij B

Handtekening                                                                                                                   HandtekeningVoorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Engels

Bekijk hieronder de voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Engels. 


Between
(Name Company A), established at (Address Company A), hereinafter referred to as "party A",
and
(Name Company B), established at (Address Company B), hereinafter referred to as "Party B",

has been agreed as follows:


Article 1: Purpose of the cooperation
Party A and party B will work together to Describe the purpose of the cooperation here. It can be anything – clearly and concisely state the goal] to be achieved.


Article 2: Obligations of party A
Party A has the following obligations:
o Summary of the obligations of party A;


Article 3: Obligations of party B
Party B has the following obligations:
o Listing of party B's obligations;


Article 4: Confidentiality
Party A and Party B will not share confidential information with third parties without the consent of the other party. Both during and after termination of this cooperation agreement, Party A and Party B are obliged to observe complete confidentiality regarding all business matters of the Parties.


Article 5: Duration of the agreement
This cooperation agreement takes effect on (date) and lasts until (date). (You can also choose not to have an end date, but a description of a certain goal to be achieved).


Article 6: Termination of the agreement
This Agreement may be terminated by either party upon (term) notice. The cancellation must be made in writing.


Article 7: Applicable law and Disputes
Dutch law applies to this cooperation agreement.
Any disputes between the parties will be submitted to the competent court in (place).


Article 9: Final provisions
Any changes or additions to this agreement must be agreed in writing by both parties.

This agreement is made and signed in duplicate, at (Place), on (date).


Name Party A Name Party A
Signature SignatureLees meer over het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst op de website van de Kamer van Koophandel


Vergelijkbare Pagina's