Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een contract voor de beëindiging van een dienstverband met wederzijds goedkeuren. Op deze pagina tref je een voorbeeld Vaststellingsovereenkomst. Je kunt dit voorbeeld downloaden en wijzigen naar jouw situatie. 


alle-contracten

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Voorbeeld-vaststellingsovereenkomst

Download de Voorbeeld Vaststellingsovereenkomst in Word. 


Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Als een werknemer 2 jaar ziek is geweest, is het mogelijk om een vaststellingsovereenkomst overeen te komen met elkaar. Door middel van een vaststellingsovereenkomst gaan jullie met wederzijds goedkeuren uit elkaar. In de vaststellingsovereenkomst worden de onderstaande zaken opgenomen:

 • Identificatie van beide partijen: de naam en het adres van de werkgever en de werknemer;
 • Beëindiging: dat de werkgever heeft geïnitieerd om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en wat de reden is voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
 • Geen dringende reden: geef duidelijk aan dat er geen sprake is van een dringende reden voor ontslag (er is geen sprake van een reden voor ontslag op staande voet;
 • Wederzijds goedvinden: geef duidelijk aan dat er sprake is van wederzijds goedvinden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • Datum beëindiging arbeidsovereenkomst: zet de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt in de vaststellingsovereenkomst;
 • Eindafrekening: vermeld dat er een eindafrekening zal worden opgemaakt en wanneer de werknemer deze kan verwachten;
 • Bedenktijd: vermeld dat de werknemer recht heeft op 2 weken bedenktijd, binnen deze periode kan de werknemer terugkomen op de gemaakt afspraken (schriftelijk - zonder opgaaf van redenen)
 • Ondertekening: vermeld de plaats en datum van de ondertekening, de namen en handtekeningen.


Lees meer over het opstellen van een vaststellingsvereenkomst bij ziekte en bekijk het voorbeeld. 


Voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst

Bekijk hieronder de voorbeeld vaststellingsovereenkomst. 


Voorbeeld Vaststellingsovereenkomst - Kop

Ondergetekenden:

Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

en

Naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer

In aanmerking nemende:

 • Dat werknemer sinds (datum) bij werkgever in dienst is, laatstelijk in de functie van (functie) voor (aantal) uur per week tegen een salariëring ter hoogte van € (bedrag) bruto exclusief vakantietoeslag;
 • Dat werknemer sindsdien zijn werkzaamheden met enthousiasme en inzet heeft verricht;
 • Dat de functie is komen te vervallen door een reorganisatie wegens bedrijfseconomische redenen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:


Voorbeeld Vaststellingsovereenkomst - Artikel 1

 • De tussen werknemer en werkgever bestaande arbeidsovereenkomst eindigt met ingang van (datum).
 • Werknemer neemt van (datum) tot (datum) de openstaande vakantiedagen op. Werknemer verklaart hierbij alle vakantiedagen tot aan de beëindigingsdatum te hebben genoten. Werkgever is dan ook geen vergoeding verschuldigd voor openstaande vakantiedagen.
 • Werknemer zal per heden worden vrijgesteld van zijn verplichting tot het uitvoeren van werkzaamheden, onder doorbetaling van zijn salaris, zodat hij zich kan richten op het vinden van een nieuwe baan.


Voorbeeld Vaststellingsovereenkomst - Artikel 2

 • Partijen zullen zich ervoor inzetten een aan werknemer toe te kennen WW-uitkering zoveel als mogelijk veilig te stellen. Werkgever zal in dit verband zorgdragen voor een zorgvuldige invulling van de papieren op basis waarvan de uitkeringsinstantie het recht op een uitkering vaststelt. Werkgever kan uiteraard niet garanderen dat werknemer de uitkering krijgt. Een en ander hangt af van diverse factoren waarop werkgever geen invloed heeft.
 • Werkgever maakt per (datum) een eindafrekening op, waarbij het pro rata vakantiegeld aan werknemer zal worden vergoed. Werkgever zal werknemer op zijn verzoek een in positieve bewoordingen opgesteld getuigschrift en dito referenties verstrekken.
 • Partijen verlenen elkaar over en weer finale kwijting, zodra partijen aan de verplichtingen in gevolge deze overeenkomst hebben voldaan, zodat partijen van elkaar over en weer niets meer te vorderen hebben.


Voorbeeld Vaststellingsovereenkomst - Artikel 3

 • Werknemer zal op geen enkele wijze aan wie dan ook mededeling doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende werkgever, waarvan hij in het kader van zijn werkzaamheden bij werkgever heeft kennisgenomen en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen.
 • Partijen zullen zich ten opzichte van de ander (blijven) gedragen naar de eisen van het normale maatschappelijke verkeer en zich onthouden van negatieve berichtgeving over de ander en verplichten zich om ten opzichte van elkaar en derden volstrekt vertrouwelijk met de inhoud van deze overeenkomst om te gaan.
 • Partijen zullen intern en extern over het vertrek van werknemer aangeven dat wegens de reorganisatie de functie is komen te vervallen en in goed gezamenlijk overleg hebben besloten het dienstverband te beëindigen.
 • Partijen doen afstand van hun recht om vanwege het bepaalde in artikel 6:265 BW ontbinding van deze overeenkomst te vorderen.


Voorbeeld Vaststellingsovereenkomst - Artikel 4

Werknemer heeft een bedenktijd van 14 dagen na tekenen van de vaststellingsovereenkomst. Binnen deze periode kan werknemer zonder opgaaf van redenen schriftelijk terugkomen op de gemaakte afspraken.


Voorbeeld Vaststellingsovereenkomst - Ondertekening

Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud te (Plaats) d.d. (Datum).

Naam Werknemer                                                                                                            Naam Werknemer

Handtekening                                                                                                                     Handtekening

……………………………..                                                                                                           …………………………..Vaststellingsovereenkomst-na-2-jaar-ziekte-voorbeeld

Lees meer over het opstellen van een vaststellingsovereenkomst op de website van de Rijksoverheid


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's