Voorbeeld Bezwaar WOZ

Welkom op de pagina Voorbeeld bezwaar WOZ. Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde vast, wat van invloed kan zijn op verschillende belastingen en heffingen. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat de WOZ-waarde van je woning correct is vastgesteld.

Als je het idee hebt dat de vastgestelde WOZ-waarde te hoog is, dan kun je bezwaar maken. Op deze pagina vind je informatie over de verschillende gronden waarop je bezwaar kunt maken, tips bij het indienen van bezwaar en antwoorden op veelgestelde vragen over de WOZ-waarde.


voorbeeld-bezwaar-woz

Inhoudsopgave

Stappenplan indienen Bezwaar WOZ

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking kan leiden tot een lagere belastingaanslag. Het kan zijn dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld door de gemeente, bijvoorbeeld omdat er geen rekening is gehouden met waardedrukkende factoren of omdat de vergelijkbare woningen niet goed aansluiten bij de eigen woning. Het indienen van een bezwaar kan in dat geval leiden tot een lagere WOZ-waarde en dus een lagere belastingaanslag.

Stappenplan:

 1. Controleer de gegevens op de WOZ-beschikking: Controleer de gegevens op de WOZ-beschikking goed. Klopt de vastgestelde waarde en zijn alle gegevens juist? Mocht er iets niet kloppen, neem dan contact op met de gemeente om dit te laten corrigeren.
 2. Verzamel bewijsmateriaal: Verzamel bewijsmateriaal om aan te tonen dat de vastgestelde WOZ-waarde te hoog is. Denk hierbij aan recente verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt of een taxatierapport.
 3. Maak gebruik van ons voorbeeld bezwaarschrift: Maak gebruik van ons voorbeeld bezwaarschrift om snel en eenvoudig bezwaar in te dienen tegen de WOZ-beschikking. Pas het bezwaarschrift aan naar de specifieke situatie en voeg het bewijsmateriaal toe.
 4. Dien het bezwaarschrift in: Dien het bezwaarschrift binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking in bij de gemeente. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.
 5. Behandeling van het bezwaar: De gemeente zal het bezwaarschrift behandelen en eventueel om aanvullende informatie vragen. Na de behandeling van het bezwaarschrift zal de gemeente een beslissing nemen en deze schriftelijk aan je bekend maken.
 6. Eventueel beroep aantekenen: Mocht je het niet eens zijn met de beslissing op het bezwaarschrift, dan kun je binnen zes weken na de dagtekening van de beslissing in beroep gaan bij de rechtbank.


Voorbeeld Bezwaar WOZ Argumenten

Als je het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde van je woning, is het mogelijk om bezwaar te maken. Er zijn verschillende gronden waarop je bezwaar kunt maken tegen de WOZ-waarde. Hieronder staan 10 mogelijke gronden waarop je bezwaar kunt maken. Door te kijken naar deze mogelijke gronden en te bepalen welke van toepassing zijn op jouw situatie, kun je sterker staan bij het indienen van een bezwaar.

 1. De vastgestelde waarde is te hoog in vergelijking met de werkelijke verkoopwaarde van de woning op de peildatum.
 2. Er is geen rekening gehouden met waardedrukkende factoren, zoals achterstallig onderhoud, ernstige overlast van bijvoorbeeld verkeer of overhangende bomen, of de aanwezigheid van asbest.
 3. De WOZ-waarde is ten onrechte gebaseerd op vergelijkbare woningen die niet vergelijkbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze op een andere locatie staan of omdat er verschillen zijn in grootte, staat van onderhoud, bouwjaar, etc.
 4. Er is sprake van dubbele belasting, bijvoorbeeld omdat een aanslag al is opgelegd voor dezelfde periode of omdat er sprake is van een overlap met een andere heffing.
 5. Er is sprake van een fout in de berekening van de WOZ-waarde, bijvoorbeeld doordat een verkeerd oppervlakte is gebruikt of doordat er een fout zit in de gehanteerde formules.
 6. Er is sprake van een waardedrukkende situatie, zoals ernstige overlast van bijvoorbeeld verkeer of overhangende bomen, of de aanwezigheid van asbest.
 7. Er is sprake van verouderde of onjuiste informatie over de woning, bijvoorbeeld over het aantal kamers of de staat van onderhoud.
 8. Er zijn verbouwings- of renovatiewerkzaamheden aan de woning uitgevoerd die nog niet zijn meegenomen in de WOZ-waarde.
 9. De waarde is gebaseerd op een verkeerde peildatum, bijvoorbeeld doordat de waarde van vergelijkbare woningen op een andere datum is vastgesteld.
 10. Er zijn bijzondere omstandigheden waardoor de vastgestelde waarde niet reëel is, zoals een zeer slechte staat van onderhoud of een afwijkende bestemming van het pand.


Voorbeeld Bezwaar WOZ Brieven

voorbeeld-bezwaar-woz

Download voorbeeld bezwaar WOZVoorbeeld Bezwaar WOZ - De vastgestelde waarde is te hoog

Plaats, Datum

Betreft: bezwaar WOZ


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde van mijn woning. Ik ben van mening dat de vastgestelde waarde te hoog is in vergelijking met de werkelijke verkoopwaarde van mijn woning op de peildatum.

Op de peildatum van [datum] is mijn woning getaxeerd op een waarde van [bedrag]. Deze waarde is naar mijn mening onjuist, omdat de werkelijke verkoopwaarde van mijn woning op dat moment lager was. Recentelijk is er een vergelijkbare woning in mijn buurt verkocht voor een bedrag van [bedrag]. Deze woning is vergelijkbaar met mijn woning wat betreft grootte, staat van onderhoud, ligging en voorzieningen. Op basis van deze verkoopprijs ben ik van mening dat de vastgestelde WOZ-waarde van mijn woning te hoog is.

Daarom verzoek ik u om de WOZ-waarde van mijn woning te herzien en de waarde te verlagen naar de werkelijke verkoopwaarde op de peildatum.

In afwachting op uw reactie,

Met vriendelijke groet,


(naam)

(handtekening)


Voorbeeld Bezwaar WOZ - waardedrukkende factoren

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde van mijn woning. Ik ben van mening dat er geen rekening is gehouden met waardedrukkende factoren, zoals achterstallig onderhoud.

De staat van onderhoud van mijn woning is de afgelopen jaren verslechterd. Er zijn verschillende reparaties en renovaties nodig, waardoor de woning in mindere staat verkeert dan vergelijkbare woningen in mijn buurt. Het achterstallige onderhoud heeft een aanzienlijk effect op de waarde van de woning.

Ik verzoek u dan ook om de WOZ-waarde van mijn woning te herzien en rekening te houden met het achterstallig onderhoud en de waardedrukkende factoren die hierdoor zijn ontstaan.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]


Voorbeeld Bezwaar WOZ - vergelijkbare woningen

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde van mijn woning. Ik ben van mening dat de WOZ-waarde ten onrechte is gebaseerd op vergelijkbare woningen die niet vergelijkbaar zijn.

De vergelijkbare woningen waarmee mijn woning is vergeleken zijn niet vergelijkbaar op basis van locatie, grootte, staat van onderhoud, bouwjaar en/of voorzieningen. Bovendien is er geen rekening gehouden met verschillen tussen de woningen, zoals afwerking, indeling en uitzicht. Hierdoor is de WOZ-waarde van mijn woning te hoog vastgesteld.

Ik verzoek u daarom om de WOZ-waarde van mijn woning te herzien en de vastgestelde waarde te baseren op werkelijk vergelijkbare woningen in mijn buurt.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]


Voorbeeld Bezwaar WOZ - dubbele belasting

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde van mijn woning. Ik ben van mening dat er sprake is van dubbele belasting.

Ten eerste heb ik al een aanslag ontvangen voor dezelfde periode waarvoor de WOZ-waarde is vastgesteld. Dit betreft bijvoorbeeld een aanslag voor de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting, rioolheffing of andere gemeentelijke heffing. Door het opnieuw heffen van een belasting over dezelfde periode, wordt er feitelijk dubbel belasting geheven. Hierdoor is de vastgestelde WOZ-waarde te hoog.

Daarnaast is er sprake van een overlap met een andere heffing, waardoor ik dubbel belast word voor dezelfde periode. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een erfpachtconstructie, waarbij zowel de WOZ-waarde als een periodieke erfpachtcanon worden berekend over dezelfde waarde. Ook kan er sprake zijn van dubbele belasting als gevolg van gemeentelijke of provinciale heffingen die al in mindering hadden moeten worden gebracht op de WOZ-waarde.

Ik verzoek u dan ook om de WOZ-waarde van mijn woning te herzien en rekening te houden met deze dubbele belasting.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]


Voorbeeld Bezwaar WOZ - incorrecte waardebepaling

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde van mijn woning. Ik ben van mening dat de vastgestelde WOZ-waarde te hoog is omdat er sprake is van een incorrecte waardebepaling.

Uit het taxatieverslag blijkt dat de WOZ-waarde is bepaald op basis van een incorrecte oppervlakteberekening van mijn woning. De oppervlakte van mijn woning is namelijk kleiner dan de in het taxatieverslag genoemde oppervlakte. Hierdoor is de vastgestelde WOZ-waarde te hoog.

Ik heb zelf de juiste oppervlakte van mijn woning opgemeten en kom tot een oppervlakte die significant kleiner is dan de oppervlakte zoals vermeld in het taxatieverslag. Ik heb hierbij rekening gehouden met de juiste meetinstructies en gebruik gemaakt van een professionele meetlat.

Ik verzoek u dan ook om de WOZ-waarde van mijn woning te herzien en rekening te houden met de juiste oppervlakte van mijn woning zoals door mij gemeten.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan ben ik uiteraard bereid om nadere toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]


Tips bij het indienen van Bezwaar WOZ 

Het indienen van bezwaar tegen de WOZ-waarde van je woning kan een lastige en tijdrovende procedure zijn. Om je hierbij te helpen hebben we een aantal tips op een rijtje gezet:

 1. Verzamel bewijs: Zorg dat je voldoende bewijs hebt om je bezwaar te onderbouwen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om vergelijkbare woningen in de buurt die tegen een lagere prijs zijn verkocht of een taxatierapport van een erkend taxateur.
 2. Maak gebruik van deskundigen: Het kan nuttig zijn om de hulp in te schakelen van een jurist of een taxateur om je bezwaar kracht bij te zetten. Zij kunnen je helpen met het verzamelen van bewijs en het opstellen van een bezwaarschrift.
 3. Dien tijdig bezwaar in: Houd de deadline voor het indienen van bezwaar goed in de gaten en zorg dat je tijdig bezwaar indient. In de meeste gevallen is dit binnen zes weken na de datum waarop de WOZ-beschikking is vastgesteld.
 4. Wees specifiek: Zorg dat je in je bezwaarschrift duidelijk en specifiek aangeeft waarom je de vastgestelde WOZ-waarde betwist. Geef concrete voorbeelden en onderbouw je bezwaar met bewijs.
 5. Blijf beleefd: Hoewel het begrijpelijk is dat je gefrustreerd kunt raken van een te hoge WOZ-waarde, is het belangrijk om beleefd te blijven. Houd in je bezwaarschrift een zakelijke toon en vermijd emoties.


FAQ Voorbeeld Bezwaar WOZ 

Hoe schrijf je een bezwaarschrift WOZ?

Om een bezwaarschrift WOZ op te stellen, kun je gebruik maken van verschillende voorbeeldbrieven die op het internet te vinden zijn. Het is belangrijk om hierbij specifieke informatie te vermelden, zoals de WOZ-waarde van jouw woning, de peildatum en de reden(en) waarom je bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde.

Wanneer moet ik bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Je moet binnen zes weken na de datum van de WOZ-beschikking bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Het is belangrijk om dit op tijd te doen, omdat je anders geen bezwaar meer kunt maken.

Wat kan ik doen als mijn bezwaar tegen de WOZ-waarde wordt afgewezen?

Als je bezwaar tegen de WOZ-waarde wordt afgewezen, kun je beroep instellen bij de rechtbank. Het is hierbij verstandig om een specialist in te schakelen die je kan bijstaan bij de procedure.

Is het inschakelen van een specialist bij het indienen van bezwaar noodzakelijk?

Het is niet noodzakelijk om een specialist in te schakelen bij het indienen van bezwaar, maar het kan wel verstandig zijn. Een specialist kan je helpen om een sterk bezwaarschrift op te stellen en je bijstaan bij de procedure als je bezwaar wordt afgewezen.

Wat is het verschil tussen de WOZ-waarde en de verkoopwaarde van mijn woning?

De WOZ-waarde is een schatting van de waarde van jouw woning op een bepaalde peildatum, die wordt gebruikt voor belastingdoeleinden. De verkoopwaarde is de prijs die jouw woning zou opleveren als deze op dat moment verkocht zou worden.

Welke argumenten zijn er voor bezwaar WOZ?

Er zijn verschillende argumenten die je kunt gebruiken voor bezwaar tegen de WOZ-waarde. Bijvoorbeeld: achterstallig onderhoud, waardedrukkende factoren (zoals overlast of asbest), onjuiste vergelijking met andere woningen en dubbele belasting.

Is het slim om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde?

Het kan slim zijn om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde als je denkt dat deze te hoog is. Als de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, betaal je namelijk meer belasting dan nodig is. Het kan dus de moeite waard zijn om bezwaar te maken en te kijken of de WOZ-waarde kan worden verlaagd.

Handige linkjes


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's