Concurrentiebeding Bij Ontslag

Concurrentiebeding bij ontslag - in beginsel kan het concurrentiebeding alleen nog maar worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In standaard arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan het concurrentiebeding dus niet worden opgenomen.


Concurrentiebeding Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd

Een concurrentiebeding kan in beginsel worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij contracten voor bepaalde tijd wil men voorkomen dat de werknemer in het nadeel wordt gesteld door aan de ene kant geen vastigheid te krijgen, maar aan de andere kant wel beperkt wordt om ergens anders te kunnen gaan werken. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Concurrentiebeding Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen een concurrentiebeding worden opgenomen als daarbij een schriftelijke motivering wordt gevoegd waaruit blijkt dat het beding “ noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen”. De noodzaak vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen moet bestaan op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen, alsook op het moment dat er een beroep op wordt gedaan.


Zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen

De praktijk zal moeten leren wat precies gezien wordt als zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.  

Bij deze belangen kunt u in de richting denken van functies waarin de werknemer over gevoelige bedrijfsinformatie beschikt, commerciële functies en functies met specifieke unieke productkennis. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld werkt bij een bedrijf, waarin met een bepaald uniek product wordt gewerkt, kan het zijn dat dit bedrijf gegronde redenen heeft waarom de werknemer niet bij een concurrent kan werken. De motivering wordt dan helder op papier gezet, eventueel aangevuld met een lijst van concurrenten waar dit voor geldt.


Tips concurrentiebeding bij ontslag

Het is dus belangrijk om na te gaan of u zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft om uw werknemer met een contract voor bepaalde tijd een concurrentiebeding te geven. Wanneer u twijfelt of u zwaarwegende belangen heeft, kunt u dit bespreken met uw advocaat of jurist. Deze zal u meer informatie kunnen geven en u kunnen ondersteunen in het opstellen van het concurrentiebeding en de bijlage waarin de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen worden omschreven. Wanneer u alles goed van te voren heeft besproken en uzelf goed heeft laten inlichten komt u later niet voor verassingen te staan. De zwaarwegende belangen moeten dus gelden op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt afgesloten en ook op het moment dat er beroep wordt gedaan op het concurrentiebeding.


Ga je weer op zoek naar een nieuwe baan en heb je hulp nodig bij het solliciteren? Bekijk onze diverse gratis CV voorbeelden en de voorbeeld sollicitatiebrieven

Voorbeeld Concurrentiebeding bij ontslag bepaalde tijd

De ondertekenden:

1.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werknemer,

En

2.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werkgever,


Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:


Artikel 1

In de functie van (FUNCTIENAAM) heeft werknemer toegang tot bedrijfsspecifieke informatie, welke bij een indiensttreding bij een directe concurrent zal leiden tot een ongerechtvaardigde voorsprong in de concurrentiestrijd waarin werkgever zich bevindt. Werkgever heeft daarom een zwaarwegend bedrijfsbelang om een concurrentiebeding af te spreken.

 

Artikel 2

Het is werknemer daarom verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever gedurende en binnen een tijdvak van één jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, in welk beroep of in welke hoedanigheid dan ook, al dan niet structureel, direct of indirect, voor eigen rekening of in dienst of opdracht van een ander, tegen vergoeding:

  • Werkzaamheden te verrichten voor een onderneming die gelijke of gelijksoortige producten of diensten vervaardigt, aanbiedt of verhandelt;
  • Met klanten en/of relaties van werkgever, direct of indirect, op enigerlei wijze samen te werken en/of overeenkomsten te sluiten ter zake werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan of concurrerend zijn met de werkzaamheden die werkgever pleegt te verrichten dan wel hen ter zake te benaderen;
  • Personeel van werkgever functies aan te bieden;
  • Gebruik te maken of door anderen te laten maken, van tijdens het dienstverband opgedane kennis of informatie omtrent procedures, administratieve technieken of andere relevante informatie van het bedrijf van werkgever.


Artikel 3

Bij overtreding van dit concurrentiebeding is werknemer jegens werkgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 5.000, - per overtreding, te vermeerderen met EUR 500, - voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding eventueel voortduurt. Werkgever heeft onverminderd het recht naast een boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 4

  • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
  • Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te (Plaats).


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (Plaats) op (datum)

Naam Werknemer                                                                                                        Naam Werkgever          

Handtekening Werknemer                                                                                        Handtekening Werkgever

__________________                                                                                                 __________________


Voorbeeld Concurrentiebeding bij ontslag onbepaalde tijd

De ondertekenden:

1.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werknemer,

En

2.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werkgever,


Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:


Artikel 1

In de functie van (FUNCTIENAAM) heeft werknemer toegang tot bedrijfsspecifieke informatie, welke bij een indiensttreding bij een directe concurrent zal leiden tot een ongerechtvaardigde voorsprong in de concurrentiestrijd waarin werkgever zich bevindt.

 

Artikel 2

Het is de werknemer verboden om een soortgelijke functie uit te oefenen bij een soortgelijke werkgever in een straal van (aantal) kilometer van de vestiging alwaar de werknemer zijn werkzaamheden heeft verricht. Dit verbod geldt voor een periode van (aantal) maanden na het beëindigen van het dienstverband.

 

Artikel 3

Bij overtreding van dit concurrentiebeding is werknemer jegens werkgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 5.000, - per overtreding, te vermeerderen met EUR 500, - voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding eventueel voortduurt. Werkgever heeft onverminderd het recht naast een boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 4

  • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
  • Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te (Plaats).


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (Plaats) op (datum)

Naam Werknemer                                                                                                        Naam Werkgever          

Handtekening Werknemer                                                                                        Handtekening Werkgever

__________________                                                                                                 __________________Concurrentiebeding-bepaalde-tijd
Concurrentiebeding-onbepaalde-tijd


Lees meer over het concurrentiebeding bij ontslag op de site van de FNV


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's