Overeenkomst Financial Lease

Bekijk alle voorbeeld contracten


Een voorbeeld Overeenkomst Financial Lease. Onder aan de pagina kunt u het voorbeeld downloaden in Word. 


Overeenkomst Financial Lease

Partijen:

1 de besloten vennootschap A BV, statutair gevestigd te __________ en aldaar kantoorhoudende aan de __________ nr. __, hierna te noemen: A;

2 de besloten vennootschap B BV, statutair gevestigd te __________en aldaar kantoorhoudende aan de __________nr. __, hierna te noemen: B;

3 de Heer C, wonende te __________ aan de __________ nr. __ en zijn bedrijf uitoefende te __________ aan de __________ nr. __, hierna te noemen: C;

in aanmerking nemende:

dat C over de na te noemen zaken wenst te beschikken;

dat A bereid is deze zaken te verkopen en te leveren;

dat B bereid is deze transactie aldus te financieren dat A haar deze zaken zal verkopen en leveren om deze vervolgens op basis van financial leasing aan C in gebruik te geven;

zijn overeengekomen als volgt:

 

I Koop en verkoop financial lease

1 A verkoopt aan B, gelijk B van A koopt, de navolgende zaken (hierna ook te noemen: de zaken):

____________________.

2 A verklaart dat deze zaken haar in eigendom toebehoren, dat er geen eigendomsvoorbehoud of beperkt recht van een derde op rust en dat zij vrij zijn van beslag, huur en van andere lasten en beperkingen.

3 De overdracht en de aflevering van de zaken door A aan B geschiedt door afgifte (eventueel: - waaronder steeds te verstaan afgifte met inbegrip van de voor gebruik benodigde montage -) van die zaken aan C.

Deze afgifte van de zaken bij C zal heden (of: op ____) door A en voor rekening van A (of:  B) geschieden op de door C aan te wijzen plaats.

4 De koopsom bedraagt ____ en (twee mogelijkheden worden geredigeerd:)

of: wordt inclusief de terzake verschuldigde omzetbelasting uiterlijk bij afgifte aan C, door B aan A voldaan.

of: is reeds inclusief de terzake verschuldigde omzetbelasting door A van B ontvangen, op grond waarvan A aan B bij deze volledige en onvoorwaardelijke kwijting verleent.

5 A verbindt zich ertoe dat de zaken die zij overdraagt en aflevert beantwoorden aan deze overeenkomst financial lease en daarmee voldoen aan de wettelijke conformiteitseisen. Eventueel: Onder afstand van het recht om zich op overmacht te beroepen anders dan ter zake van een vordering tot nakoming garandeert A dat ____________________.

Eventuele opties overeenkomst financial lease:

(of overeenkomst financial lease:) A is noch contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk voor schade van B ten gevolge of naar aanleiding van deze overeenkomst financial lease, anders dan bij wijze van vervangende schadevergoeding tot maximaal de koopprijs als vermeld hierboven sub 4, zulks behoudens opzet of grove schuld van A of een statutair directeur van A.

(of overeenkomst financial lease:) A is niet aansprakelijk voor schade van B die het gevolg zou kunnen zijn van eventuele gebreken aan de op grond of naar aanleiding van deze overeenkomst financial lease geleverde zaken, zulks behoudens opzet of grove schuld van A of een statutair directeur van A.

6 A neemt bij deze kennis van de mededeling van de cessie van B aan C onder voorbehoud van het recht van pand ten gunste van B als bedoeld in onderdeel II sub k.

Voorts neemt hij bij deze de schulden van B over als bedoeld in onderdeel II sub k.

Ten aanzien van eventuele vervangende overdrachts- en afleveringsverplichtingen geldt dat C kan eisen dat A deze jegens B nakomt.

7 Eventueel overeenkomst financial lease: Op dit onderdeel I van het contract zijn van toepassing de :)

of: aan dit contract gehechte

of: aan B en C ter hand gestelde

Algemene Voorwaarden van A, waarmede alle partijen volledig bekend zijn, zulks behoudens afwijkende bepalingen in dit onderdeel van het contract.

8 Op deze overeenkomst financial lease is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bij voorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking, zullen worden beslecht door

(één mogelijkheid wordt geredigeerd)

de rechtbank te __________, zulks behoudens voorzover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

 

II Financial lease

a) B geeft de in onderdeel I sub 1 genoemde zaken (hierna ook te noemen: de zaken) in gebruik aan C, die de zaken van B in gebruik aanvaardt en wel voor de termijn van __ maanden, ingaande op heden (of: de in sub 3 van onderdeel I bepaalde dag van afgifte aan C, althans voor het geval afgifte aan C op die dag onverhoopt niet gerealiseerd mocht worden, de wel gerealiseerde dag van afgifte, dit met dien verstande dat deze overeenkomst financial lease wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de afgifte aan C niet uiterlijk ____ zal zijn gerealiseerd). C houdt de zaken terstond bij ontvangst voor B als eigenares.

b) De gebruiksprijs bedraagt voor de gehele duur van het gebruik ___ (zegge __________) exclusief omzetbelasting en zal door C inclusief omzetbelasting worden voldaan in de navolgende termijnen: ____________________..

c) Alle betalingen aan B zullen geschieden zonder verrekening of ander voorbehoud en wel op de volgende wijze:

_____________________________________________

d) B blijft eigenaar van de zaken gedurende de gehele looptijd van deze overeenkomst financial lease, met inachtneming van het hierna in sub p  bepaalde.

e) Eventueel: Het is aan C niet toegestaan, ook niet voorwaardelijk, om de eigendom van de zaken over te dragen of te verpanden.

Eventueel: Het is aan C niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van B de zaken in gebruik te geven aan een derde of zich daartoe te verplichten.

Eventueel: Het is aan C niet toegestaan een of meer de zaken al dan niet aard- of nagelvast zodanig te verbinden met de grond en/of het gebouw aan de __________ nr. ____ te __________ of met enige andere roerende of onroerende zaak dat een of meer van de zaken hun zelfstandigheid verliezen door bestanddeel van een of meer andere zaken te worden; onverminderd deze verplichting legt C voor het geval toch zo"n hechte verbinding met een onroerend goed mocht ontstaan terstond daarna een verklaring over van de eventuele hypotheekhouder ten aanzien van dat goed ertoe strekkende dat hij afstand doet van zijn recht van verhaal op de nagetrokken zaak of de nagetrokken zaken ten behoeve van de lessor.

Eventueel: Slechts met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van B zal C gerechtigd zijn de plaats waar de zaken zich overeenkomstig de plaats van afgifte aan C bevinden te wijzigen of de onroerende zaak waarin zij zijn geplaatst te vervreemden of met hypotheek te bezwaren.

C is verplicht te gedogen, dat door B aan de zaken een kenteken wordt aangebracht, waaruit op voor derden kenbare wijze het eigendomsrecht van B kan blijken; C mag dit kenteken niet verwijderen tijdens de duur van deze overeenkomst financial lease.

C is verplicht tegenover derden, zoals beslagleggende schuldeisers, te doen blijken van het eigendomsrecht van B op de zaken, zodra het gevaar bestaat, dat een derde de zaken gaat beschouwen als eigendom van C.

Kosten gemaakt ter waarborging van de rechten van B tegenover derden, komen voor rekening van C.

f) Vanaf het moment van afgifte van de zaken aan C als bedoeld in onderdeel I sub 3, zijn deze geheel voor risico van C.

C blijft ondanks - al of niet toerekenbaar - tekortschieten van A, nietigheid of vernietigbaarheid van de overeenkomst financial lease met A, beschadiging of verlies van de zaken, verplicht de in onderdeel I sub 2 bedoelde termijnen gedurende de daar bedoelde periode aan B te voldoen.

g) C zal de zaken behoorlijk dienen te onderhouden en alle kosten voor onderhoud en reparatie voor zijn rekening te nemen, onverminderd zijn eventuele rechten jegens A dienaangaande.

B heeft te allen tijde toegang tot de ruimte, waarin de zaken zich bevinden ten einde zich te vergewissen van de naleving van de verplichting.

h Eventueel: C zal de zaken ten gunste van B als verzekerde verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, brand en diefstal en ook tegen schade wegens eventuele aansprakelijkheid van B voor deze zaken uit welke hoofde dan ook.

C is desgevraagd verplicht de polissen en de premiekwitanties met betrekking tot deze verzekeringen aan B te tonen.

i C vrijwaart B tegen alle aanspraken van derden jegens B terzake van vergoeding van schade in samenhang met de zaken, zulks behoudens verwijtbaarheid van de schade aan B.

j C is bevoegd in en aan de zaken wijzigingen en toevoegingen aan te brengen, tenzij de waarde van de zaken als zodanig daardoor zou verminderen, een en ander met dien verstande dat deze als bestanddeel van de zaken eigendom worden van B zonder dat C ter zake enige aanspraak wegens ongerechtvaardigde verrijking kan doen gelden.

k B cedeert bij deze aan C haar rechten op eventuele vruchten uit de zaken vanaf de in onderdeel I sub 3 bedoelde afgifte benevens alle rechten die B te dienste staan bij schending van de conformiteits- en garantieverplichtingen door A, zoals rechten op reparatie en schadevergoeding, zulks met dien verstande dat ten aanzien van eventuele verplichtingen tot vervangende schadevergoeding geldt, dat B ter zake het recht op pand voorbehoudt, een en ander tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van C jegens B uit hoofde van na te melden financial leasing en met de opmerking dat de verpanding bij deze aan C medegedeeld is.

Voor zover soortgelijke conformiteits- en garantieverplichtingen uit hoofde van de financial lease eveneens op B zouden rusten, stemt C er bij deze mee in, dat deze schulden worden overgenomen door A.

l Voorzover ter zake van de verplichtingen van A ingevolge deze overeenkomst financial lease, C geen aktie heeft en B wel, zal B, voorzover het belang van de aktie zulks rechtvaardigt en C hierom schriftelijk verzoekt, zodanig handelen, dat een rechtsvordering terzake ten behoeve van C wordt ingesteld en dat de revenuen daarvan aan C toekomen voorzover B daar zelf geen aanspraak op heeft, zulks na voorafgaande zekerheidsstelling door C voor de proceskosten van B en de eventuele proceskostenveroordeling ten gunste van A ten laste van B.

m Eventueel: B is noch contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk voor schade van C ten gevolge of naar aanleiding van deze overeenkomst financial lease, zulks behoudens opzet of grove schuld van B of een statutair directeur van B.

Eventueel: Ten gunste van A bedingt B voorts dat A noch contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk is jegens C voor schade van C ten gevolge of naar aanleiding van deze overeenkomst financial lease, anders dan bij wijze van vervangende schadevergoeding tot maximaal de koopprijs als vermeld in onderdeel I sub 4, zulks behoudens opzet of grove schuld van A of een statutair directeur van A.

n Alle onkosten, belastingen, heffingen en dergelijke, waaronder begrepen de omzetbelasting, welke uit deze gebruiksovereenkomst financial lease, het bezit en het gebruik van de zaken voortvloeien, zijn voor rekening van C.

o Bij niet tijdige voldoening van enige betaling van een opeisbaar bedrag is C over het achterstallige bedrag een percentage verschuldigd van __% per maand wegens rente te rekenen vanaf de dag waarop C in gebreke is tot en met de dag der betaling, zulks te vermeerderen met eventuele buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de vervallen hoofdsom met een minimum van ____ per aanmaning of andere incassohandeling, en te vermeerderen met eventuele gerechtelijke kosten. Een gedeelte van een maand wordt gerekend als een gehele maand.

p Eventueel: C doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht om om welke reden ook vernietiging of ontbinding van deze gebruiksovereenkomst financial lease te vorderen.

Tussentijdse opzegging van deze overeenkomst financial lease door C is niet toegestaan.

Een verhindering van C om van de zaken het genot te hebben of deze te gebruiken - zelfs op grond van hem rechtens niet toe te rekenen oorzaken - zal geen invloed hebben op het voortduren van deze overeenkomst fiancial lease op de verschuldigdheid van de prijs.

q C heeft, mits hij al zijn verplichtingen uit deze overeenkomst financial lease stipt is nagekomen, het recht de zaken te kopen, hetzij gedurende de looptijd dezer overeenkomst tegen betaling van een door B vast te stellen koopprijs, door welke koop en de daarop volgende overdracht en aflevering aan C deze gebruiksovereenkomst eindigt, hetzij na afloop van de hiervoor sub a genoemde gebruiksperiode tegen een koopprijs van ____ (zegge: __________) exclusief omzetbelasting.

Wanneer C van zijn recht tot koop gebruik wenst te maken, dient hij daarvan mededeling te doen aan B, dit schriftelijk en minstens ____ weken van te voren. De betaling van de koopsom dient terstond bij de koop plaats te hebben ter gelegenheid waarvan B de zaken aan C zal overdragen en afleveren, met inbegrip van eventuele toevoegingen en vervangen onderdelen, als bedoeld in sub j. B verplicht zich er nu reeds toe dat de zaken alsdan volledig onbeslagen en onbezwaard zullen zijn en vrij van huur en andere lasten of beperkingen.

Wanneer C geen gebruik maakt van de koopoptie, is C verplicht de zaken op zijn kosten in goede staat - normale slijtage in aanmerking genomen - af te geven aan B of aan een door B aangewezen derde in Nederland. Het demonteren, het inpakken en het transport van de te retourneren zaken geschiedt voor rekening en risico van C. C is niettemin verplicht, indien B zulks verlangt, te gedogen dat de zaken na het einde van de gebruiksovereenkomst nog gedurende ten hoogste __ maanden bij C in bewaring blijven. Gedurende die tijd is C niet meer bevoegd van de zaken gebruik te maken, behoudens een afwijkende schriftelijke afspraak.

r B zal in de navolgende gevallen gerechtigd zijn óf onder instandhouding van deze overeenkomst het totaalbedrag van alle nog resterende gebruikstermijnen met renten, kosten en schaden ineens op te vorderen, óf deze overeenkomst ontbonden te verklaren, in welk geval C verplicht is de zaken onverwijld ter beschikking van B te stellen en B gerechtigd is alsdan de zaken tot zich te nemen ter plaatse, waar deze zich alsdan mocht bevinden en daartoe, zo nodig, de bedrijfsruimte van C te betreden, dit eveneens onder gehoudenheid van C tot vergoeding van renten, kosten en schaden, zulks onverminderd de mogelijkheden die de wet haar voor het overige biedt:

aa het ondanks aanmaning in gebreke blijven van C met de betaling van enig door hem op grond van deze overeenkomst verschuldigd bedrag of met de nakoming van een of meerdere andere bepalingen van deze overeenkomst dan wel schending door C van een of meer bepalingen van deze overeenkomst anderszins;

bb overlijden resp. fusie, liquidatie, zuivere splitsing of afsplitsing van C;

cc boedelafstand door C;

dd aanvraag van surseance van betaling of van het faillissement van C;

ee schuldsanering van C overeenkomstig de Faillissementswet;

ff onjuiste of onvolledige opgave van C aan B voorafgaande of bij het aangaan van deze overeenkomst ter zake van enig relevant feit van dien aard dat B deze overeenkomst niet of niet op dezelfde wijze zou hebben gesloten, indien zij de ware stand van zaken had gekend;

gg conservatoir of executoriaal beslag op een of meer van de zaken ten laste van C;

hh executoriaal beslag op het geheel of een gedeelte van de overige goederen van C;

ii ondercuratelestelling of onderbewindstelling of een vorm van gedwongen schuldsanering van C;

jj verlies van een of meer van de zaken of zodanige beschadiging van een of meer van de essentiële zaken dat herstel niet meer verantwoord is.

s Bij het einde van de gebruiksperiode zal C de zaken direct in goede staat, met in achtneming van de normale slijtage, ter beschikking van B stellen en zo B dit verlangt, aan B afgeven op een door B aan te wijzen plaats.

Indien C niet volledig aan zijn verplichtingen tot afgifte in vorenbedoelde goede staat voldoet, zal C verplicht zijn het bedrag der waardevermindering voor zover anders dan door normale slijtage en in verband met de verkeerswaardefluctuaties ontstaan, een en ander zonodig vast te stellen door een door B aan te wijzen deskundige, terstond op eerste verzoek aan B te vergoeden, onverminderd het recht voor C om tegenbewijs te leveren tegen het deskundigenrapport en uit dien hoofde eventueel het te veel betaalde bedrag terug te vorderen.

De kosten van demontering, overbrenging naar de plaats hiervoor bedoeld en alle andere kosten van deze afgifte zijn ten laste van C en zullen - voorzover zij in feite ten laste van B zijn gekomen - terstond door C aan B worden betaald, nadat B de hoogte ervan aan C heeft medegedeeld.

t Eventueel: Op dit onderdeel II van het contract zijn van toepassing de (twee mogelijkheden worden geredigeerd:)

of: aan het contract gehechte

of: aan A en C ter hand gestelde

Algemene Voorwaarden van B, waarmede alle partijen volledig bekend zijn, zulks behoudens afwijkende bepalingen in dit onderdeel van het contract.

u Onderdeel I sub 8 van deze overeenkomst is van overeenkomstige toepassing op de financial lease.

Aldus is overeengekomen en in drievoud ondertekend op __________ te __________.

(A)

(B)

(C)

Download de voorbeeld overeenkomst financial lease in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.