Voorbeeld Telefooncontract

Bekijk alle voorbeeld contracten


Een voorbeeld telefooncontract. U kunt dit voorbeeld onder aan de pagina downloaden in Word. Dit contract wordt tussen werkgever en werknemer overeen gekomen wanneer er een mobiele telefoon in bruikleen wordt gegeven. In het contract worden afspraken gemaakt over onder andere het gebruik, de duur en wat er gebeurd bij diefstal of verlies. 


Bekijk voorbeeld Telefooncontract

De ondertekenden:

 

1.       (Naam werkgever) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen werkgever,

 

en

 

2.       (Naam werknemer) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen werknemer,

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

 

Werkgever en werknemer hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

 

Artikel 1

1.            De werkgever heeft een (type telefoon) met een (type abonnement) abonnement van (provider) aan werknemer ter beschikking gesteld.

2.            Het mobiele nummer is (nummer)

3.            Deze overeenkomst behoudt haar geldigheid voor iedere andere telefoon die ter (tijdelijke) vervanging van de mobiele telefoon in de plaats wordt gesteld.

 

Artikel 2

1.            Deze overeenkomst gaat in op (datum) en is voor onbepaalde tijd overeengekomen.

2.            Werkgever stelt de telefoon inclusief abonnement ter beschikking voor zakelijk bellen, gebeld worden en eventueel zakelijk sms-en.

3.            Werkgever stelt de telefoon beschikbaar voor zakelijk gebruik. Het is de werknemer niet toegestaan om de telefoon voor privé-doeleinden te gebruiken. Privé bellen en SMS-en is strikt verboden.

4.            Het is werknemer niet toegestaan informatiediensten, 0900 en 0800 nummers te bellen en/ of gebruik te maken van Internet diensten.

5.            Indien uit welke hoofde dan ook door de werkgever wordt geconstateerd dat lid 3 en/ of 4  door de werknemer wordt overtreden dan worden de daadwerkelijk gemaakte kosten, eventueel vermeerderd met administratiekosten direct afgetrokken van het eerstvolgende salaris.

6.            Werkgever verlangt van werknemer een goede telefonische bereikbaarheid.

 

Artikel 3

Werknemer dient zorgvuldig met het mobiel telefoontoestel om te gaan en het toestel conform de gebruiksaanwijzingen te gebruiken. Bij anders dan voorgeschreven gebruik van het mobiel telefoontoestel en/of grove nalatigheid ten aanzien van het gebruik en onderhoud, behoudt werkgever zich het recht voor de ter beschikkingstelling van het toestel onverwijld te beëindigen.

 

Artikel 4

Ingeval van verlies of diefstal van het mobiel telefoontoestel is werknemer aansprakelijk voor alle kosten met betrekking tot het mobiel telefoontoestel waarin begrepen de kosten van vervanging van een gelijkwaardig toestel. De kosten worden in dit geval van het eerstvolgende salaris ingehouden.

 

Artikel 5

Bij beëindiging van de dienstbetrekking dient werknemer het mobiel telefoontoestel onverwijld bij werkgever in te leveren. Alle na het beëindigen van het dienstverband gemaakte kosten tot het moment van inleveren van het mobiel telefoontoestel bij werkgever komen voor rekening van de werknemer.

 

De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te (Plaats)  op (Datum).

 

 

 

Handtekening werkgever                                                                          Handtekening werknemer

 

Download het voorbeeld telefooncontract in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.