Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst


button-alle-contracten

Op deze pagina treft u een voorbeeld samenwerkingsovereenkomst voor een afnemer van bepaalde producten en de leverancier. In dit geval wordt er bij bepaalde targets een korting in percentage van de omzet afgesproken. 


Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst Kop

Samenwerkingsovereenkomst

De ondergetekenden: (BEDRIJF), gevestigd en kantoorhoudende te (PLAATS), (STRAAT & HUISNUMMER), (POSTCODE)

(hierna verder te noemen: ”(BEDRIJF 1”)

en

Naam bedrijf : (BEDRIJF)

Adres vestiging : (STRAAT & HUISNUMMER), (POSTCODE & PLAATS)

KvK- inschrijfnummer : 71074392- (hierna te noemen: “BEDRIJF 2”) zijn overeengekomen als volgt:

Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst artikel 1

Artikel 1 Product

- Deze overeenkomst heeft betrekking op de verkoop van (OMSCHRIJVING PRODUCTEN) door (BEDRIJF 2) en de beloning door (BDDRIJF 1) voor de actieve verkoopinspanningen van de (BEDRIJF 2) bij de verkoop van deze (BEDRIJF 1) producten aan de consument.

Artikel 2 voorbeeld samenwerkingsovereenkomst artikel 2

Artikel 2 duur samenwerkingsovereenkomst

Deze overeenkomst vangt aan op (DATUM) en eindigt van rechtswege op (DATUM) en heeft betrekking op de verkoop van (omschrijving producten) afgenomen van een door de (BEDRIJF 2) gekozen grossier waaraan (BEDRIJF 1) rechtstreeks levert (hierna: de “Producten”).

Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst Artikel 3

Artikel 3 Grossier

Op de aanvangsdatum van deze overeenkomst is/ zijn de grossier(s) van (BEDRIJF 2) (NAAM GROSSIER). Indien (BEDRIJF 2) besluit de Producten in te kopen bij een andere grossier dan haar huidige grossier(s) dient (BEDRIJF 1) hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. (BEDRIJF 1) behoudt zich in dat geval het recht voor de afspraken omtrent de vergoedingen te wijzigen of de overeenkomst te beëindigen.

Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst Artikel 4

Artikel 4 vergoeding

Vergoeding: (BEDRIJF 2) ontvangt onderstaande vergoeding indien voldaan wordt aan onderstaande tegenprestaties:

Afgesproken met (CONTACTPERSOON) dat zij de volgende vergoeding ontvangt: (VERGOEDING PER VERKOCHT PRODUCT/ PERCENTAGE PER OMZET)

Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst artikel 5

Artikel 5 tegenprestatie

Tegenprestatie (BEDRIJF 2): Betaling door (BEDRIJF 1) aan (BEDRIJF 2) geschiedt alleen als de onderstaande activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgehad, c.q. zijn uitgevoerd.

(VERKOOP VAN NAAM PRODUCTEN)

Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst artikel 6

Artikel 6 Voorwaarden

Merk- en soortnaam van de Producten zijn opgenomen op de menumaterialen inclusief logo en/ of goed zichtbaar in koeling voor consument. 

Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst artikel 7

Artikel 7 Toepasselijk recht en forum

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen, direct of indirect voortvloeiende uit deze overeenkomst, kennis te nemen.

Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst afsluiting

Ondergetekende is namens (BEDRIJF 2) bevoegd tot ondertekening van deze overeenkomst en verklaart op de hoogte en akkoord te zijn met de vermelde voorwaarden van deze overeenkomst.

 

Ondergetekende is namens (BEDRIJF 2) bevoegd tot ondertekening van deze overeenkomst en verklaart op de hoogte en akkoord te zijn met de vermelde voorwaarden van deze overeenkomst.

 

Datum: (DATUM)

Plaats (PLAATS)

 

 

NAAM BEDRIJF 1                                                         NAAM BEDRIJF 2

Handtekening (BEDRIJF 1)                                        Handtekening (BEDRIJF 2):

Download de voorbeeld samenwerkingsovereenkomst in PDF. 

Heeft u geen PDF download de viewer dan via deze link