Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst intermediair

Op deze pagina treft u een Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst intermediair. 


Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst intermediair Kop

Samenwerkingsovereenkomst Intermediair

 

De ondergetekenden:

Opdrachtgever - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (NAAM BEDRIJF), gevestigd te (PLAATS) aan de(STRAAT & HUISNUMMER), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door (NAAM), hierna te noemen Intermediair.

en

Opdrachtnemer (NAAM), BSN nummer (NUMMER), geboren te (PLAATS) op (DATUM), wonende te (STRAAT & HUISNUMMER), (POSTCODE EN PLAATS), hierna te noemen juridisch werkgever.

 

Hierna te noemen: “Opdrachtgever en Opdrachtnemer”.

Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst intermediair artikel 1

Artikel 1. Aard van de samenwerking

1.1 In deze samenwerking verzorgt Juridisch werkgever de verloning van werknemers die door Intermediair, in de zin van artikel 7:690 BW, aan derden onder toezicht en leiding van die derden (verder ‘klant’ of ‘Opdrachtgever’) ter beschikking worden gesteld. Hierbij neemt Juridisch werkgever het juridisch werkgeverschap van Intermediair over. Op basis van de aangeleverde en door klanten van Intermediair geaccordeerde uren, zorgt Juridisch werkgever ervoor dat werknemers juist verloond worden. Daarnaast zorgt Juridisch werkgever als juridisch werkgever ook voor een correcte inhouding en afdracht van loonbelasting en sociale premies. Juridisch werkgever zal zich inzetten voor het ontvangen en behouden van de benodigde keurmerken en certificering. De afspraken zijn gebaseerd op een inleenvolume van € (BEDRAG),- op jaarbasis.

1.2 Nieuwe klanten van Intermediair worden door Juridisch werkgever bij aanvang en voor zover nodig periodiek getoetst op hun kredietwaardigheid. Op basis van de kredietwaardigheid kan een klant al dan niet verzekerd worden. Klanten die niet (meer) verzekerd kunnen worden, worden niet geaccepteerd, behoudens en voor zover Juridisch werkgever om haar moverende redenen de klant toch accepteert.

1.3 Indien Intermediair deze door Juridisch werkgever niet (meer) geaccepteerde klanten alsnog wil (blijven) bedienen, zal de gehele (verdere) afwikkeling waaronder het gehele debiteurenrisico, van deze klanten bij Intermediair komen te liggen. In deze gevallen zal, slechts na akkoord vanuit Juridisch werkgever, per klant een aparte verklaring van Intermediair moeten worden ondertekend.

1.4 Intermediair respecteert de rechten en plichten ten aanzien van werknemers, zoals omschreven in de van toepassing verklaarde cao. Hierbij valt onder andere te denken aan de identificatieplicht, inlenersbeloning, arbeids- en rusttijden.

Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst intermediair artikel 2

Artikel 2. Facturatie en betaling

2.1 Intermediair kiest vooraf of zij de werknemers wekelijks of 4-wekelijks wenst te laten verlonen.

2.2 Juridisch werkgever factureert rechtstreeks aan de klant van de Intermediair en hanteert daarbij een standaard betalingstermijn van 60 dagen. Betalingstermijnen van 61 dagen of meer zijn niet toegestaan.

2.3 Intermediair krijgt (afhankelijk van keuze bij artikel 2.1) wekelijks of 4-wekelijks een vergoeding (hierna te noemen: ‘marge’), uitgekeerd, welke als volgt wordt berekend: De door Intermediair met de klant afgesproken prijs per medewerker -/- de som: (brutoloon van de medewerker * de omrekenfactor, als gedefinieerd in artikel 7 van deze overeenkomst + de overige factoren in art. 7 vermeld). Uiterlijk binnen 7 dagen nadat de klant door Juridisch werkgever is gefactureerd, vindt de facturatie van de met deze factuur aan de klant corresponderende marge door Intermediair aan Juridisch werkgever plaats. Uitkering van de marge vindt eerst plaats binnen 30 dagen nadat en voor zover de door Juridisch werkgever aan de klanten van Intermediair gefactureerde bedragen door die klanten vervolgens aan Juridisch werkgever zijn betaald. Voor zover Intermediair binnen 14 dagen na facturatie betaald wenst te worden, kan Juridisch werkgever hierin bewilligen, op voorwaarde dat de betreffende factuur aan de klant door de factormaatschappij van Juridisch werkgever wordt bevoorschot. Intermediair is voor deze versnelde betaling een betalingskorting van 2% per factuur welke binnen deze 14 dagen termijn moet worden betaald verschuldigd. De korting wordt met de factuur verrekend.

2.3.1 Vorderingen van Juridisch werkgever en/of een aan Juridisch werkgever gelieerde maatschappij waaronder uit hoofde van eventueel te veel of onverschuldigd betaalde marge kan door Juridisch werkgever en/of een aan Juridisch werkgever gelieerde maatschappij worden verrekend met door Juridisch werkgever en /of aan Juridisch werkgever gelieerde maatschappij nog uit te betalen bedragen bijv. uit hoofde van marge aan Intermediair.

2.3.2 Indien de te veel of onverschuldigd betaalde marge niet verrekend kan worden met de door Juridisch werkgever uit te betalen marge, dient deze op factuur van Juridisch werkgever door de Intermediair per direct voldaan te worden.

Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst intermediair Artikel 3

Artikel 3: Bepalingen ten aanzien van het contract tussen Intermediair en Opdrachtgever:

3.1 Aangezien de feitelijke tewerkstelling van werknemers geschiedt door Juridisch werkgever heeft Juridisch werkgever in de relatie tot Intermediair en de klant te gelden als de juridische entiteit die:

a. in afzonderlijke bevestigingen van tewerkstelling de gegevens omtrent werknemers, functie en tarieven communiceert aan Opdrachtgever;

b. direct factureert aan Opdrachtgever;

3.2 Juridisch werkgever zal om dit bovenstaande expliciet te kunnen regelen van de Opdrachtgever een inleenovereenkomst sluiten met de Opdrachtgever. Daargelaten het bepaalde in art. 1.2 zal Juridisch werkgever een nieuwe Opdrachtgever pas accepteren indien en voor zover de inleenovereenkomst tussen Opdrachtgever en Juridisch werkgever is ondertekend en door Juridisch werkgever is ontvangen.

3.3 Mocht Intermediair handelen en/of nalaten, zodanig dat de rechten en belangen van Juridisch werkgever ten aanzien van de Opdrachtgever worden gefrustreerd en/of zodanig dat Juridisch werkgever feitelijk schade lijdt, komt die schade geheel voor rekening en risico van Intermediair.

Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst intermediair Artikel 4

Artikel 4. Aard en duur van de overeenkomst

4.1 Deze overeenkomst vangt, al dan niet met terugwerkende kracht, aan per de dag vermeld op het voorblad achter ‘Datum’ en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

4.2 Opzegging van deze overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

4.3 Partijen hebben het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen;

a. Op het moment dat één van beide partijen in staat van faillissement is verklaard; in surseance van betaling verkeert of dat de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem toepasselijk is verklaard, dan wel een verzoek tot het toepasselijk verklaren van één van deze toestanden is ingediend.

b. De andere partij de vrije beschikking over haar vermogen verliest.

c. De andere partij in verzuim is.

4.4 Indien deze overeenkomst door Intermediair en/of op verzoek van Opdrachtgever worden beëindigd of mocht de handelwijze van Intermediair en/of van Opdrachtgever reden zijn voor Juridisch werkgever om deze overeenkomst te beëindigen, heeft Intermediair de verplichting de medewerker(s) (wederom) in dienst te nemen of te herplaatsen. Mocht Intermediair niet aan die verplichtingen voldoen en/of mocht een medewerker niet akkoord gaan met een indiensttreding bij de Intermediair, zodanig dat Juridisch werkgever kosten moeten maken voor herplaatsing en/of ontslag, incl. een evt verschuldigde transitievergoeding en kosten van bijstand, zullen al die kosten geheel voor rekening van de Intermediair komen.

Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst intermediair artikel 5

Artikel 5. Wegvallen van arbeid

Indien er geen sprake is van een beding tot uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting is Intermediair verantwoordelijk bij het wegvallen van uitzendarbeid (leegloop). Bij leegloop wordt er allereerst door Intermediair passend werk voor de werknemer gezocht. Het eventuele terugvalloon wordt door Juridisch werkgever aan de werknemer uitbetaald, conform de regels zoals zij staan vastgesteld in de geldende cao. Juridisch werkgever zal de uitgekeerde brutolonen met vermeerdering van de van toepassing zijnde omrekenfactor aan Intermediair factureren. Op de voet van art 2.3 staat het Juridisch werkgever vrij de factuur (deels) te verrekenen met vorderingen van Intermediair cs op Juridisch werkgever cs waaronder uit hoofde van verschuldigde marge.

Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst intermediair artikel 6 

Artikel 6. Tariefstelling

Vanaf de eerste dag van de tewerkstelling dient de inlenersbeloning te worden toegepast. Juridisch werkgever heeft eigen branche specialisten in dienst die bekend zijn met de van toepassing zijnde cao’s en die ook voor Intermediair beschikbaar zijn voor vrijblijvende voorlichting over o.m. de impact die de van toepassing zijnde cao, of de bij de opdrachtgever geldende salariëring, heeft op de inlenersbeloning en welk effect die heeft op de van toepassing zijnde omrekenfactor.

De tariefstelling voor onze dienstverlening wordt primair uitgedrukt in een factor op het brutoloon van de medewerker (de ‘omrekenfactor’). Deze omrekenfactor bestaat, onder de wetgeving en de geldende cao op het moment van ondertekening, uit:

ü  sociale verzekeringspremies

ü  pensioen

ü  vakantiegeld

ü  vakantiedagen

ü  feestdagen

ü  kort verzuim

ü  ziekteverzuim

ü  marge Juridisch werkgever

 

(OPSOMMING TARIEVEN)

(TOESLAGEN OVERWERK)

Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst intermediair artikel 7

Artikel 7. Algemene voorwaarden en toepasselijk recht

7.1 Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Juridisch werkgever van toepassing.

7.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7.3 Alle geschillen omtrent deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank (PLAATS)

7.5 De tarieven in deze overeenkomst zijn geldig tot (DATUM).

Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst intermediair afsluiting

Aldus in tweevoud geparafeerd en ondertekend in tweevoud te (PLAATS) op (DATUM)

 

NAAM JURIDISCH WERKGEVER                                                                            NAAM INTERMEDIAIR

 

Handtekening                                                                                                            Handtekening

 

Download de voorbeeld samenwerkingsovereenkomst intermediair in PDF. U kunt de PDF viewer downloaden via deze link