Samenwerkingsovereenkomst voorbeeld

Op deze pagina treft u een Samenwerkingsovereenkomst voorbeeld. Dit is een voorbeeld waarbij een zelfstandige of externe gaat samenwerken als extern recruiter. Om de concurrentiepositie van de opdrachtgever niet te laten verzwakken is een relatiebeding toegevoegd. De afspraken omtrent de samenwerking en de beloning zijn in het samenwerkingsovereenkomst voorbeeld verwerkt. 


Bekijk voorbeeld samenwerkingsovereenkomst

Contracten-samenwerkingsovereenkomst

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten.


Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Samenwerkingsovereenkomst voorbeeld

Bekijk hieronder het voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst. U kunt dit voorbeeld onderaan de pagina downloaden in PDF.  

Samenwerkingsovereenkomst voorbeeld Kop

De ondergetekenden:

Opdrachtgever - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (NAAM BEDRIJF), gevestigd te (PLAATS) aan de(STRAAT & HUISNUMMER), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door (NAAM)

en

Opdrachtnemer (NAAM), BSN nummer (NUMMER), geboren te (PLAATS) op (DATUM), wonende te (STRAAT & HUISNUMMER), (POSTCODE EN PLAATS).

Hierna te noemen: “Opdrachtgever en Opdrachtnemer”.

 

Partijen wensen hierbij afspraken vast te leggen aangaande de samenwerking en relatiebeding voor (BEDRIJF).

Samenwerkingsovereenkomst voorbeeld inhoud

Samenwerkingsovereenkomst;

Opdrachtnemer zal naar aanleiding van de ontvangen of doorgenomen vacatures van opdrachtgever, kandidaten zoeken, benaderen en aandragen.

1.      Opdrachtgever zal opdrachtnemer een vergoeding geven tegen 50% bij het plaatsen van een aangedragen kandidaat door opdrachtnemer op basis van werving en selectie opdracht. De aangedragen kandidaat zal dan inclusief zoektocht, telefonisch onderhoud, intake gesprek, opmaak C.V. en referentiecheck worden overgedragen;

2.      Opdrachtgever zal opdrachtnemer een vergoeding geven tegen 40% wanneer kandidaten worden aangeleverd via search en alleen telefonisch zijn benaderd. Tevens zal deze vergoeding ook gelden voor het aanleveren van kandidaten op uitzend- en detacheringsbasis;

3.      De overeengekomen periode is van (DATUM) tot en met (DATUM);

4.      Als één der partijen de overeenkomst wenst op te zeggen, dat schriftelijk dient te geschieden en een maand voorafgaand aan het verstrijken van de overeengekomen periode;

5.      De facturatie van de vergoedingen zal vanuit naam van (BEDRIJF) verlopen;

6.      (NAAM OPDRACHTNEMER) zelfstandig werkt, zonder leiding en toezicht vanuit (BEDRIJF);

DRIJF);

Samenwerkingsovereenkomst voorbeeld relatiebeding

Relatiebeding;

1. Het is de Opdrachtnemer verboden gedurende een periode van 24 maanden na beëindiging van het dienstverband (inhuurovereenkomst en/of prestatie overeenkomst o.b.v. No-Cure-No-Pay) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever:

a. werkzaam te zijn ten behoeve van bedrijven of personen die op het moment van beëindiging van de overeenkomst cliënt zijn van Opdrachtgever, dan wel gedurende twee jaren voorafgaand aan deze beëindiging cliënt van de Opdrachtgever of een daarmee gelieerde onderneming zijn geweest (hierna "relaties"), op welke wijze dan ook, direct of indirect, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet;

b. de sub a bedoelde relaties direct of indirect in zijn eigen of in het belang van derden te benaderen, teneinde hen te bewegen de relatie met Opdrachtgever of een daarmee gelieerde onderneming te beëindigen ten behoeve van een concurrent, of zichzelf. De  Opdrachtnemer dient zich in het algemeen te onthouden van iedere activiteit die de relatie tussen de Opdrachtgever en haar relaties in negatieve zin zou kunnen beïnvloeden;

c. Het sub a en b gestelde is niet van toepassing indien het relaties betreft die door  Opdrachtnemer werknemer zelve zijn geacquireerd.

2. Het is de Opdrachtnemer verboden gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging van het dienstverband met Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever werknemers van Opdrachtgevers te bewegen hun arbeidsovereenkomst met Opdrachtgever te beëindigen, teneinde op welke wijze dan ook te concurreren met Opdrachtgever.

3. Indien Opdrachtnemer in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in dit artikel handelt, zal hij, in afwijking van het bepaalde in artikel 7:650 leden 3, 4 en 5 BW aan Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een niet voor rechtelijke matiging of compensatie vatbare boetesom verbeuren ten bedrage van €10.000, vermeerderd met €1.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de Opdrachtgever om, daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.

Samenwerkingsovereenkomst voorbeeld geheimhoudingsplicht

Geheimhoudingsplicht

(NAAM OPDRACHTNEMER) verklaart dat hij, zowel gedurende de periode van samenwerking als daarna, jegens derden volledige geheimhouding zal betrachten ten aanzien van al hetgeen zij in het kader van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst en daarna ter kennis is gekomen, betreffende de organisatie van (BEDRIJF) en werkzaamheden zelf, alsmede betreffende bij de organisatie werkende personen.

Samenwerkingsovereenkomst voorbeeld afsluiting

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen, direct of indirect voortvloeiende uit deze overeenkomst, kennis te nemen.

 

Aldus geparafeerd en ondertekend in tweevoud te (PLAATS) op (DATUM)

 

NAAM OPDRACHTGEVER                                                                                       NAAM OPDRACHTNEMER

 

Handtekening                                                                                                            Handtekening

Download samenwerkingsovereenkomst voorbeeld in PDF. 

Heeft u nog geen PDF? Dan kunt u het hier downloaden.