Projectovereenkomst

Op deze pagina treft u een voorbeeld projectovereenkomst. In deze overeenkomst staat een opsomming van de gemaakte afspraken omtrent een project dat voor de opdrachtgever wordt uitgevoerd. In dit geval is het een voorbeeld van een bevestiging van reeds eerder gemaakte afspraken. 

Zorg er altijd voor dat u de afspraken over een uit te voeren project goed op papier zet. Op deze manier kunnen er geen onduidelijkheden bestaan over de werkzaamheden, de tarieven en de termijnen waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. 

Voorbeeld projectovereenkomst

Bekijk hieronder de voorbeeld projectovereenkomst. Onderaan de pagina kunt u het voorbeeld downloaden in PDF. 

Voorbeeld projectovereenkomst Kop

Naam opdrachtgever

Contactpersoon opdrachtgever, afdeling opdrachtgever

Straat en huisnummer opdrachtgever

Postcode en plaats opdrachtgever

 

Plaats, datum

Betreft: projectovereenkomst, eventueel aangevuld met projectnummer of projectnaam

Voorbeeld projectovereenkomst Aanhef

Geachte heer/ mevrouw (naam),

 

Hierbij sturen wij u de overeenkomst toe van de dienst die wij voor uw organisatie gaan verrichten. Onderstaande, in onderling overleg overeengekomen, gegevens hebben wij in ons bestand opgenomen. 

Voorbeeld projectovereenkomst inhoud

Discipline: Omschrijving van het type werk, de achtergrond van het werk

 

Naam medewerker: Eventueel de naam van de betreffende medewerker/ zzp-er die de werkzaamheden uit gaat voeren bij de opdrachtgever.

Werkzaamheden: Hier geeft u een omschrijving van de werkzaamheden die de medewerker uit gaat voeren voor de opdrachtgever. Zorg ervoor dat u een duidelijke omschrijving geeft, zodat daar achteraf geen onduidelijkheden over kunnen ontstaan.

 

Startdatum: De startdatum van het project dat u gaat uitvoeren

 

Einddatum: De einddatum van het project dat u gaat uitvoeren

 

Tarief: € (bedrag) per uur

 

Projecturen: (aantal) uur per week, dagen regulier op: (dagen) – hier geeft u aan voor hoeveel uur en op welke dagen de werkzaamheden uitgevoerd zullen gaan worden. Het kan ook zo zijn dat er geen vaste uren en dagen zijn, dan kunt u hier totalen opgeven. 

 

Projectnummer: Hier kunt u een projectnummer toekennen aan het project. Het kan ook zo zijn date r vanuit de opdrachtgever een projectnummer is bepaald.

 

Projectafspraken : Hier kunt u nog aanvullende afspraken van het project omschrijven.

 

Op onze producten en diensten zijn de algemene voorwaarden d.d. (datum van de deponering van uw algemene voorwaarden) van toepassing.

Wij verzoeken u de kopie van deze projectovereenkomst alsmede de kopie van onze algemene voorwaarden d.d. 2 januari 2015 voor akkoord getekend te retourneren.

Voorbeeld projectovereenkomst afsluiting en ondertekening

Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik u te bedanken voor het in ons gestelde

vertrouwen en rekenen op een succesvolle samenwerking.

 

te (plaats), d.d. (datum)

 

Naam opdrachtnemer                                                                 Naam opdrachtgever

 

Handtekening opdrachtnemer                                                   Handtekening opdrachtgever

Download de voorbeeld projectovereenkomst in PDF. Heeft u nog geen PDF? Download het dan hier

Bekijk ook de andere voorbeelden van een overeenkomst van opdracht