Overeenkomst Onderaanneming

Bekijk alle voorbeeld contracten


Een Voorbeeld Overeenkomst Onderaanneming. Deze overeenkomst sluiten een aannemer en een onderaannemer af voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Het betreft dus een overeenkomst voor diensten. Bij onderaanneming heeft de Belastingdienst bepaalde zaken opgelegd. Lees goed over de voorwaarden waar de aannemer en de onderaannemer zich aan moeten houden om ervoor te zorgen dat u geen problemen achteraf krijgt. Wanneer een aannemer bijvoorbeeld werk uitbesteed aan een onderaannemer (en hierbij een overeenkomst afsluit, niet zijnde een arbeidsovereenkomst, waarbij geen loonheffing wordt afgedragen) kan de aannemer verantwoordelijk worden gesteld voor de loonheffing. Is de onderaannemer bijvoorbeeld niet in staat om zijn belastingen te voldoen, dan wordt er naar boven in de keten gekeken, de zogenoemde ketenaansprakelijkheid. Lees hierover op de site van de Belastingdienst

Voorbeeld overeenkomst onderaanneming

Ondergetekenden

 

1.        _____ (Volledige (bedrijfs)naam), rechtsgeldig vertegenwoordigd door _____ (naam rechtsgeldig vertegenwoordiger) geboren te ____(geboorteplaats) op _____(geboortedatum) gevestigd te ____ (vestigingsadres), hierna te noemen opdrachtnemer,

 

2.        _____ (Volledige (bedrijfs)naam), rechtsgeldig vertegenwoordigd door _____ (naam rechtsgeldig vertegenwoordiger) geboren te ____(geboorteplaats) op _____(geboortedatum) gevestigd te ____ (vestigingsadres), hierna te noemen opdrachtgever,

 

 

Overwegende het volgende:

 

ü  Opdrachtnemer is gespecialiseerd in op het gebied van ___(omschrijving specialisatie);

ü  Opdrachtnemer biedt haar diensten op het gebied van ____ (omschrijving diensten) aan opdrachtgever aan;

ü  Opdrachtgever wenst de hierboven omschreven diensten af te nemen van opdrachtnemer;

ü  Er is nadrukkelijk geen spraken van een arbeidsrelatie;

ü  Opdrachtnemer en opdrachtgever wensen de gemaakte afspraken in de onderhavige overeenkomst vast te leggen.

 

Komen als volgt overeen:

 

Artikel 1  Omschrijving werkzaamheden

Opdrachtgever geeft opdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden _____(hier geeft u een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden. De werkzaamheden geeft u zo volledig mogelijk, eventueel puntsgewijs, weer).

 

Artikel 2  Duur overeenkomst

Opdrachtnemer start met de werkzaamheden op ___(startdatum) en zal de werkzaamheden hebben afgerond op uiterlijk ____(datum afronding werkzaamheden). Op ____(opleverdatum) worden de werkzaamheden opgeleverd.

 

Artikel 3 Aanneemsom

Opdrachtnemer rekent voor de werkzaamheden zoals beschreven in artikel 1 een totaalbedrag a ____(bedrag werkzaamheden).

 

Artikel 4 Betaling

Opdrachtnemer stuurt uiterlijk binnen 5 werkdagen na oplevering de totaalfactuur van de werkzaamheden. Opdrachtgever betaalt het totaalbedrag binnen 7 werkdagen. (Hier kunt u ook eventuele deelbetalingen omschrijven, zorg er wel voor dat er een duidelijke betalingstermijn wordt afgesproken en een duidelijke eindfactuur na opleverdatum)

 

Artikel 5  Algemene voorwaarden

Op deze overeenkomst onderaanneming zijn de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK te ____(plaats)  op ___(datum).

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en ondertekend

 

 

te ____(Plaats) d.d. _____(datum)

 

 

 

Opdrachtnemer                                                                    Opdrachtgever

Naam                                                                                                  Naam

 

Handtekening                                                                                 Handtekening

 

 

 

____________                                                                                             ____________

 


Download de voorbeeld overeenkomst onderaanneming in Word. 


Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.