Model Contract ZZP

Hieronder treft u een model contract ZZP, dit is een overeenkomst die tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer wordt afgesloten in het geval van een opdracht, uitgevoerd door een zelfstandige (ZZP-er). 


Voorbeeld Model Contract ZZP

ZZP contract


De ondergetekenden:

 

1.       Naam Opdrachtgever, gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen opdrachtgever,

 

En

 

2.       Naam Opdrachtnemer, gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen opdrachtnemer,

 

verklaren hierbij een Model ZZP Contract aan te gaan, op grond waarvan opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, buiten dienstbetrekking, tegen beloning werkzaamheden zal verrichten, onder de navolgende voorwaarden en bedingen.

 

Model ZZP Contract Artikel 1

De opdrachtgever verleent de opdracht aan opdrachtnemer tot het verrichten van de volgende werkzaamheden: (omschrijving van de functie en de werkzaameden die de opdrachtnemer uit gaat voeren)

 

Model ZZP Contract Artikel 2

De opdrachtnemer zal met de uitvoering van de werkzaamheden beginnen op (begindatum opdracht) en zal de werkzaamheden uiterlijk op (einddatum opdracht) volledig hebben afgerond.

 

Model ZZP Contract Artikel 3

1.       De opdrachtnemer ontvangt van opdrachtgever terzake van de verrichtte werkzaamheden een vergoeding van € (uurtarief/ totaalprijs) exclusief BTW.

2.       De opdrachtnemer kan daarnaast de reiskosten declareren tegen een vergoeding van 0,19 per kilometer werk-werk verkeer.

3.       Declaratie van eventuele overige vergoeding en kosten zal geschieden na aanvaarding door opdrachtgever.

 

Model ZZP Contract Artikel 4

Indien Opdrachtgever bij Opdrachtnemer Medewerkers inhuurt zullen partijen nadere afspraken maken over de te hanteren uurtarieven, de te besteden tijd, de aard van de Diensten en kosten.

 

Model ZZP Contract Artikel 5

1.       Voor overwerk is voorafgaande schriftelijke toestemming benodigd van Opdrachtgever en de tekeningsbevoegde van Cliënt van Opdrachtgever.

2.       In geval van wachturen, kunnen deze enkel worden doorbelast, indien hier schriftelijke toestemming voor is gegeven door client van opdrachtgever.

 

Model ZZP Contract Artikel 6

Het  eigendom van het tot stand gekomen werk blijft bij de opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt een exclusief gebruiksrecht na volledige betaling van de overeengekomen vergoeding en de gemaakte kosten.

 

Model ZZP Contract Artikel 7

Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever van schending van rechten van derden bij de uitvoering en totstandkoming van het werk.

 

Model ZZP Contract Artikel 8

Opdrachtnemer verplicht zich tot volstrekte geheimhouding met betrekking tot alle informatie omtrent Opdrachtgever, de opdracht en Cliënt van Opdrachtgever, welke haar uit hoofde van het uitvoeren van iedere opdracht op basis van deze Model ZZP Contract alsmede de Inhuur Melding ter kennis komen. Bij overtreding van de geheimhoudingsplicht verbeurt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete groot € 5.000,- per overtreding, onverminderd de gehoudenheid tot betaling van een volledige schadevergoeding indien deze meer dan gemeld boetebedrag mocht belopen. Schadevergoeding en boetes kunnen cumuleren, Opdrachtnemer is niet gerechtigd tot verrekening hiervan over te gaan.

 

Model ZZP Contract Artikel 9

Facturering vindt plaats op basis van getekende urenstaten. Er wordt een betalingstermijn gehanteerd van 30 dagen na factuurdatum.

 

 

Model ZZP Contract Artikel 10

1.       Op deze Model ZZP Contract is het Nederlands Recht van toepassing.

2.       Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze Overeenkomst zal door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam worden beslecht.

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te (Plaats) op (datum).

 

 

 

Handtekening opdrachtgever                                                                                Handtekening opdrachtnemer

(zet handtekening)                                                                                                     (zet handtekening)

Zie ook model contract ZZP voorbeeld 2, of model contract ZZP voorbeeld 3

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.