Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd

Bekijk alle contracten


Een model arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten tussen de werkgever en werknemer. Hierin staan de afspraken die gemaakt worden tussen partijen met betrekking tot het dienstverband. Men spreekt van een contract voor onbepaalde tijd wanneer er geen einddatum wordt afgesproken. 

Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd

 

Ondergetekenden:

  1. Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

en

  1. De heer/ mevrouw naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer.

                                                                

Verklaren te zijn overeengekomen:


Ø  Artikel 1

1. De werknemer is op _____ bij de werkgever in dienst getreden op basis van een vast dienstverband.

2. De arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan.

 

Ø  Artikel 2

1. De werkgever en de werknemer zijn ieder afzonderlijk bevoegd de arbeidsovereenkomst op te zeggen.

2. Bij de opzegging dient de wettelijke opzeggingstermijn in acht te worden genomen.

3. Opzegging geschiedt tegen het einde van een kalendermaand.

4. Ongeacht het bepaalde in het voorgaande eindigt de arbeidsovereenkomst zonder opzegging van rechtswege op de eerste dag van de maand waarin de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

 

Ø  Artikel 3 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd

1. De werknemer treedt bij de werkgever in dienst in de functie van ______.

2. Het brutoloon bedraagt bij indiensttreding € ____per maand. Dit salaris wordt uitbetaald voor of uiterlijk op de laatste dag van elke maand.

3. De werknemer verklaart zich bereid, indien hij de bedongen arbeid niet verricht omdat hij daartoe door ziekte verhinderd is, doch wel in staat is passende arbeid te verrichten, deze passende arbeid bij de werkgever te verrichten.

 

Ø  Artikel 4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd

1. De arbeidsduur bedraagt bij indiensttreding 40 uren per week (voltijds).

2. De werkzaamheden worden verricht op de volgende dagen en tijdstippen: op maandag tot en met vrijdag 8 uren per dag, van 9.00 uur tot 17.30 uur. De werknemer is gehouden op andere dagen en/of tijdstippen werkzaamheden te verrichten indien dit naar het oordeel van de werkgever redelijkerwijs van hem verlangd kan worden.

3. De werknemer heeft geen aanspraak op een overwerkvergoeding. Onder overwerk wordt verstaan de arbeid die wordt verricht boven de arbeidsduur die bij de werkgever bij een voltijd dienstverband gebruikelijk is.

 

Ø  Artikel 5

1. De werknemer heeft recht op vakantie met behoud van loon gedurende 26 dagen per kalenderjaar. Wanneer de werknemer slechts deel van enig kalenderjaar in dienst is geweest, heeft hij naar evenredigheid recht op vakantiedagen.

2. De vakantiedagen dienen te worden opgenomen in het kalenderjaar waarin het recht op vakantie is ontstaan. De werkgever stelt de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast, na overleg met de werknemer.

3. Dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer de bedongen arbeid niet verricht wegens ziekte worden als vakantiedagen aangemerkt, met dien verstande dat hij ten minste recht houdt op de vakantie die wettelijk verplicht is.

 

Ø  Artikel 6

1. De werknemer heeft recht op vakantietoeslag, welke 8% van het jaarsalaris bedraagt. De vakantietoeslag wordt uitbetaald in de maand mei. Wanneer de werknemer slechts een deel van de periode waarover vakantietoeslag wordt berekend in dienst is geweest, heeft hij naar evenredigheid recht op vakantietoeslag.

2. Onder jaarsalaris wordt in dit kader verstaan het brutosalaris dat aan de werknemer is betaald van 01 juni tot en met 31 mei van het voorafgaand jaar.


Ø  Artikel 7

1. De werknemer is verplicht de bedongen arbeid, of de passende arbeid indien hij zich

daartoe heeft verbonden, zelf en naar beste vermogen te verrichten en zich te houden

aan de door of namens de werkgever gegeven voorschriften en/of aanwijzingen omtrent

het verrichten van de arbeid, alsmede aan die welke strekken ter bevordering van de

goede orde in het bedrijf van de werkgever.

2. De werknemer is verplicht zich als een goed werknemer te gedragen.

3. Het is de werknemer, behoudens schriftelijke toestemming van de werkgever, verboden

zaken van de werkgever voor eigen doeleinden te gebruiken of aan te wenden.

 

Ø  Artikel 8

De werknemer is jegens de werkgever aansprakelijk voor de schade die hij bij de uitoefening

van zijn dienstbetrekking toebrengt aan de werkgever of aan een derde jegens wie de werkgever tot vergoeding van deze schade is gehouden, doch alleen indien die schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid of indien en voor zover de werknemer voor

die schade is verzekerd.

 

Ø  Artikel 9

1. De werknemer erkent dat hem door de werkgever geheimhouding is opgelegd van alle

bijzonderheden betreffende of verband houdende met het bedrijf van de werkgever.

2. Het is de werknemer verboden, zowel gedurende de arbeidsovereenkomst als na beëindiging hiervan, op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm dan ook en op welke wijze dan ook, enige mededeling te doen van of aangaande enige bijzonderheid of enige bijzonderheden werkgevers bedrijf betreffende of daarmede verband houdende, op verbeurte aan werkgever van een dadelijk en ineens zonder sommatie of andere voorafgaande verklaring opeisbare boete groot € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) per overtreding, ofwel, dit ter keuze van de werkgever, aan werkgever een volledige schadevergoeding te dezer zake te betalen.

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:650, derde lid van het Burgerlijk wetboek mag de boete zowel onmiddellijk als middellijk strekken tot persoonlijk voordeel van de werkgever zelf.

 

Ø  Artikel 10

De werknemer heeft gedurende een periode van ten hoogste 2 jaar recht op 100% van zijn brutoloon, indien hij de bedongen arbeid niet verricht omdat hij daartoe door ziekte verhinderd is.

 

Ø  Artikel 11

1. De werknemer verbindt zich tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd voor geen andere dan de werkgever werkzaam te zijn, noch direct, noch indirect, en zich te onthouden van het doen van zaken voor eigen rekening.

2. Indien de werknemer in strijd handelt met het voorgaande verbeurt hij aan de werkgever, zonder dat een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring nodig is, een direct opeisbare boete van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) voor iedere overtreding.

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:650, derde lid van het Burgerlijk Wetboek mag de boete zowel onmiddellijk als middellijk strekken tot (persoonlijk) voordeel van de werkgever zelf.

 

Ø  Artikel 12

1. De werkgever stelt aan de werknemer een (personen)auto voor bedrijfsdoeleinden ter beschikking. De maximumcataloguswaarde van deze auto komen de werkgever en de werknemer nader overeen.

2. Deze personenauto mag de werknemer ook voor privédoeleinden aanwenden, tot een maximum van 20.000 km op jaarbasis.

3. Alle kosten die verband houden met houden van en het rijden met deze auto komen ten laste van werkgever, waaronder begrepen kosten van brandstof, wegenbelasting, verzekering (inclusief eigen risico bij schaden), onderhoud en tolgelden. Ook verkeersboetes komen voor rekening van de werkgever, indien die zijn veroorzaakt door zakelijk gebruik van de auto, behoudens indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

4. De werknemer is geen eigen bijdrage voor dit privégebruik verschuldigd.

5. De werknemer verplicht zich hierbij om zich als een goed huisvader voor die auto te zorgen. Dit houdt, in dat de werknemer ook zorg dient te dragen voor een goede stalling van de auto en met de vereiste regelmaat onderhoud laat verrichten.

 

Ø  Artikel 13

Op deze arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd is het Nederlands recht van toepassing.


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Plaats, op Datum

De werkgever,                                                           De werknemer,

 

Download arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd 

Download de voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd in Word.