ZZP overeenkomst

Een ZZP overeenkomst wordt gebruikt wanneer uw bedrijf gebruik maakt van de werkzaamheden van derden. Een deel of een geheel project kan worden uitbesteed. 


ZZP Overeenkomst


Partijen,

 

1.                              de besloten vennootschap [NAAM], gevestigd te [POSTCODE] [PLAATS] aan de [ADRES], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Directeur, de heer [NAAM], hierna te noemen Opdrachtgever,

En

 

2.                              de besloten vennootschap [NAAM], gevestigd te [POSTCODE] [PLAATS] aan de [ADRES], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Directeur, de heer [NAAM], hierna te noemen Opdrachtgever,

 

ingeschreven onder nummer [NR} in het handelsregister van de Kamer Van Koophandel [PLAATS], een recent uitreksel van deze inschrijving is bij ondertekening van deze Overeenkomst overlegd;

 

bij de Inspectie der Omzetbelastingen te [PLAATS] onder nummer [BTW NR]

 

Overwegende dat:

·         Opdrachtgever medewerkers van derden wil inzetten ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden voor Opdrachtgever of voor Cliënt van Opdrachtgever.

·         Opdrachtnemer bereid is medewerkers, met kennis en ervaring op de door Opdrachtgever gewenste gebieden, tijdelijk ten behoeve van Opdrachtgever

in te zetten.

 

Zijn overeengekomen als volgt:

 

Artikel 1   ZZP Overeenkomst Definities

 

                  In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

                 

Inhuur Overeenkomst            deze tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst tot dienstverlening, welke op iedere Inhuurmelding van toepassing is.

 

Inhuurmelding                        de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van de Inhuur Overeenkomst gesloten overeenkomst.

 

Diensten                                 de door Opdrachtnemer op basis van deze Inhuur Overeenkomst en de Inhuurmelding te verlenen diensten en te verrichten werkzaamheden, in het kader waarvan Opdrachtnemer werknemers inzet ten behoeve van werkzaamheden voor Opdrachtgever op Cliënt van Opdrachtgever.

 

Medewerker                           de medewerker van de Opdrachtnemer die krachtens de Inhuurmelding werkzaamheden voor of ten behoeve van Opdrachtgever of de Cliënt van Opdrachtgever zal verrichten.

 

Cliënt van Opdrachtgever      de klant van Opdrachtgever voor of ten behoeve van wie de werknemer werkzaamheden zal verrichten. Onder de Cliënt van de Opdrachtgever wordt zowel de partner van de Opdrachtgever, als de dealer, als de eindklant gezien.

 

Bijlagen                                  aanhangsels bij deze Inhuur Overeenkomst respectievelijk de Inhuurmelding, die integraal deel uitmaken van deze Inhuur Overeenkomst.

 

Artikel 2 ZZP Overeenkomst        Aard van de Overeenkomst

 

Opdrachtnemer zal in opdracht van Opdrachtgever, doch geheel voor eigen risico, diensten verlenen, ten behoeve van door Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, voor Opdrachtgever zelf of voor de eventuele, in de desbetreffende Inhuurmelding nader te noemen Cliënt van Opdrachtgever. De aard en inhoud van de dienstverlening zal nader omschreven worden in de door partijen getekende Inhuurmelding, die deel uitmaakt van deze Inhuur Overeenkomst.

 

Artikel 3 ZZP Overeenkomst  Duur en beëindiging van de Inhuur Overeenkomst                   

 

1.                                Deze Inhuur Overeenkomst vangt aan op de datum waarop deze Inhuur Overeenkomst

wordt getekend door partijen en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

2.                                Ieder der partijen heeft het recht deze Inhuur Overeenkomst te beëindigen door middel van opzegging, mits dit geschiedt per aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) kalenderweken.

 

3.                                Na beëindiging van deze Inhuur Overeenkomst blijven de voorwaarden vervat in deze

Overeenkomst op reeds afgesloten en lopende Inhuurmeldingen nog van toepassing.

 

Artikel 4  ZZP Overeenkomst Inhuur melding

 

1.                                Indien Opdrachtgever bij Opdrachtnemer Medewerkers inhuurt zullen partijen nadere afspraken maken over de te hanteren uurtarieven, de te besteden tijd, de aard van de Diensten en kosten. Op alle Diensten die Medewerkers van Opdrachtnemer verrichten ten behoeve van Opdrachtgever zullen de bepalingen uit deze Inhuur Overeenkomst van toepassing zijn. Wanneer er voor de start van het project geen afspraken worden gemaakt zullen de uurtarieven en de door te berekenen kosten als omschreven in deze Inhuurovereenkomst gelden.

 

2.                                Indien een Cliënt van Opdrachtgever bij welke Opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert, de overeenkomst met Opdrachtgever beëindigt, in geval van wanprestatie, nalatigheid, opzet of grove schuld van de Medewerker van Opdrachtnemer, zulks ter uitsluitende beoordeling van de Cliënt van Opdrachtgever, eindigt de Inhuur overeenkomst en Inhuurmelding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer eveneens per die datum, zonder dat dit enige kosten, noch enige verplichting tot vergoeding van schade voor Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer met zich mee zal brengen. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in kennis stellen. Hierbij hoeft Opdrachtgever geen opzegtermijn in acht te nemen.

 

3.                                Indien de situatie zoals bedoeld in lid 2 van het onderhavige artikel zich voordoet, is Opdrachtnemer gehouden de schade van Opdrachtgever alsmede van de Cliënt van Opdrachtgever te vergoeden.

 

Artikel 5    ZZP Overeenkomst   Uitvoering der werkzaamheden

 

1.      De werkzaamheden zullen op het kantoor van Cliënt van Opdrachtgever worden verricht, tenzij dit schriftelijk anders is aangegeven in de Inhuurmelding.

2.      De door Opdrachtnemer ingezette medewerker zal zich houden aan de bij de Cliënt van Opdrachtgever geldende richtlijnen alsmede werktijden en de bij zijn werkplek van toepassing zijnde huisregels.

3.      Indien gedurende de eerste week na aanvang van de werkzaamheden blijkt, dat de betrokken medewerker niet naar tevredenheid c.q. niet conform de verwachting van Opdrachtgever en /of Cliënt van Opdrachtgever functioneert, zulks uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtgever dan wel Cliënt van Opdrachtgever, heeft Opdrachtgever gedurende die periode het recht te verlangen dat Opdrachtnemer de ingezette medewerker vervangt door een ander met minimaal dezelfde kwalificaties, zonder dat dit enige extra kosten, uit welke hoofde dan ook, voor Opdrachtgever, Cliënt van Opdrachtgever met zich mee zal brengen. Opdrachtnemer is in deze situatie niet gerechtigd enige compensatie van Opdrachtgever dan wel Cliënt van Opdrachtgever te vorderen.

4.      Voor overwerk is voorafgaande toestemming benodigd van Opdrachtgever, Cliënt van Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

5.      Wanneer er wachturen ontstaan welke Opdrachtgever kan doorbelasten aan Cliënt van de Opdrachtgever is het Opdrachtnemer toegestaan deze wachturen door te berekenen aan Opdrachtgever.

 

Artikel 6   ZZP Overeenkomst    Continuïteit

 

1.            Vervanging

1.1  De medewerker, die Opdrachtnemer in het kader van de dienstverlening inzet, zal gedurende de gehele in de Inhuurmelding vermelde periode voor Opdrachtgever werkzaam zijn, tenzij medewerkers op verzoek van Opdrachtgever en/of Cliënt van Opdrachtgever wordt vervangen ingevolge Artikel 5 lid 3.dan wel Artikel 6 lid 1 sub 1.2 van deze Inhuur overeenkomst.

1.2  Indien een bij de uitvoering van de dienstverlening door Opdrachtnemer in te zetten medewerker wegens ziekte, overlijden of ontslag de werkzaamheden niet kan uitvoeren, zal Opdrachtnemer deze medewerker binnen een redelijke termijn vervangen. Iedere vervanging geschiedt slechts na voorafgaand overleg met Opdrachtgever. Onder redelijke termijn als bedoeld in dit artikellid wordt een termijn van maximaal [..] werkdag[..] verstaan.

1.3  De Medewerker die ingevolge lid 1.sub 2 van dit artikel ter vervanging wordt ingezet, dient aan minimaal dezelfde kwalificaties te voldoen als de oorspronkelijk bij de uitvoering van de dienstverlening ingezette Medewerker zulks ter uitsluitende beoordeling van Opdrachtgever dan wel Cliënt van Opdrachtgever. Bij het overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zal eveneens worden bepaald wanneer de Medewerker, die ter vervanging wordt ingezet, zal aanvangen met de werkzaamheden.

 

Indien een inwerkperiode noodzakelijk is, zal per voorkomend geval worden bepaald hoeveel dagen door Opdrachtnemer niet aan Opdrachtgever in rekening gebracht zullen worden, zulks echter met een maximum van 10 dagen. Het gestelde in Artikel 5 lid 3. alsmede artikel 6 lid 1 sub 1.2 van deze Inhuur Overeenkomst is op deze Medewerker van overeenkomstige toepassing hetgeen derhalve in concreto betekent dat de Medewerker binnen de inwerkperiode kan worden vervangen.

 

Indien medewerker zich schuldig maakt aan gedragingen, die een dringende reden als bedoeld in artikel 678 boek 7 lid 10 van het Burgerlijk Wetboek opleveren, is Opdrachtgever gerechtigd onmiddellijke vervanging van deze Medewerker te eisen. Opdrachtnemer is in die situatie gehouden alle schade welke Opdrachtgever dan wel Cliënt van Opdrachtgever lijdt en in de toekomst zal lijden te vergoeden.

 

Artikel 7  ZZP Overeenkomst     Geheimhouding

 

1.                                    Opdrachtnemer verplicht zich tot volstrekte geheimhouding met betrekking tot alle informatie omtrent Opdrachtgever, de opdracht en Cliënt van Opdrachtgever, welke haar uit hoofde van het uitvoeren van iedere opdracht op basis van deze Inhuur Overeenkomst alsmede de Inhuur Melding ter kennis komen. Bij overtreding van de geheimhoudingsplicht verbeurt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete groot € 5.000,- per overtreding, onverminderd de gehoudenheid tot betaling van een volledige schadevergoeding indien deze meer dan gemeld boetebedrag mocht belopen. Schadevergoeding en boetes kunnen cumuleren, Opdrachtnemer is niet gerechtigd tot verrekening hiervan over te gaan.

 

2.                                    Opdrachtnemer zal aan haar Medewerkers personeel en de personen van wie zij zich in verband met     de opdracht en de uitvoering daarvan bedient, eveneens een daartoe strekkende verplichting opleggen.

 

3.                                    Voor aanvang van de werkzaamheden bij Cliënt van Opdrachtgever zal iedere individuele Medewerker een geheimhoudingsverklaring dienen te tekenen waarvan de inhoud overeenstemt met het gestelde in artikel 7 lid 1 van deze Inhuur Overeenkomst bij gebreke waarvan de opdracht geen doorgang zal vinden zonder dat Opdrachtgever gehouden is tot enige vergoeding van schade.

 

Artikel 8   ZZP Overeenkomst    Eigendomsrechten

 

1.                  Het auteursrecht en enige andere intellectuele of industriële eigendomsrechten op welke systemen, programma’s, instructies en rapporten dan wel verkregen resultaten en documentatie en de daarin vervatte informatie, die uit deze Inhuur Overeenkomst of de desbetreffende Inhuurmelding resulteren, berusten bij Opdrachtgever of door Opdrachtgever aan te wijzen derden.

 

2.                  Opdrachtnemer verklaart zich bereid om, voor zover verreist, aan een eventuele overdracht van auteursrecht alsmede overdracht van enige andere intellectuele of industriële eigendomsrechten mee te werken. Opdrachtnemer zal deze clausule integraal overnemen in overeenkomsten welke zij met haar Medewerkers aangaat. Opdrachtnemer zal zich niet verzetten tegen toekomstige aanpassingen en/of uitbreidingen van deze overgedragen auteursrechten alsmede enige andere intellectuele of industriële eigendomsrechten.

 

3.                              Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever alsmede de Cliënt van Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden ter zake    van gestelde inbreuk op enig Nederlands eigendomrecht (zowel in intellectuele, industriële als stoffelijke zin) verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst

 

Artikel 9   ZZP Overeenkomst    Tarieven (nader te bepalen)

 

1.                  Tariefsopbouw Traject

 

4.                                    In het tarief zijn alle verblijfkosten, alsmede reiskosten voor het woon-/werkverkeer inbegrepen. Onder reiskosten woon-/werkverkeer wordt verstaan het afleggen van de afstand tussen de woonplaats van medewerker van Opdrachtnemer en de plaats van uitvoering van de werkzaamheden, zoals vermeld in de Inhuurmelding en vice versa.

 

5.                                    De tarieven voor overwerk, uitgevoerd in opdracht van en na goedkeuring door Cliënt van Opdrachtgever en Opdrachtgever, zullen per opdracht in de desbetreffende Inhuurmelding worden opgenomen. In gevallen van overwerk zijn de daarin genoten pauzes niet in rekening te brengen.

 

6.                                    Het tarief, zoals vastgelegd in de desbetreffende Inhuurmelding, kan gedurende de        looptijd van de Inhuurmelding, alsmede gedurende eventuele verlenging daarvan, niet eenzijdige door Opdrachtnemer worden aangepast.    

 

Een eventuele tariefaanpassing, zoals vastgelegd in de desbetreffende Inhuurmelding zal slechts in kunnen gaan op de eerste dag van enig kalenderjaar en dient tenminste 1 (een ) week tevoren schriftelijk te worden aangekondigd.

 

Een tariefaanpassing door Opdrachtnemer dient te voldoen aan de daarvoor wettelijke toegestane normen.

Wellicht raadzaam om op te nemen op welke wijze de tariefaanpassingen plaats zullen vinden en te kiezen voor een specifiek CBS prijsindexcijfer teneinde verrassingen op dit punt te voorkomen.

 

7.                                    De in de Inhuurmelding vermelde tarieven zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting.

 

Artikel 10  ZZP Overeenkomst   Urenverantwoording

 

1.                              Medewerker van Opdrachtnemer zal wekelijks de door hem gewerkte uren verantwoorden op een door Opdrachtgever dan wel Cliënt van Opdrachtgever verstrekt tijdverantwoordingsformulier.

 

2.                  Opdrachtnemer zal er zorg voor dragen dat Medewerker wekelijks het door de contactpersoon van Opdrachtgever of door Cliënt van Opdrachtgever voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulier aan Opdrachtgever inzendt. Dit formulier dient uiterlijk voor 12:00 uur ’s middags op de eerstvolgende werkdag na de kalenderweek, waarop de tijdverantwoording betrekking heeft, in het bezit te zijn van Opdrachtgever bij gebreke waarvan Opdrachtgever niet over zal gaan tot betaling van de gemaakte uren.

 


Artikel 11  ZZP Overeenkomst   Facturering  

 

1.                                    Facturering vindt maandelijks, aan het eind van elke kalendermaand, plaats op basis van het aantal gewerkte uren, zoals vastgelegd op het ingediende en ondertekende tijdverantwoordingsformulier.

 

2.                                    Opdrachtgever zal voor betaling zorgdragen binnen een periode van 30 dagen na binnenkomst van de factuur, mits de gewerkte uren zijn verantwoord en het betreffende tijdverantwoordingsformulier tijdig in haar bezit is gekomen op de wijze zoals is bepaald in artikel 10 van deze Inhuur Overeenkomst.

 

3.                                    Ter verkrijging van betalingen dienen de facturen op de in de Inhuurmelding aangegeven wijze, onder verwijzing naar de factuurreferentie, naar het in de Inhuurmelding aangegeven factuuradres te worden verzonden.

 

4.                                    Van iedere factuur zal door Opdrachtgever 30 % worden overgemaakt op de G-rekening van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal daardoor jegens Opdrachtnemer gekweten zijn van zijn betalingsverplichtingen terzake.

 

 

Artikel 12 ZZP Overeenkomst    Aansprakelijkheid

 

1.                              Opdrachtnemer verleent de diensten, geheel voor eigen risico en aanvaardt, in     verband met de door haar aan Opdrachtgever te verlenen Diensten, aansprakelijkheid voor alle kosten en schade geleden door Opdrachtgever en/of Cliënt van Opdrachtgever als gevolg van het in een bepaalde periode niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door Opdrachtnemer, haar Medewerkers, personeel en/of de persoon waarvan zij zich bij de uitvoering van de opdracht bedient, van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.

 

2.                  Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever uitdrukkelijk voor alle aanspraken wegens directe of indirecte schade of anderszins van Cliënt van Opdrachtgever en/of derden uit hoofde van toerekenbare tekortkomingen, handelingen, nalatigheden, fouten of gebreken dan wel het verloren gaan van aan Opdrachtnemer ter hand gestelde gegevens en bescheiden ter zake van de door Opdrachtnemer  uitgevoerde werkzaamheden.

 

Artikel 13 ZZP Overeenkomst Afdracht belasting en premies Volksverzekeringen

                    

1.                  Opdrachtnemer zal voorafgaand aan eerste opdracht een
“verklaring betalingsgedrag” aan de Opdrachtgever overhandigen. Opdrachtgever is gerechtigd de door Opdrachtnemer verstrekte gegevens te verifiëren. De verklaring zal vervolgens jaarlijks in de maand januari aan de Opdrachtgever worden overhandigd. De afspraken met betrekking tot het percentage wat gestort wordt op de G-rekening en een eventuele compensatie m.b.t. het eigen risico in de fiscale of sociale verzekeringspremiesfeer kunnen naar aanleiding van de verklaring betalingsgedrag eenzijdig door Opdrachtgever worden gewijzigd.

2.                  Opdrachtnemer verklaart zijn verplichtingen jegens de Belastingdienst (omzetbelasting en loonbelasting) en de UitVoeringsInstelling Sociale Zekerheid stipt na te komen en zullen blijven nakomen en vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken en verplichtingen tot betaling van belasting en/of premies welke door Opdrachtnemer

                     verschuldigd zijn ter zake van de aan Opdrachtgever verleende Diensten, zoals omschreven in Artikel 2 van deze Inhuur Overeenkomst, verwijzing is niet correct.

 

3.                  Indien blijkt dat het betalingsgedrag van Opdrachtnemer niet goed is, zulks ter uitsluitende beoordeling van Opdrachtnemer,  is Opdrachtgever  bevoegd de door Opdrachtnemer wettelijk verschuldigde premies en belastingen in mindering te brengen op door haar aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen en- naar haar eigen keuze  - hetzij dit bedrag onder zich te houden tot op het tijdstip dat de  UitVoeringsInstelling Sociale Zekerheid respectievelijk de Belastingdienst zonder enig voorbehoud zal hebben verklaard dat Opdrachtnemer de betreffende voldoening / afdrachtverplichtingen volledig is nagekomen, hetzij rechtstreeks over te maken op de rekeningen van de Belastingdienst en de UitVoeringsInstelling Sociale Zekerheid.

   

Artikel 14  ZZP Overeenkomst   Overmacht

 

1.                              In geval van overmacht wordt de nakoming van de betrokken partij van de uit deze Inhuur Overeenkomst alsmede Inhuur melding voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over een weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden. Voor een geval van overmacht zal, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, schriftelijk aan de andere partij mededeling worden gedaan .

 

2.            Onder overmacht wordt niet gerekend het niet of niet tijdig nakomen door een derde, dan wel de Medewerkers van Opdrachtnemer van de verplichting die deze jegens een Opdrachtnemer op zich heeft genomen,.

3.            Onder overmacht wordt wel de situatie verstaan dat Cliënt van Opdrachtgever de opdracht intrekt.

 

 

Artikel 15  ZZP Overeenkomst Tussentijdse beëindiging van een Inhuurmelding

 

1.                  Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de Inhuurmelding zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, al dan niet met onmiddellijke ingang te beëindigen

 

a)      Opdrachtgever, mits zij hiertoe een opzegtermijn van minimaal 1 (een) week in acht neemt [ een opzegtermijn is geen beëindiging met onmiddellijke ingang vandaar de toevoeging al dan niet zoals ik heb gemaakt in sub 1]. Opzegging door Opdrachtgever dient te gescheiden onder opgave van redenen en zal nimmer kosten voor haar meebrengen.

b)      Opdrachtgever, indien Opdrachtnemer weigert aan een onderzoek om vervanging van een ingezette medewerker te voldoen, zoals bedoeld in Artikel 5 lid 3. en Artikel 6 lid 1. sub 2 en sub 3.

c)      Opdrachtgever is gerechtigd een Inhuurmelding met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

·         Medewerker zich niet houdt aan de instructies die hem in het kader van zijn werkzaamheden door Opdrachtgever of Cliënt van Opdrachtgever gedurende de overeengekomen werkuren zijn verstrekt.

·         Medewerker zijn werk niet conform de redelijke verwachtingen van  Opdrachtgever of van Cliënt van Opdrachtgever uitvoert of heeft uitgevoerd, waarvan in ieder geval sprake is indien het door medewerker opgeleverde resultaat van de werkzaamheden niet voldoet

aan de algemeen geldende professionele maatstaven geldend binnen de branche of het resultaat van de werkzaamheden niet voldoet aan de met Cliënt van Opdrachtgever overeengekomen en aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakte specificaties en/of functionaliteiten .

d)     Iedere partij, wanneer wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmachtperiode langer dan 1 (een) week geduurd heeft of zodra vaststaat dat deze langer dan 1(een)week zal duren .

e)      Iedere partij, wanneer wederpartij voorlopige of definitieve surcéance van betaling is verleend dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard of de onderneming van de wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd.

 

2.         Voorts heeft ieder der partijen het recht de Inhuurmelding zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, wanneer de wederpartij enige overige verplichting in verband met de Inhuur Overeenkomst en de uitvoering daarvan niet nakomt, welke niet-nakoming van zo ernstige aard is dat van haar handhaving van de Inhuur Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd en nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk geëigende stappen te ondernemen om dit te corrigeren .

3.         Tussentijdse beëindiging van de Inhuur Overeenkomst en/of een of meerdere Inhuurmeldingen en geschiedt bij aangetekende brief aan wederpartij.

4.         Opdrachtgever dan wel Cliënt van Opdrachtgever zijn nimmer gehouden schade van Opdrachtnemer, door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, Medewerkers dan wel personeel van Opdrachtnemer voortvloeiende uit een beëindiging van de Inhuur Overeenkomst dan wel de Inhuur melding te vergoeden.

 

Artikel 16 ZZP Overeenkomst Overname personeel

 

Gedurende de looptijd van deze Inhuur Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 1 (een) jaar, gerekend vanaf de beëindiging van deze Inhuur Overeenkomst, zullen beide partijen geen personeel dat betrokken is of betrokken is geweest bij middels Inhuurmelding uitgevoerde opdrachten van elkaar in dienst nemen, noch indirect zakelijke betrekkingen aangaan met elkaars personeel, tenzij met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij, zulks op straffe van een onmiddellijke opeisbare boete van € 500 ,- (zegge :vijfhonderd Euro ) per dag voor iedere dag dat de overtreding voort zal duren, onverminderd het recht op vergoeding van de werkelijk geleden schade. 

 


 

Artikel 17  ZZP Overeenkomst  Concurrentiebeding ZZP overeenkomst

 

8.                                    Het is Opdrachtnemer, de door haar ingeschakelde derden, personeel en haar Medewerkers niet toegestaan gedurende de looptijd van de Inhuur Overeenkomst en de Inhuur melding, alsmede gedurende een periode van 1 (een) jaar gerekend vanaf de beëindiging van de Inhuur Overeenkomst en de Inhuur melding,direct of indirect Cliënten van Opdrachtgever, waar Medewerkers van Opdrachtnemer zijn ingezet te benaderen dan wel overeenkomsten daarmee aan te gaan, noch is het aan Opdrachtnemer de door haar ingeschakelde derden, personeel en haar Medewerkers toegestaan de aandeelhouders van Opdrachtgever dan wel aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen, dan wel derden waarmee Opdrachtgever een zakelijke relatie mee heeft, te benaderen dan wel overeenkomsten daarmee aan te gaan in welk geval Opdrachtnemer zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist  een directe opeisbare, niet voor rechtelijke matiging vatbare boete zal verbeuren aan Opdrachtgever van € 5.000,- per gebeurtenis. Deze boete laat de overige rechten van Opdrachtgever onverlet, waaronder het recht op schadevergoeding. Schadevergoeding en boetes kunnen cumuleren, Opdrachtnemer is niet gerechtigd tot verrekening hiervan over te gaan.  Het hiervoor bepaalde geldt uitdrukkelijk ook voor door.Opdrachtnemer al dan niet ingezette Medewerkers waarvan, gedurende een periode van 1 (een) jaar gerekend vanaf de beëindiging van de Inhuur Overeenkomst, de arbeids- dan wel andere relatie met Opdrachtnemer is beëindigd en welke Medewerkers zich buiten Opdrachtnemer om direct of indirect bij de betreffende Cliënt van Opdrachtgever aandeelhouders van Opdrachtgever dan wel aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen, dan wel derden waarmee Opdrachtgever een zakelijke relatie mee heeft, laten inzetten, te benaderen dan wel overeenkomsten daarmee aan te gaan.

 

1.                                    Het is Opdrachtnemer en haar medewerkers niet toegestaan gedurende de looptijd van deze Inhuur Overeenkomst en de Inhuur melding, alsmede gedurende een periode van 2 jaren gerekend vanaf de beëindiging van deze Inhuur Overeenkomst, diensten aan te bieden die gelijkwaardig zijn aan de diensten die worden verricht door Opdrachtgever waarbij te denken valt aan kabelmanagement (in de breedste zin des woords ) ICT-ondersteuning tijdens verhuizingen, etc.. bij Cliënten van de Opdrachtgever aandeelhouders van Opdrachtgever dan wel aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen, dan wel derden waarmee Opdrachtgever een zakelijke relatie mee heeft,. Bij overtreding van het ten deze overeengekomen verbod zal Opdrachtnemer, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare, niet voor rechtelijke matiging vatbare boete verbeuren aan Opdrachtgever van € 50.000,- ineens te vermeerderen met €5.000,- per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete laat de overige rechten van Opdrachtgever onverlet, waaronder het recht op (verdere) schadevergoeding . Schadevergoeding en boetes kunnen cumuleren, Opdrachtnemer is niet gerechtigd tot verrekening hiervan over te gaan. 

 

2.                                    Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever van dergelijk handelen door voornoemde         medewerkers van Opdrachtnemer.

 

3.                                    Voor aanvang van de werkzaamheden bij Cliënt van Opdrachtgever zal iedere individuele Medewerker een verklaring dienen te tekenen waarvan de inhoud overeenstemt met het gestelde in artikel 17 van deze Inhuur Overeenkomst bij gebreke waarvan de opdracht geen doorgang zal vinden zonder dat Opdrachtgever gehouden is tot enige vergoeding van schade.

 

 

Artikel 18 ZZP Overeenkomst Algemeen

 

1.                                    De in deze Inhuur Overeenkomst genoemde Inhuurmelding maakt een integraal deel      uit van deze Inhuur Overeenkomst.

2.                                    Wijzigingen van of aanvullingen op deze Inhuur Overeenkomst dan wel een Inhuur- melding zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3.                                    Het nalaten door Opdrachtgever om te eniger tijd een bepaling van deze Inhuur Overeenkomst af te dwingen, tast in generlei opzicht haar rechten aan om alsnog                     volledige nakoming door Opdrachtnemer te eisen en is geen verwerking van de rechten van Opdrachtgever. Het zich neerleggen door Opdrachtgever bij een schending door Opdrachtnemer van één van diens verplichtingen impliceert niet het doen van afstand van de uit die verplichting voor Opdrachtgever voortvloeiende rechten.

4.                                    In geval van nalatigheid van één of meer bepalingen uit deze Inhuur Overeenkomst, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu alsdan met elkaar in overleg te treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepaling(en) behouden blijft.

5.                                    Deze Inhuur Overeenkomst vervangt integraal alle eerder tussen beide gesloten Inhuur Overeenkomsten.

6.                                    Mondeling gedane mededelingen verbinden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in beginsel niet, tenzij deze schriftelijk worden bevestigd en wederzijds geaccordeerd.

 

Artikel 19   ZZP Overeenkomst Overdracht van rechten en verplichtingen

                    

                     Geen der partijen mag haar rechten of verplichtingen in verband met de Inhuur                        Overeenkomst en/of Inhuurmelding en de uitvoering daarvan, noch geheel noch                         gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere                     partij behoudens overdracht binnen Opdrachtgever aan één van haar gelieerde vennootschappen waarvoor deze voorafgaande schriftelijke toestemming niet geldt. Aan deze toestemming kunnen partijen voorwaarden verbinden.

 

Artikel 20 ZZP Overeenkomst Toepasselijk recht en geschillen

 

1.                  Op deze ZZP Overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

 

2.                  Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze Inhuur            Overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien,                                    alsmede elk ander geschil ter zake of in verband met deze Inhuur Overeenkomst, hetzij                   juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal door de bevoegde rechter in het                                   arrondissement Rotterdam worden beslecht.

 

ZZP overeenkomst Aldus opgemaakt in tweevoud en getekend op

  

Namens Opdrachtgever                                         Namens Opdrachtnemer                                                      

 

                    

ZZP Overeenkomst Word

Download de ZZP overeenkomst in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.