Voorbeeld Oproepcontract

Bekijk alle voorbeeld contracten


Bekijk hieronder een voorbeeld oproepcontract. 

Voorbeeld oproepcontract

De ondergetekenden:

 

a.         De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  _______ B.V.,, gevestigd te _____, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer _____, te dezen vertegenwoordigd door de haar directeur de heer ______ hierna te noemen: "Werkgever",

 

of

 

a.      De heer/Mevrouw ____, gevestigd te ____  aan _____, en aldaar zaakdoend onder de naam "____", hierna te noemen "Werkgever".

en

 

b.      De heer/Mevrouw ______ geboren te _____ op ______ en wonende te _____,  _____, paspoortnummer _____ , sofinummer _____, gehuwd/ongehuwd, hierna te noemen "Oproepkracht",

 

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 

ARTIKEL 1.

 Oproepkracht treedt met ingang van ____in dienst van Werkgever voor de duur van __ maanden voor het verrichten van werkzaamheden als ___________ (functie).

 

ARTIKEL 2.

De eerste maand van de arbeidsovereenkomst geldt als proeftijd in de zin van art. 7:652 en 7:676 BW.

 

ARTIKEL 3. voorbeeld oproepcontract

Werkgever is alleen dan gehouden oproepkracht op te roepen en te werk te stellen indien en voor zover __________ (reden). Werkgever roept steeds zo tijdig mogelijk oproepkracht op voor de door hem/haar als oproepkracht te verrichten werkzaamheden.

Oproepkracht is verplicht om aan een oproep van Werkgever gehoor te geven tenzij ___________ (uitzonderingen)

 

ARTIKEL 4.

De tijdstippen waarop de werkzaamheden worden verricht zijn als regel ___________(tijdstippen)

 

 

ARTIKEL 5.

Gedurende de eerste 6 maanden van de overeenkomst heeft oproepkracht slechts recht op loon indien en voor zover hij/zij daadwerkelijk voor Werkgever werkzaam is geweest.

 

 

ARTIKEL 6.

Het loon bedraagt ____ (bedrag) bruto per uur.

Oproepkracht heeft daarnaast recht op 8% vakantiegeld.

 


 

ARTIKEL 7.

Werkgever betaalt oproepkracht het hem toekomende loon over enige maand uit vóór het einde van de daarop volgende maand.

 

 

ARTIKEL 8. voorbeeld oproepcontract

Per daadwerkelijk gewerkt uur bouwt oproepkracht ___ uur vakantierecht op.

Bij het bepalen van het loon over een vakantieperiode wordt uitgegaan van het door oproepkracht in het voorafgaande jaar gemiddeld per week gewerkte aantal uren.

 

 

ARTIKEL 9.

1.         In geval van arbeidsongeschiktheid in de zin van de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen zal Werkgever gedurende ___________ (aantal) aaneengesloten weken/maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid indien en zolang in die periode de arbeidsovereenkomst voortduurt, gedurende ________ (aantal) weken/maanden het salaris doorbetalen in die zin dat oproepkracht na inhouding loonbelasting, premieheffing en sociale lasten hetzelfde netto bedrag ontvangt als hij/zij zonder bedoelde arbeidsongeschiktheid zou hebben ontvangen, vervolgens __% daarvan gedurende maximaal 52 weken te rekenen vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid en vervolgens __% gedurende de daarop volgende 52 weken indien en zolang in die periode de overeenkomst voortduurt.

2.         Bij de vaststelling van in artikel 9.1 genoemde perioden worden de perioden waarin oproepkracht ten gevolge van ziekte verhinderd is geweest zijn/haar arbeid te verrichten samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan 4 weken opvolgen.

3.         Indien de arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar duurt en de arbeidsrelatie na dat jaar nog zal bestaan wordt door Werkgever na dat jaar noch salaris betaald noch een suppletie op de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen en eventuele andere uitkeringen verstrekt.

4.         Indien aanspraken ontstaan uit een door Werkgever gesloten collectieve ziektekostenverzekering zullen bovenbedoelde aanvullingen slechts worden verricht indien en voor zover deze aanvullingen meer dan bedoelde uitkeringen belopen.

5.         Indien en voor zover oproepkracht terzake van ziekte of een hem overkomen ongeval jegens één of meer derden een vordering tot schadevergoeding wegens loonderving kan doen gelden, is Werkgever niet verplicht om een betaling te doen die uitgaat boven de wettelijke verplichting tot doorbetaling van het salaris ex art. 7:629 lid 1 BW.

Werkgever is in dat geval jegens oproepkracht slechts verplicht de uitkeringen en de salarisdoorbetaling ingevolge dit artikel bij wijze van voorschot op voornoemde schadevergoeding aan oproepkracht te betalen onder voorwaarde dat oproepkracht zijn recht op schadevergoeding ter grootte van de door Werkgever uit hoofde van deze artikelen te verrichten bovenwettelijke betalingen aan Werkgever cedeert op straffe van verlies van betaling. Werkgever zal dit voorschot met de uit te keren schadevergoeding verrekenen.

 

 

ARTIKEL 10

Oproepkracht zal aan het bij Werkgever geldende pensioenreglement geen aanspraak op pensioen kunnen ontlenen.

 

 

ARTIKEL 11

De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, dus zonder dat hiervoor voorafgaande opzegging is vereist, op _______.

 


 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ______ op ______

 

 

Werkgever:                                                     Werknemer:

voor deze:

 

 

 

____________________                                         ____________________

Download het voorbeeld oproepcontract 

Download het voorbeeld oproepcontract in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.