Voorbeeld Gebruiksovereenkomst Telefoon

Bekijk alle voorbeeld contractenEen voorbeeld gebruiksovereenkomst telefoon. Deze wordt afgesloten tussen een werkgever en werknemer wanneer er een mobiele telefoon ter beschikking gesteld wordt. n de overeenkomst worden afspraken gemaakt over onder andere het gebruik van de telefoon, wat er gebeurd bij schade en en diefstal en wanneer de gebruiksovereenkomst zal eindigen. 


Voorbeeld gebruiksovereenkomst telefoon

De ondertekenden:

 

1.       (Naam werkgever) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen werkgever,

 

en

 

2.       (Naam werknemer) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen werknemer,

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

 

 

Artikel 1              

Werkgever stelt aan werknemer een telefoon ter beschikking. Voor het aanvaarden ofwel in gebruik nemen van een door werkgever ter beschikking gestelde telefoon is werknemer verplicht deze gebruikersovereenkomst te tekenen.

 

Artikel 2              

De werknemer aan wie een telefoon ter beschikking gesteld wordt, krijgt deze gebruikersovereenkomst als aanvulling op zijn projectovereenkomst.

 

Werkgever stelt de telefoon zijnde een [type telefoon] en oplader met de volgende codes beschikbaar voor zakelijk gebruik.

                              

                               Serienummer:

 

In principe wordt de gebruikersovereenkomst aangegaan voor de duur van arbeidsovereenkomst. Indien de situatie hiertoe aanleiding geeft wordt deze periode herzien. Het is werknemer niet toegestaan de telefoon te verhuren dan wel uit te lenen aan derden.

 

Artikel 3 

voorbeeld gebruiksovereenkomst 

Schade aan de telefoon in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, dient direct te worden gemeld aan werkgever.

 

In geval van schade/diefstal aan de  telefoon zal werknemer zo mogelijk door de politie daarvan proces-verbaal laten opmaken en zorgen voor getuigen(verklaringen). Indien de verzekeraar op grond van het ontbreken van een proces-verbaal en/of andere door de werknemer redelijkerwijze te verstrekken gegevens/bewijzen niet tot vergoeding van de schade mocht overgaan, is werknemer daarvoor verantwoordelijk.

 

Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik van de telefoon of als gevolg van nalatigheid of ondeskundig gebruik zijn voor rekening van werknemer voor zover deze niet door de verzekeringsmaatschappij worden vergoed.

 

Artikel 4              

Beëindiging van de gebruikersovereenkomst respectievelijk van het gebruik van de gebruiksovereenkomst telefoon eindigt:

ü  indien werknemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet tijdig of niet naar behoren nakomt; werkgever kan deze overeenkomst dan onmiddellijk beëindigen, onverminderd het recht van werkgever op schadevergoeding;

ü  op het tijdstip dat de projectovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt beëindigd om welke reden dan ook;

ü  indien er sprake is van een ernstige overtreding of misdrijf van de zijde van werknemer; dit ter beoordeling van werkgever;

ü  door schriftelijke opzegging van de gebruikersovereenkomst telefoon door werknemer.

 

 

Artikel 5    voorbeeld gebruiksovereenkomst telefoon           

Werkgever behoudt zich het recht voor deze gebruikersovereenkomst telefoon. Wijzigingen zullen schriftelijk aan werknemer worden toegestuurd. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra beide partijen voor akkoord hebben ondertekend.

 

Voorgaande gebruikersovereenkomsten telefoon komen hiermee te vervallen.

 

Situaties waarin de regeling niet voorziet zullen in goed overleg tussen werkgever en werknemer worden opgelost.

 

 

De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te (Plaats)  op (Datum).

 

 

 

Handtekening werkgever                                                                Handtekening werknemer

 

 

 

Download voorbeeld gebruiksovereenkomst telefoon in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.