Leaseovereenkomst

Bekijk alle voorbeeld contracten


Bekijk hieronder een voorbeeld leaseovereenkomst. U kunt de overeenkomst downloaden in Word en aanpassen naar uw eigen huisstijl. 


Voorbeeld Leaseovereenkomst

De ondergetekenden:

(BedrijfsNaam), gevestigd te (postcode, straat en huisnummer, plaats), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam), verder te noemen de lessor;

en

(BedrijfsNaam), gevestigd te (postcode, straat en huisnummer, plaats), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam), 

verder  te noemen de lessee;


in aanmerking nemende:

 • dat de lessee voor zijn bedrijf de beschikking wenst te verkrijgen over een (type auto), doch dat hij zich niet wil belasten met de zorg voor het onderhoud hiervan en ook wegens het gevaar voor economische veroudering bij de aanvang van zijn gebruik niet tot aankoop van een zodanige       wenst over te gaan;
 • dat de lessee met de leverancier (naam) te (plaats) overeenstemming heeft bereikt omtrent een (auto), (merk), (type) en de lessor bereid is deze (auto), verder te noemen het lease-object, te kopen van de leverancier (naam) en vervolgens tegen na te noemen voorwaarden in gebruik te geven aan lessee.


Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

 1. De lessor geeft in gebruik aan de lessee, gelijk de lessee van de lessor in gebruik krijgt, een      , (merk), (type), met ingang van het tijdstip, waarop de (auto) geheel gemonteerd, beproefd en bedrijfsklaar beschikbaar gesteld is aan lessee.
 2. De levering en montage zal voor rekening van de lessor geschieden door de leverancier (naam)   te (plaats).
 3. De lessor is jegens de lessee niet aansprakelijk voor schade door vertraging bij de aflevering en de montage van het lease-object door de leverancier.
 4. Voor zover echter de leverancier ter zake van deze en andere schade aansprakelijk kan worden gesteld, verbindt de lessor zich jegens de lessee om voor diens rekening en risico desgevraagd een rechtsvordering tegen de leverancier in te stellen.

 

Artikel 2 leaseovereenkomst

 1. De gebruikersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd doch met een minimum van (aantal) jaren.
 2. Met inachtneming van genoemde minimumtermijn kan ieder der partijen de overeenkomst met een termijn van drie maanden en slechts tegen het einde van een maand schriftelijk opzeggen.


Artikel 3 leaseovereenkomst

De prijs voor het in gebruik geven en de andere door de lessor aan de lessee ter beschikking gestelde en te stellen diensten en prestaties bedraagt € (prijs) per maand, telkens op de laatste dag van iedere maand te voldoen.


Artikel 4 leaseovereenkomst

 1. De lessor zal het lease-object in goede staat houden en alle noodzakelijke afstellingen, reparaties en vervanging van onderdelen uitvoeren of doen uitvoeren. Hiertoe zullen technici vanwege de lessor en vanwege de leverancier vrije toegang tot de ruimte hebben, waarin het lease-object zich bevindt.
 2. De lessee zal de elektrische stroom voor het doen functioneren van het lease-object beschikbaar stellen en alle faciliteiten verlenen, een en ander in overeenstemming met de lessor.
 3. De lessee is verplicht ter beperking van bedrijfsschade de navolgende reserve-onderdelen voor haar rekening en risico in voorraad te houden, met dien verstande, dat zodra door of namens de lessor of de leverancier uit deze voorraad een reserve-onderdeel voor een reparatie wordt gebezigd, de kosten hiervan weer voor rekening van de lessor komen.     
 4. Bij vervanging zijn de rechten en verplichtingen van partijen eveneens van toepassing op het vervangende lease-object.
 5. Het is de lessee niet toegestaan het onderhoud en reparaties door een derde te doen uitvoeren.

 

Artikel 5 leaseovereenkomst

 1. De lessor verbindt zich ervoor zorg te dragen, dat tijdig aan de lessee een ander lease-object ter beschikking wordt gesteld, indien en zolang het in gebruik gegeven lease-object door welke oorzaak ook gedurende meer dan één week niet kan functioneren
 2. Slechts indien reparatie van het lease-object nodig is geworden door onoordeelkundig gebruik ervan door of namens de lessee, komen de kosten van de reparatie en die van de tijdelijke vervanging voor rekening van de lessee.

 

Artikel 6 leaseovereenkomst

De lessee verbindt zich om alle hulpmiddelen, benodigd voor de exploitatie van het lease-object, met uitzondering van de bedieningsarbeid en de energie, tegen de geldende prijs te betrekken van de lessor.

 

Artikel 7 leaseovereenkomst

 1. De lessor garandeert het goed functioneren van het lease-object zolang zij ter beschikking is gesteld.
 2. De lessor garandeert eveneens, dat het ter beschikking gestelde lease-object aan de door de lessor in overleg met de leverancier opgegeven specificaties.


Artikel 8 leaseovereenkomst

 1. De lessee is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van het lease-object tijdens de periode, waarin het lease-object wordt vervoerd of geïnstalleerd of in het bezit van de lessee is, behalve in het geval, voorzien in artikel 5 lid 2 en in geval van kernreactie, kernuitstraling of radioactieve besmetting. 
 2. De lessor is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door het lease-object aan personen en aan eigendommen van derden en van de lessee, behalve in geval van- en voor zover deze schade (mede) is veroorzaakt door nalatigheid van de lessor.

 

Artikel 9 leaseovereenkomst

 1. De lessee mag in en aan het lease-object geen wijzigingen en toevoegingen aanbrengen, tenzij hij daarvan tevoren aan de lessor kennis heeft gegeven.
 2. Indien de lessor binnen een week na ontvangst van de in lid 1 bedoelde mededeling schriftelijk verklaart, dat de wijziging of toevoeging een normale en behoorlijke werking van het lease-object schaadt of het onderhoud van het lease-object op zodanige wijze belemmert, dat de onderhoudskosten aanmerkelijk stijgen, dan wel een gevaar oplevert voor de veiligheid, zal de lessee onverwijld de wijziging of toevoeging verwijderen en het lease-object in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen, tenzij het bezwaar van de lessor slechts gebaseerd is op de belemmering van het onderhoud en de lessee zich schriftelijk bereid verklaart de daaruit voortvloeiende meerkosten van het onderhoud voor zijn rekening te nemen.
 3. De lessee is bevoegd, mits zonder beschadiging, bij het einde van de gebruiksverhouding door hem aangebrachte toevoegingen weer te demonteren, tenzij de lessor zich bereid verklaart deze toevoegingen over te nemen en de waardevooruitgang van het lease-object uit dien hoofde aan de lessee te vergoeden.

 

Artikel 10 leaseovereenkomst

 1. De lessor draagt het volle risico van het lease-object gedurende de tijd, dat deze ter beschikking van de lessee is gesteld.
 2. De lessor zal het lease-object verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal en beschadiging, o.a. ten gevolge van brand.
 3. De lessor blijft eigenaar van het lease-object, doch is bevoegd de eigendom ervan tijdens de looptijd van deze overeenkomst aan een derde over te dragen, mits hij ten laste van die derde en ten gunste van de lessee bedingt, dat alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, die aan de lessee toekwamen resp. op hem rusten, ten gunste en ten laste van die derde door de lessee kunnen worden uitgeoefend.
 4. De lessee is verplicht tegenover derden, zoals beslagleggende schuldeisers, te doen blijken van het eigendomsrecht van het lease-object van de lessor, zodra het gevaar bestaat, dat een derde het lease-object gaat beschouwen als eigendom van de lessee. Kosten gemaakt ter waarborging van de rechten van de lessor tegenover derden komen voor rekening van de lessee.


Artikel 11

Voor zover hiervan in het voorgaande niet is afgeweken, rusten op de lessor en de lessee alle verplichtingen, die krachtens wet of gebruik op operational lessor resp. op een operational lessee plegen te rusten.

 

Artikel 12

 1. Het is aan de lessee niet toegestaan het lease-object te verplaatsen zonder toestemming van de lessor.
 2. Het is aan de lessee niet toegestaan het lease-object aard- en nagelvast te verbinden met de grond en/of het gebouw aan de (adres) te (plaats) of zodanig met een andere roerende of onroerende zaak te verbinden, dat het lease-object een bestanddeel van dat andere goed wordt.
 3. Het is aan de lessee niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de lessor het gebruik van het lease-object aan een derde over te dragen.

 

Artikel 13 

Deze overeenkomst eindigt, onverminderd het bepaalde in het BW:

 1. na het einde van de opzeggingstermijn van drie maanden, als bedoeld in art. 2;
 2. indien het lease-object teniet gaat, verloren raakt of zodanig beschadigd wordt, dat herstel niet verantwoord is, en vervanging ervan binnen dagen na tijdstip, waarop dit evenement ter kennis is gebracht van de lessor, niet mogelijk blijkt te zijn;
 3. indien wegens één van na te noemen omstandigheden de wederpartij de overeenkomst met onmiddellijk ingang opzegt, ook voordat de in art. 2 genoemde minimumtermijn van jaar is verstreken: Indien een derde beschikt over het aan de lessee in gebruik gegeven lease-object en de lessor deze pretentie niet kan afweren; indien de lessee in staat van faillissement wordt verklaart, indien hij surséance van betaling aanvraagt, indien op diens goederen beslag wordt gelegd of indien de lessee-rechtspersoon wordt ontbonden;indien één van de partijen ondanks sommatie in gebreke blijft binnen veertien dagen alsnog aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen.
 • Indien deze overeenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid bepaalde, is de partij, aan wie de (voortijdige) beëindiging van de overeenkomst is te wijten, aan diens wederpartij bij wege van gefixeerde schadevergoeding verschuldigd een bedrag, dat gelijk is aan de termijnen gedurende (aantal) maanden.

 

Artikel 14

 1. Na het einde van deze overeenkomst is de lessor bevoegd te allen tijde het lease-object bij de lessee weg te halen.
 2. Het demonteren, het inpakken en het transport van het te retourneren lease-object geschiedt voor rekening en risico van de lessor.
 3. De lessee is evenwel verplicht personeel ter beschikking te stellen teneinde de technici van of namens de lessor of de leverancier desgevraagd behulpzaam te zijn.
 4. De lessee is desgevraagd verplicht te gedogen, dat het lease-object na het einde van deze overeenkomst nog gedurende ten hoogste       maanden bij de lessee in bewaring blijft. Gedurende die tijd is de lessee niet meer bevoegd van het lease-object gebruik te maken, behoudens een afwijkende afspraak.
 5. In afwijking van het vorengaande is de lessee na het einde van deze lease-overeenkomst bevoegd de in leasinggegeven zaak van de lessor te kopen en in eigendom te aanvaarden na schriftelijk aanvaarding van deze optie, mits hij binnen       dagen na het schriftelijk aannemen van deze optie de koopprijs betaalt die als volgt wordt vastgesteld:      .

De optie geldt als niet aangegaan als de lessee niet binnen (aantal)dagen na het einde der overeenkomst een schriftelijke aanneming naar de lessor heeft verzonden.

 

Artikel 15

Op de onderhavige overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

 Leaseovereenkomst Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te (plaats)     op (datum).


Handtekening            Handtekening

Naam                          Naam

Download de voorbeeld leaseovereenkomst

Download de voorbeeld leaseovereenkomst in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.