Gebruiksovereenkomst Telefoon

Bekijk alle voorbeeld contracten


Een gebruiksovereenkomst telefoon tussen een werkgever en een werknemer. Onder aan de pagina kunt u het voorbeeld downloaden in Word. 


Voorbeeld gebruiksovereenkomst mobiele telefoon

Gebruiksovereenkomst mobiele telefoonOndergetekenden:

 

Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

en

 

De heer/ mevrouw naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer.

 

bevestigen hierbij een opleidingsovereenkomst te zijn aangegaan onder de volgende voorwaarden en bepalingen:-              Werkgever verlangt van werknemer een goede telefonische bereikbaarheid;

-              Werknemer is bereid een mobiele telefoon van de werkgever te gebruiken voor zakelijk gebruik;

-              Werkgever is bereid werknemer een mobiele telefoon ter beschikking te stellen en de kosten die gemaakt zijn door gebruik voor de werkgever te vergoeden.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:


Artikel 1.  


Werkgever zal aan werknemer een mobiel telefoontoestel (toestel type en abonnement) ter beschikking stellen. De kosten met betrekking tot het mobiel telefoontoestel komen voor rekening van werkgever.


Artikel 2.


Bij beëindiging van de dienstbetrekking dient werknemer het mobiel telefoontoestel onverwijld bij werkgever in te leveren. Alle na het beëindigen van het dienstverband gemaakte kosten tot het moment van inleveren van het mobiel telefoontoestel bij werkgever komen voor rekening van de werknemer.


Artikel 3.  


Werknemer dient zorgvuldig met het mobiel telefoontoestel om te gaan en het toestel conform de gebruiksaanwijzingen te gebruiken. Bij ander dan voorgeschreven gebruik van het mobiel telefoontoestel en/of grove nalatigheid ten aanzien van het gebruik en onderhoud, behoudt werkgever zich het recht voor de ter beschikkingstelling van het toestel onverwijld te beëindigen.


Artikel 4.


Ingeval van verlies of diefstal van het mobiel telefoontoestel is werknemer aansprakelijk voor alle kosten met betrekking tot het mobiel telefoontoestel waarin begrepen de kosten van vervanging van een gelijkwaardig toestel.


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te (plaats) , op (datum)


Datum:                                                                                                              Plaats:

Naam werkgever                                                                                          Naam werknemer

..................................                                                                                          .................................

Handtekening                                                                                                 Handtekening

Download voorbeeld gebruiksovereenkomst telefoon

Download de gebruiksovereenkomst telefoon in Word. 

Een gebruiksovereenkomst telefoon wordt afgesloten tussen een werkgever en een werknemer wanneer er een telefoon door de werkgever in bruikleen gegeven wordt. Het kan zijn dat de werknemer een telefoon nodig heeft voor het uitoefenen van de functie en dat de werkgever daarvoor een telefoon ter beschikking stelt. In dat geval kunnen er in de gebruiksovereenkomst afspraken worden gemaakt over het gebruik van de telefoon en wat er gebeurd wanneer de telefoon beschadigd raakt of verloren- gestolen raakt. Ook wordt er in de gebruiksovereenkomst vermeld wanneer de telefoon weer ingeleverd zal moeten worden. 

Bekijk ook de andere voorbeeld contracten, brieven, facturen en nog veel meer voorbeeld documenten op onze site. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.