0 Urencontract Voorbeeld

Bekijk alle contracten


Op deze pagina treft u een 0 urencontract voorbeeld. 

Voor deze contracten gelden bepaalde regels. Informeer u welke regels voor uw branche gelden voordat u een oproepcontract met een werknemer aan gaat. 



Bekijk op onze site meer informatie over het afsluiten van een 0 urencontract voorbeeld en de wijzigingen die zijn ingegaan op 1 januari 2015. 

0 urencontract voorbeeld

Ondergetekenden,

 

Naam werkgever,  gevestigd te (straat en huisnummer, postcode en plaats), rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam rechtsgeldig vertegenwoordiger, hierna te noemen 'werkgever', 

 

En

 

Naam werknemer,  wondende te (straat en huisnummer, postcode en plaats), sofinummer (sofinummer), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum), verder te noemen 'werknemer', 

 

zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1 Indiensttreding

Werknemer treedt met ingang van __(datum) bij werkgever in dienst in de functie van __(functie). In deze functie zal hij/ zij de volgende werkzaamheden verrichten: __(omschrijving van de werkzaamheden).  

 

Artikel 2 Duur

Deze arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van __ (aantal weken/ maanden) . De arbeidsovereenkomst gaat in op __ (datum) en eindigt van rechtswege op __(datum). 

 

Artikel 3 Tussentijdse opzegging

Zowel werknemer als werkgever zijn bevoegd deze arbeidsovereenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van 1 maand. De arbeidsovereenkomst kan slechts tegen het eind van de eerste werkdag van de volgende maand worden opgezegd.

 

Artikel 4 Beschikbaarheid

Werknemer houdt zich beschikbaar op de volgende dagen/ tijdstippen: Werkdagen, maandag, dinsdag en donderdag, van 16:00 tot 23:00. 

 

Artikel 5 Oproep

De werknemer is verplicht aan een oproep door werkgever gevolg te geven.

 

Werkgever dient bij aanwezigheid van werk als omschreven onder artikel 1 werknemer op te roepen. Hij verbindt zich om, indien zich werkzaamheden voordoen waarvoor de inschakeling van oproepkrachten is aangewezen, tenminste een evenredig deel hiervan aan werknemer toe te delen.

 

Werkgever verplicht zich om in geval van oproep van de medewerker, dit ten minste __(duur) uur voor de aanvang van de dienst te doen.

 

Artikel 6 salaris

Werknemer ontvangt een bruto salaris van € __(salaris) per gewerkt uur. Het salaris wordt door werkgever voldaan voor of op de laatste dag van de maand.

 

Artikel 7 Vakantietoeslag

De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van __(toeslag, veelal 8%) procent van het feitelijk genoten bruto salaris. De vakantietoeslag wordt jaarlijks in de maand mei uitbetaald.

 

Artikel 8 Vakantiedagen

De werknemer heeft bij elke volledig werkweek van 40 uur recht op 16 uur vakantie met behoud van salaris. Deze vakantierechten worden naar rato van het aantal gewerkte dagen/uren omgerekend. 

 

salaris dat werknemer heeft ontvangen in de periode van 1 juni van het voorgaande jaar tot en met 31 mei van het lopende jaar.

 

Artikel 9 cao

Op deze arbeidsovereenkomst is de __(cao) cao van toepassing, zoals te vinden op __(www.____.nl). Een hard copy exemplaar is op te vragen bij onze administratie. 

 

 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en getekend op __(datum) te __(plaats)

 

Naam rechtsvertegenwoordiger bedrijf                                             Naam medewerker

 

 

Handtekening                                                                                 handtekening


Download 0 urencontract voorbeeld in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.