0 Uren contract horeca

Op deze pagina treft u een voorbeeld 0 Uren contract horeca. In de horeca wordt vaak gebruik gemaakt van 0 uren contracten. Dit is om met flexibel personeel de piekuren in te kunnen vullen. Veel horeca werk is seizoensgebonden en weer afhankelijk. Daarom wordt vaak gebruik gemaakt van oproepkrachten en een 0 uren contract. 


Voorbeeld 0 uren contract Horeca

Bekijk hieronder hoe het 0 uren contract voor de horeca eruit ziet. Onderaan de pagina kunt u het voorbeeld contract in PDF downloaden. 

Kop 0 uren contract horeca

De ondergetekenden:

(bedrijfsnaam) gevestigd te (adres), ten dezen vertegenwoordigd door (rechtsgeldige vertegenwoordiger) hierna te noemen werkgever,

EN

(naam), wonende te (adres),  hierna te noemen: werknemer;

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

0 uren contract horeca Artikel 1

Artikel 1

1.     De werknemer treedt met ingang van (datum) bij de werkgever in dienst in de functie van (functienaam)

2.     De functie wordt uitgeoefend vanuit de standplaats c.q. de vestiging (adres) 

0 uren contract horeca Artikel 2

Artikel 2

De proeftijd bedraagt (periode) maanden. Gedurende deze periode is zowel de werkgever als de werknemer bevoegd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

0 uren contract horeca Artikel 3

Artikel 3

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor de tijd van zes maanden, eindigende derhalve op (datum)

0 uren contract horeca Artikel 4

Artikel 4

De werknemer en de werkgever zijn bevoegd de arbeidsovereenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen met inachtneming van de wettelijke bepalingen en opzegtermijnen. De arbeidsovereenkomst kan slechts tegen het einde van de kalendermaand worden opgezegd.

0 uren contract horeca Artikel 5

Artikel 5

De werknemer heeft geen aanspraak op loon indien geen oproeping plaatsvindt, ook al vindt dit zijn oorzaak in een omstandigheid, die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen.

0 uren contract horeca Artikel 6

Artikel 6

De werknemer kan voor de volgende werkzaamheden worden opgeroepen:

Opsomming van de werkzaamheden. 

0 uren contract horeca Artikel 7

Artikel 7

De werkgever is verplicht de werknemer tijdig voor de beoogde arbeid op te roepen, uiterlijk (aantal) uren voordat met de werkzaamheden moet worden begonnen. De werkgever stelt (aantal) uren voordat de overeengekomen arbeid wordt beëindigd, de werknemer daarvan op de hoogte. 

0 uren contract horeca Artikel 8

Artikel 8

1.   Werknemer heeft slechts recht op salaris indien en voorzover hij daadwerkelijk als oproepkracht voor werkgever werkzaam is geweest.

2.   Werknemer heeft geen recht op salaris gedurende de tijd dat er geen werk voor hem beschikbaar is, ook al ligt het niet beschikbaar zijn van werk in de risicosfeer van werkgever. De bepalingen van artikel 628 Boek 7 worden in dit verband voor de maximale periode van 6 maanden uitgesloten.

3.   Het salaris van werknemer bedraagt € (uurloon) bruto per uur, Het salaris zal door werkgever worden voldaan in de eerste week van de opvolgende kalendermaand. De werknemer heeft voorts aanspraak per jaar op vakantietoeslag van 8% over het door hem ontvangen brutosalaris. De vakantietoeslag wordt uiterlijk op het einde van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer uitbetaald.

0 uren contract horeca Artikel 9

Artikel 9

Per uitbetaald uur bouwt de werknemer (aantal) uur aan vakantierechten op. 

Artikel 10

Artikel 10

1.     Werknemer verklaart op de hoogte te zijn en in te stemmen met de bij werkgever geldende arbeids- en bedrijfsregels alsmede dat hij zich aan deze regels zal houden.

2.     De werknemer houdt zich beschikbaar om op werkdagen van (tijd)  tot (tijd) werkzaam te kunnen zijn voor de werkgever. Werknemer is verplicht gehoor te geven aan een oproep van de werkgever tot het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 11

Artikel 11

1.     In geval van arbeidsongeschiktheid moet de werknemer zich zo spoedig mogelijk ziek melden bij (contactpersoon bij ziekte)

2.     Deze verplichting geldt zowel wanneer de werknemer opgeroepen is als wanneer dit niet het geval is.

3.     De werknemer is wanneer hij als gevolg van ziekte niet aan een (geplande) oproep kan voldoen, gehouden de hem uitgereikte controlevoorschriften bij ziekte in acht te nemen. 

Artikel 12

Artikel 12

Indien de werknemer, voor arbeid als voormeld opgeroepen zijnde, wegens ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, zal de werkgever, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek, gedurende ten hoogste de duur van de oproeping 70% van het voor de werknemer geldende brutoloon betalen, doch ten minste het voor de werknemer naar rato van de oproeping geldende minimumloon.

Artikel 13

Artikel 13

Op deze arbeidsovereenkomst zijn de bepalingen van de CAO voor horeca van toepassing. Deze CAO wordt geacht van deze overeenkomst integraal deel uit te maken.

Artikel 14

Artikel 14

De werkgever heeft de bevoegdheid een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Afsluiting

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te (plaats) op (datum)

 

Naam werkgever                                                      Naam werknemer

 

 

Handtekening werkgever                                          Handtekening werknemer

 

………………………….                                            ………………………….

Download voorbeeld 0 uren contract horeca

Download het 0 uren contract horeca in PDF. 

Bekijk hier de horeca CAO