Rekening-courantovereenkomst

Bekijk alle voorbeeld contracten


Een rekening-courantovereenkomst voorbeeld als opzetje voor een contract voor een rekening courant. 

Voorbeeld rekening-courantovereenkomst

De ondergetekenden:

1. de heer/ mevrouw _____, hierna te noemen de directeur/aandeelhouder, geboren te ___ op ______, wonende aan de _____ te ______;

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “______”, hierna

te noemen de vennootschap, statutair gevestigd te _____ en kantoorhoudende

aan de _____ te _____, te dezen vertegenwoordigd door haar bestuurder,

de heer/ mevrouw _______, voornoemd;

in aanmerking nemende:

 

dat de vennootschap op _____, hierna te noemen de oprichtingsdatum, is opgericht

door de persoon van de directeur/aandeelhouder;

dat bij de oprichting de directeur/aandeelhouder gelden ter beschikking heeft gesteld aan de vennootschap;

dat de vennootschap met regelmaat betalingen verricht die gedragen dienen te worden door de directeur/aandeelhouder en de directeur/aandeelhouder met regelmaat betalingen verricht die gedragen dienen te worden door de vennootschap;

dat tussen de vennootschap en de directeur/aandeelhouder ook onderling regelmatig betalingen plaatsvinden;

dat tussen de vennootschap en de directeur/aandeelhouder verder bijzondere overeenkomsten van kracht zijn of kunnen worden waaruit rechten en verplichtingen van financiële aard voortvloeien of kunnen voortvloeien;

dat het de vennootschap en de directeur/aandeelhouder uit praktische en administratieve overwegingen wenselijk voorkomt de uit die overeenkomsten voortspruitende financiële verplichtingen in rekening-courantverhouding te verrekenen en te verantwoorden;

dat daarnaast uit het oogpunt van kredietverlening op korte termijn tussen de vennootschap en de directeur/aandeelhouder een regeling ter zake gewenst is;

dat de vennootschap en de directeur/aandeelhouder en de vennootschap het wenselijk achten om de rechtsverhouding die hieruit voortvloeit tussen de vennootschap en de directeur/ aandeelhouder schriftelijk vast te leggen;

 

zijn met elkaar een rekening-courantovereenkomst aangegaan, die wordt beheerst

door de volgende voorwaarden en bepalingen:

 

Artikel 1: AANVANG EN DUUR

Deze rekening-courantovereenkomst is ingegaan op de oprichtingsdatum en aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 2: VOORWERP VAN OVEREENKOMST

1. Deze rekening-courantovereenkomst is een overeenkomst tot wederzijdse vereffening van betalingsverplichtingen en wederzijdse kredietverlening. Alle tussen de vennootschap en de directeur/aandeelhouder bestaande  betalingsverplichtingen worden verrekend in rekening-courant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en vastgelegd.

2. Indien sprake is van betalingsverplichtingen in vreemde valuta dan worden deze tegen de dagkoers van verrekening omgerekend naar euro’s.

 

Artikel 3: MAXIMERING KREDIETVERLENING

De kredietverlening in rekening-courant strekt ten gunste van de vennootschap tot een bedrag van maximaal €100.000 (zegge: éénhonderdduizend euro) en ten gunste van de directeur/ aandeelhouder tot een bedrag van maximaal € 50.000 (zegge: vijftigduizend euro).

 

Artikel 4: GELDLENINGEN INGELEENDE GELDEN

Indien en voor zover de vennootschap of de directeur/aandeelhouder gelden heeft ingeleend bij derden tegen een rentetarief dat twee of meer procentpunten ligt boven het rentepercentage dat op deze rekening-courantovereenkomst van toepassing is aan het begin van het boekjaar, dan heeft de vennootschap of de directeur/aandeelhouder recht op verrekening van het aldus gederfd verschil in renteopbrengst indien en voor zover de inlenende vennootschap of directeur/aandeelhouder aan het begin van het boekjaar krachtens deze rekening-courantovereenkomst gelden te vorderen had, eventueel naar evenredigheid.

 

Artikel 5: GELDLENINGEN UITGELEENDE GELDEN/DEPOSITO’S

Indien en voor zover de vennootschap of de directeur/aandeelhouder gelden heeft uitgeleend of op rente heeft uitgezet aan of bij derden tegen een rentetarief dat twee of meer procentpunten ligt boven het rentepercentage dat op deze rekening-courantovereenkomst van toepassing is aan het begin van het boekjaar, dan heeft de vennootschap of de directeur/ aandeelhouder de verplichting om het aldus gerealiseerde verschil in renteopbrengst te verrekenen aan het einde van het boekjaar indien en voor zover de uitlenende vennootschap of directeur/aandeelhouder aan het begin van het boekjaar krachtens deze rekening-courantovereenkomst deze gelden verschuldigd was, eventueel naar evenredigheid.

 

Artikel 6: VEREFFENING

Na ommekomst van elk boekjaar, dan wel zo spoedig mogelijk daarna, vereffenen de vennootschap en de directeur/aandeelhouder de uitstaande saldi, na verrekening van de verplichtingen op grond van deze rekening-courantovereenkomst, door middel van onderlinge verrekening van de saldi of door prompte betaling, een en ander voor zover de liquiditeitspositie van de vennootschap en de directeur/aandeelhouder zulks toestaat.

 

Artikel 7: RENTE

1. De vennootschap dan wel de directeur/aandeelhouder is ter zake van een negatief saldo van de rekening-courant een vergoeding verschuldigd op basis van een jaarlijkse enkelvoudige rente van viereneenhalf procent (4,5%).

Of:

De vennootschap dan wel de directeur/aandeelhouder is ter zake van een negatief saldo van de rekening-courant een vergoeding verschuldigd op basis van het gemiddelde van het 12-maands Euribor per 01 januari en het 12-maands Euribor per 31 december verhoogd met 0,20 procent.

2. Deze rentevergoeding wordt per jaar berekend op basis van het over die periode aanwezige gemiddelde saldo van de rekening-courant.

3. De rentevergoeding wordt prompt in rekening-courant verrekend.

4. Als de rekening-courantvordering van de directeur/aandeelhouder op de vennootschap gedurende het gehele kalenderjaar kleiner is dan €17.500, wordt er in afwijking tot voorgaande bepalingen geen rente in aanmerking genomen.

5. Deze rentevergoeding wordt jaarlijks herzien, voor het eerst op 1 januari 2011.

 

Artikel 8: ADMINISTRATIE

De mutaties in de rekening-courant worden bijgehouden door een administratief deskundige. De administratie van de vennootschap geldt als bewijs van de omvang van de rechten en verplichtingen tussen de vennootschap en de directeur/aandeelhouder ter zake van deze rekening- courantverhouding, indien deze administratie of een daarop betrekking hebbend uittreksel daarvan ter kennis is gekomen van de vennootschap en de directeur/aandeelhouder en geen van beiden binnen zes maanden na kennisneming daarvan aan de ander schriftelijk

te kennen heeft gegeven zich daarmede niet te kunnen verenigen.

 

Artikel 9: OPEISBAARHEID

De vennootschap dan wel de directeur/aandeelhouder kan terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling het tegoed opeisen van de andere partij ingeval van faillissement of het van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen dan wel indien zaken van de andere partij geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen.

 

Artikel 10: VASTSTELLING REKENING-COURANTVERHOUDING

De vennootschap is op de oprichtingsdatum aan de directeur/aandeelhouder een bedrag in rekening-courant schuldig waarvan de omvang blijkt uit de openingsbalans van de vennootschap.

 

Artikel 11: OPZEGGING

1. Opzegging van deze overeenkomst kan door zowel de vennootschap als door de directeur/ aandeelhouder plaatsvinden en dient met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden te geschieden.

2. Deze opzegging dient plaats te vinden door middel van een behoorlijke kennisgeving. Behoorlijke kennisgeving kan plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst, door middel van een deurwaardersexploot of door een door de vennootschap en de directeur/aandeelhouder ondertekende verklaring.

 

Artikel 12: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1. Op deze overeenkomst is steeds het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst worden door de vennootschap en de directeur/aandeelhouder in eerste aanleg aanhangig gemaakt bij de gerechtelijke instantie waaronder de statutaire plaats van vestiging van de vennootschap ressorteert.

 

Aldus in drievoud opgesteld en ondertekend te Den Haag op ________.

 

De directeur/aandeelhouder:                                        De vennootschap,

 

te dezen:

Download rekening/courantovereenkomst 

Download de voorbeeld rekening-courantovereenkomst in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.