Voorbeeld Disclaimer Email

Voorbeeld disclaimer Email: Bekijk de voorbeeldenom te gebruiken voor je email. 


Een disclaimer is een vrijwaringsclausule waarmee je afstand neemt van verantwoordelijkheid voor de juistheid van informatie. Je geeft erin aan wat je wel wel en niet claimt met betrekking tot de tekst die je schrijft. Ook kan je in een disclaimer wat het auteursrecht is van de tekst die je stuurt. 


Bekijk Voorbeeld Disclaimer Email

Disclaimer e-mail

 

De informatie verzonden met dit E-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Nimmer mag dit bericht worden beschouwd, noch geïnterpreteerd worden als het aangaan van enige verplichtingen van de kant van ___(Bedrijf). ___(Bedrijf) waarborgt niet de accuraatheid en volledigheid van dit E-mailbericht, en sluit elke aansprakelijkheid uit voor elk verlies dat het gevolg is van het gebruik van dit E-mailbericht en haar inhoud. Personen anders dan de geadresseerde mogen de inhoud noch openbaar maken, noch verspreiden of wijzigen, noch handelen op grond van de inhoud.


Disclaimer e-mail

 

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk en is bij wet beschermd. Het bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u hierbij geïnformeerd dat elk gebruik, verspreiding of reproductie ten strengste verboden is. Als u niet de geadresseerde bent, neem dan contact op met de afzender per kerende e-mail en vernietig alle kopieën van het originele bericht.


Voorbeeld Disclaimer email

 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, neem dan s.v.p. contact met ons op per kerende e-mail. Inzage, gebruik en verspreiding van de inhoud van dit bericht is voorbehouden aan de geadresseerde of diens gemachtigde. Wij kunnen niet instaan noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.


Disclaimer e-mail


Dit bericht is uitsluitend bestemd voor bovengenoemde geadresseerde(n). Het is niet toegestaan deze informatie te verspreiden, kopiëren of te verstrekken aan derden. De inhoud van dit bericht en bijlagen is vertrouwelijk en slechts bedoeld voor gebruik door de geadresseerde persoon of entiteit. De informatie is niet juridisch bindend, noch kunnen hier rechten aan worden ontleend of kan hier enige aansprakelijkheid of verplichting voor ___(bedrijfsnaam) uit voortvloeien. Wanneer u dit bericht (inclusief bijlage(n)) ten onrechte heeft ontvangen, dient u de afzender hiervan per kerende e-mail op de hoogte te brengen en dit bericht te verwijderen uit uw systeem.


Disclaimer e-mail

 

Dit bericht is slechts bestemd voor de geadresseerde en kan informatie bevatten die persoonlijk en/of vertrouwelijk is en die niet openbaar mag worden gemaakt. Indien u niet zelf de geadresseerde bent, wordt u erop gewezen dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht verboden is. Indien u dit bericht per vergissing hebt ontvangen, verzoek ik u mij zo snel mogelijk op de hoogte te stellen en het originele bericht en eventuele kopieën ervan, te verwijderen. Dank voor uw medewerking.


Disclaimer e-mail

 

Dit e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. In dit bericht vervatte opvattingen of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van ___Bedrijf. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht en enige bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. ___(Bedrijf) is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage. ___(Bedrijf) kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.


Disclaimer e-mail

 

De inhoud van dit bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Gebruik van de inhoud van dit bericht door anderen zonder toestemming van (bedrijf) is onrechtmatig. Mocht dit bericht ten onrechte bij u terecht komen, dan verzoeken wij u
dit direct te melden aan de verzender en het bericht te vernietigen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.


Voorbeeld Disclaimer e-mail Engels

Disclaimer Engels

 

This e-mail and any attachment is for authorised use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential information and/or be subject to legal privilege. It should not be copied, disclosed to, retained or used by, any other party. If you are not an intended recipient then please promptly delete this e-mail and any attachment and all copies and inform the sender. Thank you.


Disclaimer Engels

 

The content of this message is meant to be received by the addressee only. Use of the content of this message by anyone other than the addressee without the consent of (Bedrijf) is unlawful. If you have received this message but are not the addressee, please contact the sender immediately and destroy the message. No rights can be derived from the content of this message.


Disclaimer Engels

 

The information contained in this e-mail is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. (Bedrijf) is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.


Voorbeeld-Disclaimer


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Bekijk ook de voorbeeld brieven op topvoorbeelden.com


Voorbeeld-Disclaimer-2
snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's