Voorbeeld Verzuimreglement

Bekijk hieronder een voorbeeld verzuimreglement. In dit stuk staan de afspraken tussen werkgever en werknemer in geval van verzuim. 

Voorbeeld Verzuimreglement

Als je wegens ziekte niet kunt werken, zijn de volgende regels van toepassing:

 

1.         Op tijd ziekmelden 

Ø  Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 9.00 uur ’s ochtends telefonisch ziek bij personeelszaken, te bereiken op ________. Wanneer de ziekmelding buiten kantooruren is, volstaat op dat moment melding via de sms aan de projectleider of direct leidinggevende. Je dient wel altijd tijdens kantooruren te bellen, wederom voor 09.00, naar kantoor om de gegevens van de ziekmelding door te nemen.

Ø  Wanneer je daar zelf niet toe in staat bent, laat je iemand anders bellen.

Ø  Als je in de loop van de dag ziek wordt en pas later hoeft te beginnen, bijvoorbeeld bij een middag- of avonddienst, dan meld je je zo snel mogelijk ziek.

Ø  Als je tijdens werktijd ziek wordt, meld je dit, voordat je naar huis gaat, bij de bovengenoemde personen.

 

2.         Informatie geven 

Ziekmelding word je gevraagd de volgende informatie te verstrekken:

Ø  Sinds wanneer je ziek bent (eerste ziektedag);

Ø  Of je de huisarts al hebt geraadpleegd of wanneer je dat gaat doen;

Ø  Welke gezondheidsklachten je hebt ;

Ø  Of er mogelijk een verband is tussen de arbeidsongeschiktheid en de arbeidsomstandigheden;

Ø  Wanneer je denkt weer hersteld te zijn;

Ø  Op welk adres je tijdens de ziekte verblijft en onder welk telefoonnummer je bereikbaar bent;

Ø  Of er werkzaamheden zijn die je wel kunt uitvoeren;

Ø  Of er zakelijke afspraken met klanten, leveranciers, collega’s en dergelijke zijn die moeten worden overgenomen of worden uitgesteld.

 

Bij de ziekmelding kunnen afspraken worden gemaakt over de controle en over dag en tijdstip waarop wij wekelijks contact met je zullen hebben.

 

Tijdens de verdere ziekteperiode geldt:

Ø  Je bent verplicht om een wijziging van het verpleegadres of telefonische bereikbaarheid onmiddellijk aan ons door te geven. Wij berichten de arbodienst hierover.

Ø  Ook vragen we je telefonisch te melden wanneer je voor controle naar de arbodienst gaat of je eerste controlegesprek hebt gehad. We willen ook dat je laat weten welke adviezen je gekregen hebt met betrekking tot een mogelijke werkhervatting.

 

3.         Controle voorbeeld verzuimreglement

Ø  Tijdens ziekte moet je tijdens werktijd bereikbaar zijn voor een controlebezoek door de werkgever en de arbodienst (_____). Daarom is het nodig dat je hen in de gelegenheid stelt om je thuis of op het verpleegadres te bezoeken. Is er – terwijl je thuisbent – iets bijzonders aan de hand (bijvoorbeeld de bel is defect of er is niemand thuis die de deur kan opendoen), tref dan maatregelen waardoor werkgever of arbodienst toch toegang tot de woning kunnen krijgen.

Ø  De controle kan ook telefonisch worden uitgevoerd. Daarom moet je thuis of op het verpleegadres telefonisch bereikbaar zijn op het nummer dat je tijdens je ziekmelding hebt doorgegeven.

Ø  Je moet thuis (of op het verpleegadres) blijven totdat het eerste contact met de arbodienst heeft plaatsgevonden. Daarna mag je buitenshuis gaan, maar moet je thuis en telefonisch bereikbaar zijn op de volgende tijdstippen:

o    ’s morgens tot 11:00 uur

o    ’s middags van 14:00 tot 17:00 uur

Ø  Tijdens de controle door de arbodienst moet je de informatie verstrekken over de aard en de oorzaken van de klachten, de inschakeling van de huisarts en de medische behandeling. Ook word je gevraagd of er een verband is tussen je ziekte en de  werkomstandigheden.

Ø  Tijdens het controlebezoek kan je gevraagd worden om een schriftelijke verklaring in te vullen.

Ø  De arbodienst kan ook een schriftelijke controle uitvoeren. Dan krijg je een formulier toegestuurd. Dit formulier vul je in en zend je nog diezelfde dag terug naar de arbodienst. 

 

4.         Begeleiding door de werkgever voorbeeld verzuimreglement

Ø  Je werkgever zal regelmatig contact met je opnemen en informeren naar je situatie. Je wordt dan ook op de hoogte gebracht van eventuele belangrijke zaken die in het bedrijf spelen.

Ø  Na een aantal weken zullen nieuwe afspraken worden gemaakt over regelmaat en tijdstip van de begeleidingsgesprekken. Dit gebeurt in het plan van aanpak (zie onder punt 8).

 

5.         Controle en begeleiding door de arbodienst voorbeeld verzuimreglement

Door de arbodienst kun je opgeroepen worden voor het spreekuur bij de arbodienst.

Ø  Je bent verplicht om op dit spreekuur te verschijnen. Ook indien je van plan bent de volgende dag weer aan het werk te gaan.

Ø  Als je inmiddels weer aan het werk bent, hoef je niet naar het spreekuur te komen. Wel moet je de afspraak telefonisch afzeggen bij de arbodienst (uiterlijk 24 uur van tevoren).

Ø  Als je verhinderd bent moet je dat direct zelf (uiterlijk 24 uur van tevoren) melden en een nieuwe afspraak maken met de arbodienst. Tevens stel je personeelszaken hiervan op de hoogte.

Ø  Je kan ook zelf een afspraak bij de arbodienst maken, een zogenoemd arbospreekuur. Dit is verstandig als je uitval ziet aankomen of je je werkomstandigheden wil bespreken met een arbodeskundige. Deze aanvraag loopt via afdeling personeelszaken.

 

Wanneer er door het niet (op tijd) afmelden voor een afspraak met de arbodienst zullen de door de arbodienst in rekening gebrachte kosten worden verhaald op de werknemer.

 

6.         Meewerken aan genezing en herstel voorbeeld verzuimreglement

Je moet tijdens de periode van ziekte meewerken aan je genezing en herstel.

Ø  Je moet je houden aan de voorschriften van de arts(en) .

Ø  Je moet je zo gedragen dat de genezing niet belemmerd of vertraagd wordt.

Ø  Je stelt je binnen redelijke termijn onder behandeling van je huisarts. De voorschriften van je huisarts moet je opvolgen, tenzij met de arbodienst andere afspraken worden gemaakt die tot sneller herstel kunnen leiden.


 

7.         (Tijdelijk) ander werk: passende arbeid voorbeeld verzuimreglement

Wanneer je door ziekte (gedeeltelijk) ongeschikt bent voor het werk dat je normaal doet, maar je wel geschikt ben om andere werkzaamheden uit te voeren, kan de werkgever je (tijdelijk) ander werk aanbieden:

Ø  Als dit passende arbeid is, ben je verplicht om dit te accepteren.

Ø  Als passende arbeid niet binnen het bedrijf beschikbaar is, gaan wij op zoek naar passende arbeid buiten het bedrijf.

Ø  Wij kunnen dit in overleg met je bespreken. Wij vragen de arbodienst om advies over het voorstel. Redelijke voorstellen ben je verplicht om te accepteren.

Ø  Heeft de arbodienst verklaard dat je wel of niet in staat bent om je eigen werk of andere passende arbeid geheel of gedeeltelijk te hervatten, maar ben je het er niet mee eens, dan moet je je bezwaar direct aan de arbodienst meedelen. Ook moet je je bezwaar direct aan ons meedelen. Als de werkgever en de arbodienst het bezwaar niet delen, kun je een second opinion aanvragen bij het UWV.

 

8.         Plan van aanpak voorbeeld verzuimreglement

Ø  Bij langer durend ziekteverzuim zal de arbodienst onderzoeken wat er aan gedaan kan worden om weer zo snel mogelijk aan het werk te gaan: geheel of gedeeltelijk, voor het eigen werk of ander werk. Deze probleemanalyse wordt rond de 6e week van ziekte opgesteld. Je bent verplicht daaraan je medewerking te verlenen.

Ø  Bij het opmaken van de probleemanalyse ontvang je informatie van de arbodienst over de wettelijke rechten en plichten in het kader van ziekteverzuim en reïntegratie. Daarnaast verstrekt de arbodienst informatie over de klachtenprocedure van de arbodienst.

Ø  Op basis van de probleemanalyse moet een plan van aanpak worden gemaakt, tenzij de probleemanalyse uitwijst dat er geen reïntegratiemogelijkheden zijn.  Uiterlijk in de 8e week van ziekte word je door ons uitgenodigd voor een gesprek, waarin de inhoud van het plan van aanpak wordt besproken.

Ø  In het plan van aanpak wordt vastgelegd:

o    Wat de doelstelling is van het reïntegratietraject (terugkeer naar je eigen functie, een andere functie in het bedrijf of uitplaatsing naar een ander bedrijf).

o    Welke maatregelen worden getroffen om herstel en werkhervatting te bevorderen.

o    Hoe vaak en op welke manier werkgever en werknemer contact hebben (minimaal eens in de 6 weken begeleidingsgesprekken).

o    Hoe vaak en op welke manier werknemer en arbodienst contact hebben (minimaal eens in de 6 weken).

o    Wie de uitvoering van het plan van aanpak coördineert en de vaste contactpersoon is voor de werknemer (ofwel: wie is de ‘casemanager’).

o    Daarnaast worden schriftelijke afspraken gemaakt over:

§  Op welke tijdstippen je bereikbaar moet zijn voor werkgever en arbodienst.

§  De informatie die je ontvangt om bij het werk betrokken te blijven (bijvoorbeeld verslagen van werkoverleg of bedrijfsmededelingen) en de manier waarop dit gebeurt.

o    Het definitieve plan van aanpak wordt door werkgever en werknemer ondertekend. De werknemer ontvangt een kopie van het ondertekende plan van aanpak.

o    Als op een later tijdstip de gezondheidssituatie van de werknemer wijzigt, zal op initiatief van de arbodienst het plan van aanpak worden herzien. Je wordt dan opnieuw uitgenodigd voor een gesprek, waarin de aanpassingen in het plan van aanpak worden besproken. Ook deze herziene versie wordt door werkgever en werknemer ondertekend. De werknemer ontvangt een kopie van het herziene plan.

o    Als je het niet eens bent met bepaalde onderdelen of afspraken in het plan van aanpak, moet je dit mondeling en schriftelijk mededelen. Ook kan je de arbodienst nogmaals vragen om een oordeel over het plan van aanpak. Vervolgens maak je een afspraak met ons om het plan van aanpak opnieuw te bespreken. Als dan nog geen overeenstemming wordt bereikt, kan een second opinion worden aangevraagd bij het UWV.

 

9.         Verzuimdossier voorbeeld verzuimreglement

Ø  Wij houden voor iedere zieke werknemer een dossier bij met daarin alle documenten die relevant zijn in het kader van het ziekteverzuim.

Ø  Minimaal worden hierin opgenomen: de probleemanalyse, het plan van aanpak, de eerstejaarsevaluatie, niet-medische rapportages van de arbodienst en de schriftelijke vastgelegde afspraken uit het overleg tussen werkgever en werknemer.

Ø  Het verzuimdossier wordt vertrouwelijk behandeld en bewaard, conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Het verzuimdossier is alleen toegankelijk voor afdeling personeelszaken en de directie.

Ø  Je hebt ten allen tijde het recht om het verzuimdossier in te zien, na een afspraak te hebben gemaakt met afdeling personeelszaken.

Ø  Je hebt het recht om ons te vragen onjuiste gegevens uit het dossier te verwijderen.

Ø  Je hebt recht op kopieën van documenten die in het verzuimdossier zijn opgenomen.

Ø  Medische informatie wordt bewaard in een apart verzuimdossier bij de arbodienst. Ook dit medische dossier mag je ten allen tijde inzien, na een afspraak te hebben gemaakt met de arbodienst.

 

10.       Geheel of gedeeltelijk herstel voorbeeld verzuimreglement

Zodra je weer in staat bent om geheel of gedeeltelijk aan het werk te gaan:

Ø  Hoef je niet af te wachten op toestemming van de bedrijfsarts of de behandelend arts.

Ø  Meldt je dit direct bij je werkgever.

Weet je niet zeker of je weer in staat bent om aan het werk te gaan, dan vraag je advies aan de arbodienst. Bel de arbodienst voor een afspraak. Bij een negatief advies van de arbodienst volgen wij het standpunt van de arbodienst. Je hoeft dan nog niet aan het werk.

 

11.       Reïntegratieverslag en WAO-aanvraag voorbeeld verzuimreglement

Tussen de 46e en 52e ziekteweek  houden we met jou een evaluatiegesprek. In deze eerstejaarsevaluatie bespreken we wat er tot nu toe is gedaan, de actuele stand van zaken, of de afgesproken doelen in het (8e weeks) plan van aanpak zijn bereikt, of het plan van aanpak moet worden bijgesteld, wat de doelen en aanpak  zijn voor het 2e ziektejaar, of er nieuwe afspraken moeten komen voor een periodieke evaluatie en afspraken met de arbodienst. Deze eerstejaarsevaluatie leggen we schriftelijk vast en wordt opgenomen in het reïntegratiedossier en bij een eventuele WAO-aanvraag meegestuurd met het reïntegratieverslag aan het einde van het 2e ziektejaar.         

Ø  Uiterlijk de 85e week van ziekte word je opgeroepen voor een gesprek met de arbodienst. Op basis van dit gesprek stelt de arbodienst een zogenaamd actueel oordeel op. Je ontvangt van de arbodienst een kopie van dit actueel oordeel.

Ø  Uiterlijk in de 87e week van ziekte gaan we met jou in overleg over het reïntegratieverslag, dat gemaakt moet worden voor je WAO-aanvraag. Op basis van dit gesprek en de informatie uit het verzuimdossier stellen wij dit reïntegratieverslag op.

Ø  Uiterlijk in de 91e week ontvang je het reïntegratieverslag en de medische informatie van de arbodienst en moet je deze aan het UWV sturen. UWV heeft dit verslag nodig om te kunnen beslissen of u en uw werkgever vanaf het begin van uw ziekte genoeg hebben gedaan om uw reïntegratie de beste kansen te geven. Als je het niet eens bent met onderdelen in het reïntegratieverslag en opmerkingen hebt over de reïntegratie-inspanningen van de arbodienst en/of van de werkgever, kun je je eigen oordeel formuleren als onderdeel van het reïntegratieverslag.


 

13.       Frequent verzuim voorbeeld verzuimreglement

Na een derde ziekmelding binnen één jaar vindt er een gesprek plaats met peroneelszaken en de Projectleider. We zien 3 ziekmeldingen per jaar als frequent verzuim. We zullen dan verder ingaan op de reden van het verzuim. Waarbij oorzaken, oplossingen en samenwerking aan de orde komen. In dit gesprek zullen afspraken worden gemaakt welke schriftelijk zullen worden vastgelegd.

 

14.       Verplichting naleving reglement voorbeeld verzuimreglement

Het is belangrijk dat je de voorschriften uit dit verzuimreglement opvolgt. Hou je je niet aan dit reglement, dan hebben wij het recht om sancties op te leggen.

Deze sancties kunnen bestaan uit:

Ø  het gedeeltelijk of geheel stopzetten van de loonbetaling.

Ø  in ernstige gevallen, waaronder het weigeren mee te werken aan herstel of werkhervatting, kan je worden ontslagen.

Let op: UWV kan daarnaast (achteraf) nog sancties opleggen, als je niet voldoende hebt meegewerkt aan je herstel of werkhervatting. Dan bestaat de mogelijkheid dat je een WAO-uitkering wordt geweigerd.

 

15.       Bezwaren: second opinion en uiteindelijk kantonrechter. voorbeeld verzuimreglement

Als je het niet eens bent met uitspraken van de arbodienst of acties en voorstellen van de werkgever of de casemanager, dan ben je verplicht om dit direct te bespreken met de arbodienst. Ook kun je gebruik maken van de klachtenprocedure van de arbodienst of het betrokken reïntegratiebedrijf. Vervolgens kan je een ‘second opinion’ (deskundigenoordeel) aanvragen bij UWV. De kosten hiervan (50 euro) zijn voor eigen rekening. Een second opinion is een advies. Blijven werkgever en werknemer het vervolgens nog steeds met elkaar oneens, dan kan een procedure bij de kantonrechter worden gestart.

 

16.       Overleg tussen werkgever en arbodienst voorbeeld verzuimreglement

We voeren (regelmatig) overleg met de arbodienst over het ziekteverzuim in ons bedrijf. Daarbij bespreken we ook welke algemene maatregelen we kunnen nemen om het verzuim te beperken. We vragen je problemen of situaties die te maken hebben met het verzuim in ons bedrijf, aan te kaarten in de gesprekken met de arbodienst of in het werkoverleg. We zijn dan beter in staat om de juiste acties te ondernemen.

 

 voorbeeld verzuimreglement

Download voorbeeld verzuimreglement in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.