Soorten Oproepcontract

Bekijk alle voorbeeld contracten


Er zijn verschillende soorten oproepcontract. Zorg ervoor dat u duidelijk heeft wat voor u de beste optie is. Indien u verkeerd omgaat met een oproepcontract kunt u later voor problemen komen te staan.

Verschillende soorten oproepcontracten

Intentieverklaring

Oproepkracht en werkgever sluiten een overeenkomst die het karakter draagt van een intentieverklaring. De werkgever geeft daarin aan dat hij de oproepkracht in de toekomst wellicht zal oproepen. De oproepkracht kan op dat moment besluiten of hij aan de oproep gehoor zal geven. Die keuzevrijheid voor oproepkracht en werkgever impliceert het ontbreken van een gezagsverhouding. Deze overeenkomst is dus niet direct als arbeidsovereenkomst aan te merken. Pas wanneer de werkgever oproept en de oproepkracht aan deze oproep gehoor geeft, ontstaat een arbeidsovereenkomst voor de voorziene duur van de oproep (voor bepaalde tijd dus). Binnen die arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden de duur van de overeenkomst, de arbeidsduur en de overige arbeidsvoorwaarden vastgesteld. Tussen de oproepen is geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Let hierbij goed op de lengte van tussenliggende periodes, in verband met de zogenaamde kettingmethode (waarover later meer) waardoor al snel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan ontstaan.

MUP-contract

Werkgever en oproepkracht gaan bij deze vorm op enig moment een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd aan (in eerste instantie altijd een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaan). De arbeidsduur wordt in het midden gelaten. De arbeidsprestatie wordt uitgesteld. De oproepkracht kan worden opgeroepen en werkt dan een nader overeen te komen aantal uren. Wordt de oproepkracht niet opgeroepen dan werkt hij nul uren. De werkgever verplicht zich de oproepkracht op te roepen wanneer er werk is. De oproepkracht is verplicht aan de oproep van de werkgever gehoor te geven. Tussen de oproepen blijft de arbeidsovereenkomst intact.

Min-max-contract

Het min-max-contract is een van de soorten oproepcontract. In dit geval is sprake van een combinatie van een normale arbeidsovereenkomst in deeltijd met een overeengekomen arbeidsduur, een minimum, met daarbovenop de mogelijkheid om de oproepkracht op te roepen voor een aantal uren dat is gelegen tussen het minimum en het maximum gelegen deel van de arbeidsduur (voor dat deel de facto een MUP-contract). Op grond hiervan hebben werkgever en oproepkracht wederzijds verplichtingen.

0 uren contract

Hierbij wordt door werkgever geen enkele arbeid wordt gegarandeerd.

De Hoge Raad heeft bepaald dat de werkgever in principe echter moet oproepen indien er werk is aangezien hij zich als een goed werkgever dient te gedragen. Voorts kan zich een probleem voordoen wanneer een bepaalde oproepkracht zich gepasseerd voelt doordat een andere oproepkracht vaker wordt opgeroepen. De ‘gepasseerde oproepkracht’ kan op grond van ‘goed werkgeverschap’ afdwingen dat hij wordt opgeroepen/doorbetaald. Bekijk het voorbeeld 0 uren contract;


Ga naar boven op de pagina soorten oproepcontract