Personeelsreglement Verzuim


In dit onderdeel Personeelsreglement Verzuim staan de regels met betrekking tot het ziekteverzuim van de medewerkers. Onder aan de pagina kunt u de tekst downloaden in Word. 

Personeelsreglement verzuim

Personeelsreglement onderdeel Verzuim

In dit onderdeel leest u wat u moet doen en wat er gebeurt als u ziek wordt. Zo moet u zich aan een aantal regels houden. U moet zich bijvoorbeeld direct ziek melden en wel uiterlijk voor 09.00 uur 's ochtends bij de afdeling Personeelszaken, te bereiken op (telefoonnummer). Ook (bedrijf)  heeft een aantal verplichtingen. Zo wordt de eerste tijd uw salaris gewoon doorbetaald. Als medewerker van (bedrijf) moet u zich tegen ziektekosten verzekeren

 

 

Als u ziek bent, personeelsreglement verzuim

Naast uw ziekmelding aan de afdeling Personeelszaken is het gewenst je direct leidinggevende of projectleider eveneens direct op de hoogte te stellen. Wanneer u zelf niet tot ziekmelding in staat bent, laat u iemand anders bellen. In verband met het recht op doorbetaling van salaris of een uitkering van de Ziektewet is het van belang dat u zich op de eerste dag ziek meldt.

 

Bij uw ziekmelding is het van belang dat u informatie verschaft over het moment van ziek worden en of u inmiddels de huisarts hebt geraadpleegd, dan wel wanneer u dat denkt te doen De aard van de gezondheidsklachten en een mogelijk verband tussen deze klachten en de arbeidsomstandigheden zijn eveneens belangrijk om te weten. U moet aangeven op welk adres u verblijft en onder welk telefoonnummer u bereikbaar bent. Bij wijziging daarvan dient u dat te melden. Wellicht kunt u ook al iets zeggen over het moment dat u denkt het werk te kunnen hervatten..

Daarnaast kunt u aangeven of er zakelijke afspraken met klanten, leveranciers, collega,s en dergelijke zijn die moeten worden overgenomen of worden uitgesteld. Tevens is van belang aan te geven of u gereedschappen, materialen of hulpmiddelen in uw bezit zijn die van belang zijn voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden.

 Zodra u weer beter bent, moet u zich zo snel mogelijk melden bij uw leidinggevende of projectleider en de afdeling Personeelszaken daarvan in kennis stellen.

  

Salaris, personeelsreglement verzuim

Als u ziekt bent ontvangt u twee jaar lang maximaal 70% van uw gewone salaris.. Wanneer u gedeeltelijk werkt, dan ontvangt u over de gewerkte uren 100% en over de niet gewerkte uren 70% van uw salaris

  

Langdurig ziek, personeelsreglement verzuim 

Bij (langdurige) ziekte gelden de regels die zijn vastgesteld in de Wet verbetering poortwachter. Deze wet heeft als doel langdurig zieken zo snel mogelijk terug te laten keren in het arbeidsproces. Als u zich ziek meldt en de arbodienst vermoedt dat u langdurig ziek zult blijven (langer dan 6 weken), wordt een aantal stappen ondernomen. Zo stelt de arbodienst een probleemanalyse op met een advies over uw herstel- en werkhervattingmogelijkheden. Als uit het advies van de arbodienst blijkt dat er mogelijkheden zijn voor terugkeer naar de werksituatie, zult u samen met uw leidinggevende of projectleider een plan van aanpak opstellen. Het opstellen en eventueel aanpassen van het plan van aanpak is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van uw leidinggevende of projectleider en u. Bij het uitvoeren van het plan van aanpak krijgt u steun van een zogenaamde case manager. Dat kan uw leidinggevende zijn, maar ook iemand van personeelszaken of een bedrijfsmaatschappelijk werker.

Tijdens uw ziekte wordt er een zogenaamd re-integratiedossier aangelegd, waarin alle correspondentie wordt bewaard. Aan het einde van het eerste ziektejaar moet een eerstejaarsevaluatie worden uitgevoerd. In de 87ste week van uw ziekte wordt op basis van dit re-integratiedossier een re-integratieverslag samengesteld.

 

Het kan gebeuren dat uw ziekte zo lang duurt dat u een uitkering moet aanvragen op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). U moet uw aanvraag uiterlijk in de 91ste week van uw ziekte bij het UWV indienen. Met uw aanvraag stuurt u het re-integratieverslag mee. Het UWV zal bekijken of u en (bedrijf) . Samen voldoende hebben gedaan om de terugkeer in het arbeidsproces mogelijk te maken. Bij een aanvraag voor een WIA-uitkering hoort ook een keuring. Het UWV zal vaststellen in hoeverre u arbeidsongeschikt bent en of u nog in staat bent bepaalde (andere) werkzaamheden uit te voeren.

 

Als u door uw ziekte niet meer in staat bent uw werkzaamheden uit te voeren, is (bedrijf) . Verplicht voor u ander passend werk te zoeken. U bent verplicht dit werk te aanvaarden ook als dit buiten uw vakgebied ligt. U zult ook werkzaamheden moeten accepteren waarmee u minder verdient dan uw oorspronkelijke salaris.

Uiteindelijk kan het zijjn dat u na 91 weken ziekte nog steeds niet kunt terugkeren  in het arbeidsproces en dat u ook nog geen andere werkzaamheden zult kunnen uitvoeren. In dat geval zal een ontslagprocedure worden gestart. Het UWV stelt dan een onderzoek in naar uw situatie. Als blijkt dat u niet binnen 30 maanden na uw ziekmelding weer aan het werk kunt, kan u na 24 maanden ziekte worden ontslagen. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, wordt u ontslagen voor het aantal uren dat u niet meer werkt.

  

Na uw ontslag, personeelsreglement verzuim 

U bent volledig arbeidsongeschikt als u voor 80% of meer duurzaam arbeidongeschikt bent. U heeft dan recht op een uitkering. Uw uitkering bedraagt 75% van uw laatst genoten inkomen. Zolang er zich in uw situatie geen wijzigingen voordoen blijft de uitkering doorlopen tot u 65 jaar wordt. De uitkering gebeurt door het UWV.

  

Ziektekostenverzekering, personeelsreglement verzuim 

Met ingang van 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet  van kracht. Vanaf dat tijdstip moet iedereen die AWBZ verzekerd is verplicht een basisverzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar. Aan deze verzekeraar betaalt u zelf de nominale premie.

Naast de nominale premie moet u een inkomensafhankelijke bijdrage betalen van 6,5% over uw belastbare loon.

Deze bijdrage houdt (bedrijf)  in op uw salaris. (bedrijf), als werkgever, is verplicht deze

Bijdrage te vergoeden. De bruto vergoeding wordt als inkomen gezien en opgeteld bij uw inkomen.

 

Uitkering bij overlijden, personeelsreglement verzuim 

Als u komt te overlijden, ontvangt uw partner een bedrag van twee keer uw bruto maandsalaris inclusief vakantiegeld. Deze uitkering is belastingvrij. Uw partner heeft daarnaast recht op een uitkering voor vakantiedagen die u niet heeft opgenomen. Dit bedrag is fiscaal wel belast.

 

Download Personeelsreglement Verzuim in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.