Personeelshandboek voorbeeld integriteit

Op deze pagina treft u het onderdeel Personeelshandboek voorbeeld integriteit. Hierin wordt beschreven hoe men met elkaar omgaat binnen het bedrijf, de gedragsregels. 


Personeelshandboek voorbeeld integriteit inhoud

Personeelshandboek voorbeeld integriteit 1

8.1 Gedrag

Met medewerkers en externe relaties van (BEDRIJF) dient respectvol te worden omgegaan, ongeacht afkomst, taal, religie of gedragingen. Elke verbale of non-verbale uiting die ook maar enigszins een discriminerend of seksistisch karakter heeft, is onacceptabel. Met name leidinggevenden en andere sleutelfunctionarissen vervullen hierin een voorbeeldrol.

Personeelshandboek voorbeeld integriteit 2

8.2 Ongewenste omgangsvormen

(BEDRIJF) vindt een respectvolle omgang tussen medewerkers onderling en met externe relaties belangrijk. Ongewenste omgangsvormen bederven de werksfeer en kunnen de gezondheid, het zelfvertrouwen en de prestaties van werknemers beïnvloeden. (BEDRIJF) wil daarom enerzijds ongewenste omgangsvormen voorkomen en anderzijds ervoor zorgen dat ongewenste omgangsvormen stoppen en herhaling uitblijft.

Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan:

ü  agressie en geweld

ü  seksuele intimidatie

ü  discriminatie

ü  pesten

Het lastige bij ongewenste omgangsvormen is dat het onduidelijk is waar de grens ligt. Wat de een onverschillig laat, ervaart de ander als ongewenst, kwetsend of bedreigend. Niet hoe het is bedoeld, maar hoe het wordt ervaren is maatgevend.

Van werknemers wordt verwacht dat zij actie ondernemen als zij slachtoffer zijn van agressie en geweld, seksuele intimidatie of discriminatie. Ook als de werknemer ziet dat bepaalde vormen van agressie en geweld, seksuele intimidatie of discriminatie zich voordoen tussen werknemers onderling of tussen werknemers en externen dient hij actie te ondernemen. De werknemer kan hierover praten met zijn leidinggevende of met de leidinggevende van de dader(s). Ook kan de werknemer de dader(s) aanspreken op zijn/hun gedrag of de zaak bij de vertrouwenspersoon melden.

Personeelshandboek voorbeeld integriteit 3

8.3 Nevenwerkzaamheden

De werknemer mag zonder schriftelijke toestemming van de werkgever geen werkzaamheden verrichten voor derden en onthoudt zich van zaken doen voor eigen rekening. Het is de werknemer niet toegestaan enige financiële of andere voordelen te aanvaarden of te bedingen van derden, hetzij direct, hetzij indirect, welke geacht worden in verband te staan met zijn werkzaamheden bij of voor de werkgever.

Personeelshandboek voorbeeld integriteit 4

8.4 Omgaan met vertrouwelijke informatie

Aan de werknemer is door de werkgever geheimhouding opgelegd inzake alle bijzonderheden die de werkgever en de aan haar gelieerde ondernemingen aangaan.

Het is de werknemer verboden, hetzij gedurende het dienstverband, hetzij na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm dan ook en in welke voege ook, enige mededeling te doen van of aangaande enige gegevens die de werkgever en de aan haar gelieerde ondernemingen betreffen of die daarmee verband houden.

Bedrijfseigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen, tekeningen, modellen, geautomatiseerde bestanden en andere dragers van gegevens etc. die betrekking hebben op de bedrijfsaangelegenheden van de werkgever moeten bij het einde van het dienstverband onverwijld door de werknemer bij de werkgever worden ingeleverd.

Personeelshandboek voorbeeld integriteit 5

8.5 Sanctiebeleid

De wettelijke en bedrijfsregels, het Personeelshandboek, de Algemene Veiligheids- en Gedragsregels en de arbeidsovereenkomst zijn van toepassing bij:

ü  veiligheids-, gezondheids-, welzijn- en milieuaspecten

ü  verkeerssituatie in en rondom het bedrijventerrein

ü  persoonlijke en zakelijke integriteit

ü  omgang met collega’s en anderen

ü  financiën, bedrijfsmiddelen en informatie

 

Het sanctiebeleid is van toepassing op alle werknemers. Voordat uitvoering aan het beleid wordt gegeven, wordt hoor- en wederhoor toegepast.

 

De volgende sancties en disciplinaire maatregelen zijn te onderscheiden:

 

1.      Bij een lichte overtreding worden de volgende stappen genomen:

De (direct) leidinggevende geeft een mondelinge waarschuwing aan de medewerker en corrigeert. De leidinggevende maakt van het gesprek een kort schriftelijk verslag en geeft deze aan de afdeling P&O t.b.v. het personeelsdossier. Dit verslag wordt in het personeelsdossier opgenomen.

2.      Bij een herhaling van de overtreding geeft de (direct) leidinggevende (in aanwezigheid van de afdeling P&O) nogmaals een mondelinge en tevens een schriftelijke waarschuwing aan de medewerker en corrigeert. Ook kan hij i.o.m. de directeur (via de afdeling P&O) sanctioneren door een korte schorsing of terreinontzegging. Vooraf voorziet de leidinggevende de afdeling P&O van informatie en heeft overleg over de overtreding. De afdeling P&O stelt de schriftelijke waarschuwing op, na overleg met de leidinggevende en draagt zorg voor het overhandigen/verzenden van de schriftelijke waarschuwing. De brief wordt in het personeelsdossier opgenomen.

3.      Bij nogmaals een herhaling van de overtreding geeft de (direct) leidinggevende (in aanwezigheid van de afdeling P&O) nogmaals een mondelinge en schriftelijke waarschuwing aan de medewerker, corrigeert en sanctioneert door schorsing, of ontzegging van de bevoegdheden voor bepaalde of onbepaalde tijd. Vooraf voorziet de leidinggevende de afdeling P&O van informatie en heeft overleg over de overtreding. De afdeling P&O stelt de schriftelijke waarschuwing op, na overleg met de leidinggevende en draagt zorg voor het overhandigen/verzenden van de schriftelijke waarschuwing. De brief wordt in het personeelsdossier opgenomen.

4.      Indien er na bovenstaande maatregelen geen verbetering optreedt of er vindt een zware overtreding plaats, dan vindt een (laatste) gesprek plaats, waarbij naast de leidinggevende een vertegenwoordiger van de afdeling P&O aanwezig is. In dit gesprek kan de maximaal passende sanctie worden getroffen. Deze kan bestaan uit een beëindiging van de arbeidsovereenkomst al dan niet door ontslag op staande voet in geval van dwingende reden, indien door gedragingen of handelingen van de werknemer redelijkerwijs van werkgever niet meer kan worden gevergd de dienstbetrekking te laten voortduren. De afdeling P&O maakt van dit gesprek een schriftelijk verslag en gaat over tot de noodzakelijke acties. De aanwezige partijen ontvangen een brief.

Download personeelshandboek voorbeeld integriteit

Download het personeelshandboek voorbeeld integriteit in zijn geheel in Word. 

Zoek uw cao hier op.