Personeelshandboek voorbeeld huisregels

Op deze pagina treft u het onderdeel Personeelshandboek voorbeeld huisregels. Hierin wordt beschreven wat de algemene regels van het bedrijf zijn.


Personeelshandboek voorbeeld huisregels bekijken

Personeelshandboek voorbeeld huisregels 1

Hoofdstuk 7 Voorbeeld personeelshandboek: Huisregels

De huisregels van (BEDRIJF) zijn als volgt:

ü  Openen en sluiten van het gebouw

Binnen het bedrijf zijn een aantal mensen met een eigen sleutel en een persoonlijke code voor het alarmsysteem. De eerst aanwezige ’s morgens opent de deur voor het personeel. De laatst aanwezige zorgt voor het sluiten van de deur.

Buiten de normale werkuren is het zonder toestemming van de directie of afdelingsleiding, niet toegestaan op het bedrijf aanwezig te zijn.

Elke afdeling is verantwoordelijk voor het uitschakelen van de verlichting en het sluiten van de eigen deur aan het eind van de werkdag.

Tijdens lunch- en koffiepauzes is het niet toegestaan machines te gebruiken zonder toestemming van de direct leidinggevende.

Personeelshandboek voorbeeld huisregels 2

ü  Arbeidstijdenwet (ATW)

In de Arbeidstijdenwet (ATW) wordt geregeld hoeveel uren per dag of per periode een werknemer mag werken. Daarnaast zijn er regels voor pauzes en minimale rusttijden per dag of week. Deze regels hebben alle tot doel de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de werknemers te waarborgen. Tevens dragen ze bij tot een gezonde combinatie van werk, privé en zorgtaken. In de ATW wordt onder arbeid verstaan:

elke inspanning van lichaam of geest die onder gezag van de werkgever door de werknemer wordt uitgevoerd.

De arbeidstijdenwet dient te allen tijde in acht te worden genomen. Informatie over de ATW is verkrijgbaar via de afdeling P&O en de leidinggevenden.

Personeelshandboek voorbeeld huisregels 3

ü  Omgang met bedrijfs- en persoonlijke eigendommen

Beschadiging, verlies of diefstal van bedrijfseigendommen wordt onmiddellijk gemeld aan de direct leidinggevende.

Eigendommen van (BEDRIJF) (gereedschappen, goederen en materialen) worden primair voor het werk gebruikt en mogen uitsluitend met toestemming van de direct leidinggevende voor privégebruik worden meegenomen.

Het is niet toegestaan om bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen voor eigen rekening of voor rekening van derden, met behulp van eigendommen van de werkgever.

Voor de werknemer die bij het verlaten van het terrein in het bezit is van bedrijfseigendommen en er is geen toestemming voor verleend , volgen sancties.

Het gebruik van voorzieningen als kopieer- en printapparatuur, (mobiele) telefoon en fax is in principe slechts toegestaan indien noodzakelijk voor de uitoefening van de functie.

Deze voorzieningen mogen niet voor derden worden gebruikt.

Van de werknemer wordt verwacht zorgvuldig om te gaan met materialen, machines, gereedschappen e.d. die nodig zijn voor de uitoefening van de werkzaamheden.

De werkgever is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van persoonlijke eigendommen.

Personeelshandboek voorbeeld huisregels 4

ü  Wijzigingen in persoonlijke omstandigheden

Indien er een wijziging optreedt in de persoonlijke omstandigheden

(bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, samenlevingsovereenkomst, echtscheiding, geboorte of overlijden van een gezinslid) is de werknemer verplicht dit te melden bij P&O.

Personeelshandboek voorbeeld huisregels 5

ü  Declaraties

Voor het declareren van gemaakte kosten zijn declaratieformulieren beschikbaar (verkrijgbaar via het secretariaat). De declaratieformulieren dienen gedateerd en voorzien van de benodigde handtekening(en) en eventuele bonnen bij de afdeling Salarisadministratie te worden ingeleverd. Na akkoord ontvangt de werknemer bij de salarisbetaling van die betreffende maand het gedeclareerde bedrag.

Personeelshandboek voorbeeld huisregels 6

ü  E-mail, netwerk, internet en social media gebruik

E-mail en internetfaciliteiten worden aan medewerkers, die dat nodig hebben voor het uitoefenen van hun werkzaamheden, voor zakelijk gebruik beschikbaar gesteld. In de bijlage is het protocol e-mail en internet gebruik opgenomen.

Personeelshandboek voorbeeld huisregels 7

ü  Gasten

Indien de werknemer gasten ontvangt op het terrein van (BEDRIJF) is hij hier verantwoordelijk voor. De werknemer zorgt ervoor dat de gasten zich houden aan de regels in dit reglement en houdt hun veiligheid in de gaten.

Gasten dienen zich te melden bij de receptie om te registreren. De gast wordt bij de receptie opgehaald door degene met wie hij/zij een afspraak heeft en wordt hier later weer teruggebracht.

Personeelshandboek voorbeeld huisregels 8

ü  Muziek

Het gebruik van een radio, alsmede het daarmee voortgebrachte geluid, dient tot een minimum beperkt te worden. Het streamen van muziek en/of films via internet is niet toegestaan. In verband met veiligheid is het gebruik van portable geluidsdragers met koptelefoon in de productiehallen verboden.

Personeelshandboek voorbeeld huisregels 9

ü  Telefoneren

Het gebruik van een privé mobiele telefoon op de werkplek is alleen na akkoord van de leidinggevende toegestaan. Tijdens de pauzes mag er gebruik worden gemaakt van een privé mobiele telefoon.

Personeelshandboek voorbeeld huisregels 10

ü  Roken

Roken is op het terrein van (BEDRIJF) alleen toegestaan tijdens de officiële pauzes en dan alleen in de aangegeven rookplaatsen/zones. Tijdens overwerk gelden dezelfde regels als tijdens de reguliere werktijden.

Personeelshandboek voorbeeld huisregels 11

ü  Alcohol en drugs

Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol te werken. Ook is het niet toegestaan alcoholische dranken mee te brengen naar het bedrijf. Gebruik van alcohol en het werken onder invloed zal ontslag tot gevolg hebben.

Personeelshandboek voorbeeld huisregels 12

ü  Medicijnen

Aan het gebruik van medicijnen die het reactievermogen verminderen, kleven risico’s.

Indien de werknemer dergelijke medicijnen gebruikt, dient hij dit te melden bij zijn direct leidinggevende, zodat deze indien nodig passende maatregelen kan treffen om de veiligheid van de werknemer en zijn collega’s te waarborgen.

Download Personeelshandboek voorbeeld huisregels in Word

Download personeelshandboek voorbeeld huisregels volledig in Word. 

Bekijk hier welke cao voor uw van toepassing is.