Personeelshandboek voorbeeld arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina treft u het onderdeel personeelshandboek voorbeeld arbeidsvoorwaarden. Hierin wordt het salaris besproken en de andere vergoedingen zoals kilometervergoeding en overwerktoeslagen. 


Personeelshandboek voorbeeld arbeidsvoorwaarden 

2.1 Personeelshandboek voorbeeld arbeidsvoorwaarden 

Binnen (BEDRIJFSNAAM) wordt gewerkt met een salarisgebouw, gekoppeld aan een functiewaarderingssysteem. In de cao staat meer vermeld over de functies en de functiewaardering die daarbij hoort. Alle functies zijn ingedeeld volgens het systeem. De inschaling van de functies wordt onafhankelijk vastgesteld.

Het salaris is dus in eerste instantie afhankelijk van de functiewaardering. Daarnaast is de hoogte van het salaris afhankelijk van de leeftijd, opleiding, ervaring en het functioneren van de werknemer.

Wanneer er onduidelijkheid is over de functiewaardering, kunnen de werknemer terecht bij afdeling P&O.

 

2.2 Personeelshandboek voorbeeld arbeidsvoorwaarden Evaluatiegesprekken

Binnen (BEDRIJFSNAAM) worden evaluatie- en ontwikkelgesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers gevoerd. Deze evaluatie- en ontwikkelgesprekken zijn tweezijdig gesprekken tussen de leidinggevende en de medewerker. De leidinggevende vult een evaluatie- of ontwikkelformulier in en licht deze toe tijdens het gesprek. De medewerker en leidinggevende bespreken ook de onderwerpen die de medewerker daarbij aandraagt. Gesprekken vinden plaats binnen een periode van 12 - 14 maanden. De gesprekken worden gevoerd over de periode vanaf indiensttreding of het laatste gesprek tot het moment dat een nieuw evaluatiegesprek plaatsvindt.

De leidinggevende informeert de medewerker 2 weken van tevoren. Uiteraard is het ook mogelijk om een tussentijds gesprek aan te vragen. Het door de leidinggevende en werknemer getekende evaluatie- of ontwikkelformulier wordt opgenomen in het personeelsdossier van de medewerker.

 

2.3 Personeelshandboek voorbeeld arbeidsvoorwaarden Vakantietoeslag

Elke werknemer heeft conform de CAO recht op een vakantietoeslag van 8% van de maandverdienste voor iedere maand dienstverband conform de in CAO genoemde periode. De vakantietoeslag wordt jaarlijks uitgekeerd in de maand mei. 

Personeelshandboek voorbeeld arbeidsvoorwaarden vergoedingen

3.1 Vergoeding woon-werkverkeer

Werknemers ontvangen maandelijks een netto vergoeding voor woon-werkverkeer, uitgaande van de maximale fiscale vergoeding (0,19/KM) met een maximum van 100 KM/dag en 210 werkbare dagen per jaar. Indien de maximale vergoeding per KM omlaag wordt bijgesteld,

zal de vergoeding aan werknemer dienovereenkomstig worden bijgesteld. Via Google Maps wordt het aantal KM’s van de heen-en terugreis berekend (snelste route) van huisadres naar standplaats.

De vergoeding wordt maandelijks bij het salaris uitbetaald. De vergoeding vervalt bij arbeidsongeschiktheid die langer dan een maand voortduurt. Indien de medewerker langer dan een maand wordt gedetacheerd naar een andere locatie, wordt de vergoeding aangepast naar de nieuwe (tijdelijke) situatie (waarbij geen maximum geldt van het aantal KM/dag).

 

3.2 Autokostenvergoeding

Afhankelijk van de functie kan een jaarlijkse bruto autokostenvergoeding worden toegekend

(voor parttime medewerkers naar rato). Deze vergoeding wordt in twee termijnen achteraf (juni/december) bruto uitgekeerd. De autokostenvergoeding wordt functioneel toegekend.

Dit betekent dat de vergoeding wordt gewijzigd dan wel komt te vervallen afhankelijk van een eventuele vervolgfunctie die werknemer gaat bekleden.

 

3.3 Vergoeding woon-werkverkeer bij autokostenvergoeding

Ook voor werknemers die een autokostenvergoeding ontvangen, geldt dat ze maandelijks een vergoeding ontvangen voor woon-werkverkeer, uitgaande van de maximale fiscale vergoeding met een maximum van 100 KM/dag, 210 werkbare dagen per jaar. Indien de maximale vergoeding per KM omlaag wordt bijgesteld, zal de vergoeding aan werknemer dienovereenkomstig worden bijgesteld. Via Google Maps wordt het aantal KM’s van de heen-en terugreis berekend

(snelste route) van huisadres naar standplaats.

 

De vergoeding woon-werkverkeer wordt maandelijks bij het salaris uitbetaald. De vergoeding woon-werkverkeer en de autokostenvergoeding (naar rato) vervallen bij arbeidsongeschiktheid die langer dan een maand voortduurt. Indien de medewerker langer dan een maand wordt gedetacheerd naar een andere locatie, wordt de vergoeding aangepast naar de nieuwe (tijdelijke) situatie (waarbij geen maximum geldt van het aantal KM/dag).

 

3.4 Vergoeding zakelijke KM’s

De werkgever stelt voor het rijden van zakelijke KM’s een bedrijfsauto ter beschikking

Van werknemers wordt verwacht dat zij voor het rijden van zakelijke KM’s zo veel mogelijk gebruik maken van deze bedrijfsauto’s.

Indien het toch nodig blijkt om gebruik te maken van de eigen auto, dan mogen de gereden KM’s gedeclareerd worden uitgaande van de maximale fiscale vergoeding (0,19/KM). De vergoeding voor deze zakelijke KM’s wordt berekend over de snelste afstand tussen standplaats/huisadres en de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Indien de medewerker vanuit huis rijdt naar de plaats waar de werkzaamheden worden verricht, dan mogen de zakelijke KM’s gedeclareerd worden minus de dagelijkse woon-werkverkeer KM’s.

Indien er gebruik wordt gemaakt van de eigen auto dient de medewerker ervoor te zorgen dat deze minimaal WA is verzekerd en dat een ongevallenverzekering inzittenden is afgesloten indien er ook andere medewerkers meerijden.

De declaratie voor zakelijke KM’s geschiedt op het daarvoor vastgestelde declaratieformulier en dient periodiek te worden ingeleverd.

Medewerkers die functioneel een autokostenvergoeding ontvangen en deze accepteren, dienen te beschikken over een eigen auto die zij inzetten voor eigen zakelijk vervoer. Zij mogen geen gebruik maken van een bedrijfsauto. Ook dienen zij andere medewerkers mee te nemen, indien zij naar eenzelfde locatie gaan. Uitzonderingen op deze regel dienen voorgelegd te worden aan P&O.

 

3.5 Werk binnenland met overnachting

Bij werkzaamheden in het binnenland geldt de reguliere beloning en eventuele overwerktoeslag. Daarnaast wordt een extra vergoeding van € 32,50 bruto uitgekeerd per overnachting. De reis- en verblijfkosten (inclusief ontbijt, lunch, diner en drankjes naar redelijkheid) zijn voor rekening van de werkgever. De Arbeidstijdenwet (ATW) dient in acht te worden genomen.

 

3.6 Werk buitenland met overnachting

Bij werkzaamheden uitgevoerd in het buitenland geldt de reguliere beloning en eventuele overwerktoeslag. Daarnaast wordt een extra vergoeding van € 65,- bruto uitgekeerd per overnachting. De reis- en verblijfkosten (inclusief ontbijt, lunch, diner en drankjes naar redelijkheid) zijn voor rekening van de werkgever. De Arbeidstijdenwet (ATW) dient in acht te worden genomen.

 

3.7 Overwerktoeslagen

Van overwerk is sprake indien er op verzoek van de werkgever meer dan de gebruikelijke arbeidsduur per dag (regulier is dat 8 uur)/40 uur per week wordt gewerkt. Uitbetaling vindt plaats

in de maand nadat de overwerkuren zijn gemaakt en na akkoord leidinggevenden.

Indien parttimers meer uren werken dan de contractueel overeengekomen arbeidsduur,

maar minder dan 40 uur per week, is er sprake van meeruren (à 135% vergoed in verband met compensatie vakantietoeslag, vakantiedagen en pensioenpremie). Voor parttime medewerkers gaan overuren gelden boven de 40 uur per week. Ook gelden overuren boven de gebruikelijke arbeidsduur (regulier is dat 8 uur) per dag, mits aan de totale contractueel overeengekomen parttime arbeidsduur van de week is voldaan. Geen toeslag is verschuldigd voor werkzaamheden die dienen ter afsluiting van de normale werktijd, zich incidenteel voordoen en niet langer duren dan een half uur.

 

De overwerkvergoedingen bedragen bruto/uur:

Maandag t/m vrijdag 175%

Zaterdag 175%

Zondagen en feestdagen 225%

 

Bij overwerk tot minimaal 20.00 uur kan een warme maaltijd worden genuttigd. Deze maaltijd wordt door de werkgever verzorgd. De pauze wordt niet doorbetaald.

Bij overwerk dient de Arbeidstijdenwet (ATW) in acht te worden genomen.

 

3.8 Ploegendienst toeslag

Indien een project erom vraagt, is het mogelijk dat een ploegendienst wordt ingesteld.

Hierbij is er sprake van een tweewekelijkse cyclus, waarbij de ene week in normale dagdiensturen wordt gewerkt en in de andere week in een avond/nachtdienst. Er geldt een ploegentoeslag van 45% bruto per gewerkt uur (145% per uur) wanneer de avond/nachtdienst wordt gedraaid. Over de normale dagdienst wordt geen toeslag betaald. Deelname aan de ploegendienst geschiedt op vrijwillige basis.

 

3.9 Werkkostenregeling

De werkkostenregeling vervangt alle verschillende regels en wetten rondom de verschillende vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers en bundelt deze in een collectieve regeling. Deze regelgeving houdt in dat alles wat de werkgever verstrekt of vergoedt aan zijn werknemers tot het loon wordt gerekend, dit heet ‘ loon belast bij de werkgever’.

Download personeelshandboek voorbeeld arbeidsvoorwaarden 

Download hier het personeelshandboek voorbeeld arbeidsvoorwaarden in zijn geheel in Word

Bekijk de verschillende cao's op de website van het FNV