Overeenkomst Betalingsregeling

Bekijk alle voorbeeld contracten

Een overeenkomst betalingsregeling wordt opgesteld wanneer er een betalingsregeling wordt overeengekomen en men hier een officieel karakter aan wil even. Het is vergelijkbaar met een lening overeenkomst. Deze overeenkomst stellen de schuldeiser en schuldenaar op, om afspraken te maken over de betalingen. Wanneer bijvoorbeeld een crediteur niet in staat is zijn achterstallige betalingen te voldoen, kunnen er afspraken gemaakt worden om de achterstallige betalingen in termijnen te voldoen. 

Voorbeeld betalingsregeling

Overeenkomst Betalingsregeling

Ondergetekenden

 

1.       _____ (Volledige naam bedrijf), rechtsgeldig vertegenwoordigd door _____ (naam rechtsgeldig vertegenwoordiger) geboren te ____(geboorteplaats) op _____(geboortedatum) gevestigd te ____ (vestigingsadres), hierna te noemen schuldenaar,

en

 

2.       _____ (Volledige naam bedrijf), rechtsgeldig vertegenwoordigd door _____ (naam rechtsgeldig vertegenwoordiger) geboren te ____(geboorteplaats) op _____(geboortedatum) gevestigd te ____ (vestigingsadres), hierna te noemen schuldeiser,

 

Overwegende het volgende:

ü  dat schuldeiser van schuldenaar een direct opeisbare vordering tegoed heeft a ___(bedrag);

ü  dat het totale bedrag van de vordering van schuldeiser niet wordt betwist;

ü  dat de vordering van de schuld als volgt is opgebouwd:

factuurnummer              factuurbedrag                 rente en kosten                totaalbedrag

____________                              ___________                  ____________                               __________

____________                              ___________                  ____________                               __________

____________                              ___________                  ____________                               __________

 

TOTAAL                                                                                                                             __________

 

ü  partijen een betalingsregeling zijn overeengekomen waarbij het totaal bedrag in termijnen door schuldenaar aan schuldeiser wordt voldaan

ü  partijen de gemaakte afspraken schriftelijk willen vastleggen

 

Zijn overeengekomen als volgt:

 

Artikel 1 Aanvaarding schuld

Schuldeiser en schuldenaar hebben overeenstemming bereikt over een betalingsregeling, deze wordt uitdrukkelijk door schuldenaar aanvaardt.

 

Artikel 2 Termijnbetaling

Schuldenaar zal het openstaande bedrag betalen in ___(aantal termijnen) termijnen van € ___ (bedrag per termijn). De termijnen zijn als volgt opgebouwd:

ü  Termijn 1            datum                  bedrag

ü  Termijn 2            datum                  bedrag

ü  Termijn 3            datum                  bedrag

ü  Termijn 4            datum                  bedrag

ü  Termijn 5            datum                  bedrag

ü  Termijn 6            datum                  bedrag

 

Artikel 3 Betaling

De betalingen moeten op de in artikel 2 genoemde data zijn ontvangen op rekening nummer ____(IBAN nummer) ten name van ____(tenaamstelling bankrekeninghouder) onder vermelding van kenmerk ____(kenmerk/ omschrijving)

 

Artikel 4 Incassomaatregelen

Indien de betalingen niet conform artikel 2 worden voldaan vervalt de betalingsregeling en is het gehele bedrag direct opeisbaar. Schuldeiser zal in dat geval, zonder nadere aankondiging of in gebreke stelling, incassomaatregelen en/of rechtsmaatregelen treffen. De extra kosten komen in dat geval geheel voor rekening van schuldenaar.

 

Artikel 5 toepasbaar recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en ondertekend

 

 

te ____(Plaats) d.d. _____(datum)

 

Schuldenaar                                                                                     Schuldeiser

Naam                                                                                                  Naam

 

Handtekening                                                                                 Handtekening

 

 

Download Voorbeeld Overeenkomst Betalingsregeling

Download de voorbeeld betalingsregeling overeenkomst in Word. 

Bekijk ook voorbeeld aanmaningen en betalingsherinneringen. Wanneer uw crediteur niet op tijd betaalt, gaat u eerst aanmanen. U stuurt een brief waarin u aangeeft dat de facturen over de betalingstermijn heen zijn, geeft een overzicht van die facturen inclusief de bedragen. 


Het kan ook zijn dat een prive persoon een betalingsregeling wil treffen me haar schuldeiser(s). Lees hier meer over op de site van de Rijksoverheid. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van onze updates!